Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ženské postavy ve vybraných prózách Josefa Škvoreckého
Název práce v češtině: Ženské postavy ve vybraných prózách Josefa Škvoreckého
Název v anglickém jazyce: Women Characters in the Selected Stories of Josef Škvorecký
Klíčová slova: postava|žena|vypravěč|charakteristika|dialog|Legenda Emöke|Tři příběhy a epilog o Líze|Mirákl|Konec nylonového věku
Klíčová slova anglicky: character|woman|narrator|description|dialogue|Emöke|The Miracle Game|The End of the Nylon Age
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2017
Datum zadání: 17.05.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.05.2017
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Častým – nikoliv však jediným – způsobem vyprávění próz Josefa Škvoreckého je gramatická 1. os. sg. z pohledu mužské postavy, např. některé z podob Dannyů Smiřických. Podstatnou roli v příběhu však hrají rovněž ženské postavy. Práce si klade za cíl prozkoumat, jak jsou v některých Škvoreckého dílech ženské postavy utvářeny. Chceme tedy sledovat, v jakém pořadí se o nich dozvídáme informace, jaké pasáže jsou věnovány jejich charakteristice či jaké další údaje obsažené v textu postavy spoluvytvářejí. Vycházíme při tom z literatury o teorii postavy (Hausenblas) i z literatury oboru o autorovi (Kosková, Trenský).
Seznam odborné literatury
GREBENÍČKOVÁ, Růžena
2015 Kafkova přítelkyně Milena [1992]. In O literatuře výpravné. Ed. Michael Špirit. Praha: Torst a Institut pro studium literatury, s 905–916.
HAUSENBLAS, Karel
1961 K výstavbě postavy v prozaickém textu. In Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 153–163.
HODROVÁ, Daniela (ed.)
1994 Proměny subjektu. Svazek 2. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
KOSKOVÁ, Helena
2004 Josef Škvorecký. Praha: Literární akademie.
PŘIBÁŇ, Michal (ed.)
2005 Škvorecký 80: Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha: Literární akademie.
ŠPIRIT, Michael
2009 Komentář – Josef Škvorecký. Zbabělci. Praha: Books and Cards.
TRENSKÝ, Pavel
1995 Josef Škvorecký. Or. The Fiction of Josef Škvorecký [1991]. Přel. Aleš Haman. Jinočany: H&H.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK