Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krize, fúze, změny vlastníků a konsolidace - ekonomický vývoj vybraných mediálních skupin v letech 2009-2013
Název práce v češtině: Krize, fúze, změny vlastníků a konsolidace - ekonomický vývoj vybraných mediálních skupin v letech 2009-2013
Název v anglickém jazyce: The crisis, mergers, changes in ownership and cosolidation - the economical development of czech media companies in years 2009-2013 and cosequent change of the ownership
Klíčová slova: Média, krize, vlastnictví, vydavatelství, ekonomické aspekty fungování médií, Economia, Mafra, Empresa Media, Ringier, Vltava-Labe Press.
Klíčová slova anglicky: Media, Global Crisis, media ownership, media houses, economic aspects of media, publishers: Economia, Mafra, Empresa Media, Ringier, Vltava-Labe Press.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2017
Datum zadání: 19.05.2017
Datum a čas obhajoby: 19.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2017
Oponenti: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v ČR v letech 1989-2006 a jeho současný stav. Praha: Karolinum, 2007. 274 str. ISBN: 9788024613871.

BENDA, Josef. Zahraniční kapitál v českých vydavatelstvích časopisů. Praha: FSV UK, 2006. 48 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED-002. ISSN 1801-5999.

CROTEAU, David., HOYNES, William. Media/society: industries, images, and audiences. 5th Edition. Thousand Oaks, USA: SAGE Publications Inc, 2014. 424 s. ISBN: 0761987738.

DADKHAH, K.: The evolution of macroeconomic theory and policy. Berlin: Springer, 2009. 269 s. ISBN 978-3-540-77007-7.

DOYLE, Gillian. Understanding Media Economics. London : SAGE Publications, 2002. 184 s. ISBN: 0-7619-6875-1

DOYLE, Gillian. Media ownership: the economics and politics of convergence and concentration in the UK and european media. (1st pub.) Londýn: SAGE Publications, 2002. Media ownership and its impact on media independence and pluralism. 192 s. ISBN: 0-7619-6618-1.

FENEZ, Marcel; VAN DER DONK, Marieke. Moving into multiple business models : Outlook for Newspaper Publishing in the Digital Age. PricewaterhouseCoopers, 2009. 56 s. E-paper.

FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. Manažer. 224 s. ISBN: 978-80-247-3926-7.

HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007. 384 s. ISBN: 978-80-7277-165-3.

HALLIN, Daniel C. a MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-377-2.

HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vyd. Praha, C.H. Beck, 2011, 696 s. ISBN 978-80-7400-006-5.

JUREČKA, Václav. Mikroekonomie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4385-1.

KAISER, Vlastimil, KAISEROVA, Kristina a kol. Dějiny města Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 1995. 364 s. ISBN 80-901761-5-1

McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. 184 s. ISBN: 80-7178-840-6.

McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-714-0

MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech. Konvergence audiovizuálních médií v ČR. 1. vyd. Praha: Academia, 2016. 187 s. ISBN 978-80-200-2572-2.

MUSIL, Josef. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 2003. 261 s. ISBN: 80-7220-157-3.

SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Praha: Svoboda, 1991. ISBN 80-205-0192-4.

ŠMÍD, Milan. Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu. Praha: Open Society Fund Praha, 2004. ISBN: 80-239-4374-X .

ŠTĚTKA, Václav. Media Ownership and Commercial Pressures - Pillar 1 Final report. Media and Democracy in Central and Eastern Europe. [online] University of Oxford in collaboration with the The London School of Economics and Political Science, 2013. Dostupné on line: http://mde.politics.ox.ac.uk/images/Final_reports/stetka_2013_final%20report_posted.pdf [cit: 2016-04-28].

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Carolinum, 1997. 109 s. ISBN 80-7184-459-4.

VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4005-8. S.152
Předběžná náplň práce
Tato práce se věnuje proměnám vlastnictví českých zpravodajských médií v období tzv. celosvětové ekonomické krize let 2008–2013. Toto období v českých podmínkách charakterizuje postupný odchod zahraničních investorů, kteří ovládali většinu tuzemských vydavatelství. Na jejich místo nastoupili za obecně méně lukrativních tržních podmínek domácí podnikatelé, jejichž zájmy se přirozeně kříží s místní politickou scénou. Změna se dotkla především vydavatelských domů vystavěných okolo tištěných periodik, na něž i kvůli technologickým změnám dolehla krize nejvíce. Tento text tuto proměnu trhu popisuje, analyzuje a zkoumá ekonomické faktory, které k ní vedly, a to jak na makroekonomické, tak i podnikohospodářské úrovni. Výsledkem je zjištění, že zahraniční majitelé vesměs na zdejším trhu dobře vydělávali a krize pro ně znamenala signál k výběru zisků a odchodu. Příchod českých majitelů přinesl kontroverze a vzbudil obavy ze zásahů do obsahu, přičemž v roce 2017 indicie naznačují, že mohou ovládaná média zneužít proti svým oponentům. Proti tomu ovšem hovoří jednoznačně doložená hodnota pozice na trhu, která by měla omezovat tyto snahy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is dedicated to the significant change in media ownership in the Czech Republic which occured during the Global crisis in 2008 – 2013. In this period almost all foreign owners sold their media to the local enterpreneurs, who took over almost all media houses. This shift happened under generally less comfortable matket conditions, which have hit mostly the printed media.
The local enterpreneurs are naturally much more interested in local politics. This text describes these changes and uncovers the economic reasons that led to it, including the extensive research into publicly available, yet not analysed annual reports of media companies. The conclusion is that the foreign owners generally earned well in the Czech market and that they have decided to use the crisis as a good moment to sell. The arrival of new domestic owners caused worries about their possible interference with kontent and by 2017 there are some hints suggesting that they may use the media against the opponents. But there is a fact that may prevent them: the thesis proves how worth the position on the market is. And this should at least limit these efforts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK