Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Komparace liberálního a demokraticko-korporativistického mediálního systému v současnosti
Název práce v češtině: Komparace liberálního a demokraticko-korporativistického mediálního systému v současnosti
Název v anglickém jazyce: Comparison of Liberal and Democratic Corporatist Media Models in 2018
Klíčová slova: mediální systém, komparace, vývoj médií, mediální trh, politický paralelismus, stranění médií, profesionalizace novinářů, regulace médií, mediální právo, Hallin, Mancini
Klíčová slova anglicky: media system, comparison, media development, media market, political parallelism, media bias, profesionalization of journalism, media regulation, media law, Hallin, Mancini
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Bc. Peter Hanák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2017
Datum zadání: 21.05.2017
Datum a čas obhajoby: 17.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2018
Oponenti: Mgr. Jan Miessler
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ALTSCHULL, J. Herbert. Agents of Power: The Media and Public Policy. 2nd ed. New York: Longman, 1995. ISBN 0-8013-0776-7.

BLUMLER, Jay G. a Michael GUREVITCH. The Crisis of Public Communication. London: Routledge, 1995. Communication and Society Series. ISBN 0-415-10852-7.

GRIEVES, Kevin. Journalism Across Boundaries. New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2012. ISBN 978-1-137-27264-5.

HALLIN, Daniel C. a Paolo. MANCINI. Comparing media systems beyond the Western world. New York: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-1-107-01365-0.

HALLIN, Daniel C. a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-377-2.

HARDY, Jonathan. Western Media Systems. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-39692-9.

JAKUBOWICZ, Karol a Miklós SÜKÖSD, ed. Finding the Right Place on the Map: Central and Eastern European Media Change in a Global Perspective. Chicago: Intellect Books, 2008. ISBN 978-1-84150-193-2.

KELLY, Mary, MAZZOLENI, Gianpietro a Denis MCQUAIL. The media in Europe: the Euromedia Research Group. 3rd ed. London: Sage Publications, 2003. ISBN 9780761941323.

KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Praha: Grada, 2013. Politologie (Grada). ISBN 978-80-247-3536-8.

LUNT, Peter K. a Sonia M. LIVINGSTONE. Media Regulation: Governance and the Interest of Citizens and Consumers. Los Angeles: Sage, 2012. ISBN 978-0-85702-569-2.

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-714-0.

REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7.

SIEBERT, Fred S., Theodore PETERSON a Wilbur SCHRAMM. Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do. Urbana: University of Illinois Press, 1956.

WIIK, Jenny. Internal Boundaries: The stratification of the journalistic collective. In: CARLSON, Matt a Seth C. LEWIS. Boundaries of Journalism. New York: Routledge, 2015, s. 118-133. ISBN 978-1-138-01784-9.
Předběžná náplň práce
Daniel C. Hallin a Paolo Mancini v roce 2004 publikovali přelomovou studii Systémy médií v postmoderním světě, v níž na základě komparativní analýzy sesbíraných dat představili svou teorii tří modelů mediálních systémů euroamerického prostoru (liberální, demokraticko-korporativistický a polarizovaně-pluralitní).

Cílem práce je srovnat jejich někdejší výsledky s daty sesbíranými při vlastním výzkumu a zjistit tak, zda je mezi liberálním a demokraticko-korporativistickým systémem v současnosti stále jasná hranice, či zda již dochází k přechodu středo- a severoevropských států k liberálnímu systému, jak autoři ve své publikaci předpokládali. Zkoumány budou konkrétně čtyři státy: Velká Británie, Irsko, Německo a Švédsko.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In 2004 Daniel C. Hallin and Paolo Mancini published a well known book called Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics, presenting their theory of three models of media systems existing in countries of North America and Western Europe (Liberal Model, Democratic Corporatist Model and Polarized Pluralist Model). Their study was based on a comparative analysis of collected data.

The aim of the thesis is to compare their former results with the data collected during my own research and to find out whether there is still a clear boundary between media systems in Liberal and Democratic Corporatist countries, or whether media systems converge towards the Liberal Model as Hallin and Mancini predicted. Specifically, four countries will be surveyed: the UK, Ireland, Germany and Sweden.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK