Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Objektivizace efektu fyzioterapie na aktivaci břišní stěny u pacientů s chronickým vertebrogenním syndromem bederní páteře
Název práce v češtině: Objektivizace efektu fyzioterapie na aktivaci břišní stěny u pacientů s chronickým vertebrogenním syndromem bederní páteře
Název v anglickém jazyce: Objectification of the effect of physiotherapy on the activation of the abdominal wall in patients with chronic low back pain
Klíčová slova: vertebrogenní syndrom bederní páteře, trupová stabilizace, objektivizace terapie, Ohm belt, dotazník Oswestry
Klíčová slova anglicky: vertebrogenic lumbar spine syndrome, spinal stabilization, objectification of therapy, Ohm belt, Oswestry questionnaire
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.05.2017
Datum zadání: 20.04.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.05.2018
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Oponenti: PhDr. Petr Zahradník, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se ve formě rešerše zabývá problematikou vertebrogenního syndromu bederní páteře, jeho vznikem, vyšetřením a terapií a možnostmi objektivizace terapie. V teoretické části přináší dosavadní poznatky o řízení hybnosti, posturálních funkcích, stabilizačním systému páteře a vertebrogenním syndromu bederní páteře. Dále uvádí možnosti terapeutického ovlivnění a metody objektivizující terapii.
Součástí práce jsou dvě kazuistiky pacientů s vertebrogenním syndromem bederní páteře, kteří byli vyšetřeni pomocí nového přístroje Ohm belt, který měří sílu posturální stabilizace a aktivitu břišní stěny. Parametry trupové stabilizace, resp. Míry aktivace břišní stěny byly měřeny před začátkem a po ukončení terapie a výsledek byl porovnán. Subjektivní efekt terapie byl hodnocen standardizovaným dotazníkem Oswestry hodnotícím bolest a disabilitu.
U obou pacientů byla po terapeutické intervenci zjištěna zvýšená schopnost aktivace břišní stěny. Tento výsledek u obou pacientů koreluje se subjektivním pocitem snížení bolesti a zmírnění disability.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis in the form of research deals with the issue of vertebrogenic lumbar spine syndrome, its formation, examination and therapy and possibilities of objectification of therapy. The theoretical resumes the present knowledge of motor control, postural functions, spinal stabilization system and vertebrogenic lumbar spine syndrome. It also provides possibilities for therapeutic influence and objectifying physiotherapy.
The thesis also presents two case studies of vertebrogenic lumbar spine syndrome, which were examined with a new Ohm belt device that measures the strength of postural stabilization and abdominal wall activity. The parameters of spinal stabilization and the amount of activation of the abdominal wall were measured before and after treatment, and the results were compared. The subjective effect of therapy was evaluated by a standardized Oswestry questionnaire assessing pain and disability.
Measurement results in both patients in increased activation of the abdominal wall after therapeutic intervention. The result correlates with the subjective perception of therapy of reducing pain and alleviating disability in both patients.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK