Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Izraelští drúzové: vojenská služba jako nástroj k ovlivňování domácí a zahraniční politiky
Název práce v češtině: Izraelští drúzové: vojenská služba jako nástroj k ovlivňování domácí a zahraniční politiky
Název v anglickém jazyce: The Israeli Druze: Military Service as a Tool to Influence Domestic and Foreign Policy
Klíčová slova: Drúzové, Izrael, IDF, armáda, identita, menšina, Strategic Military Refusal
Klíčová slova anglicky: Druze, Israel, IDF, army, identity, minority, Strategic Military Refusal
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.05.2017
Datum zadání: 16.05.2017
Datum a čas obhajoby: 17.06.2019 07:15
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2075, Jinonice - místn. č. 2075
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2019
Oponenti: Mgr. Jakub Záhora, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Literatura:
ATASHE, Zeidan. 1995. Druze and Jews in Israel – A Shared Destiny? Brighton, UK: Sussex Academic Press. ISBN 1-898723-17-6.
BEN-DOR, Gabriel. 1979. The Druzes in Israel: A Political Study. Jerusalem, Israel: the Magnes Press, the Jerusalem University. ISBN 965-223-333-1.
BEN-DOR, Gabriel. 1995. The Druze Minority in Israel in the mid-1990s [online]. Jerusalem Letters of Lasting Interest No. 315, 3 Sivan 5755/1. Jerusalem, Israel: Jerusalem Center for Public Affairs [cit. 2018-10-11]. Dostupné online: http://www.jcpa.org/jl/hit06.htm.
FIRRO, Kais M. 1992. A History of Druzes. Leiden, Netherlands: E. J. Brill. ISBN 90-04-09437-7.
KHOURI, Fuad I. 2004. Being a Druze. London, UK: Druze Heritage Foundation. ISBN 1-904850-00-6.
LEBEL, Udi. 2014. ‘Blackmailing the army’ – ‘Strategic Military Refusal’ as policy and doctrine enforcement: the formation of a new security agent. Small Wars & Insurgencies, 25 (2), s. 297-328. DOI 10.1080/09592318.2013.857941.
MAKAREM, Sami. 2005. The Druze Faith. In: Kamal SALIBI (ed.). The Druze: Realities and Perceptions. London, UK: Druze Heritage Foundation, s. 1-7. ISBN 1-904850-06-5.
MOORE, Will H. 2002. Ethnic Minorities and Foreign Policy. SAIS Review, 22 (2), s. 77-91. DOI 10.1353/sais.2002.0043.
PARSONS, Laila. 2000. The Druze between Palestine and Israel 1947-49. Basingstoke, Great Britain: Macmillan Press LTD. ISBN 978-0-230-59598-9. DOI 10.1057/9780230595989.
Předběžná náplň práce
Předběžná náplň DP:
Drúzové jsou trasnárodní etno-náboženskou komunitou žijící na území Libanonu, Sýrie Jordánska. Právě tzv. izraelští drúzové jsou velice specifickou skupinou, jelikož v rámci státu Izrael rovněž slouží v armádě Israel Defence Forces. To je odlišuje od ostatních nežidovských a arabsky hovořících občanů Izraele. Vzhledem k silným vazbám drúzské komunity daným povahou drúzského náboženství se izraelští drúzové nejednou dostali do konfliktu identity a loajality, kdy si museli vybrat mezi sounáležitostí se státem Izrael a morální povinností pomoci svým drúzským bratrům žijícím v zahraničí. Logickým následkem takových situací je pak snaha drúzů o změnu zahraniční politiky státu Izrael.

Z hlediska mezinárodních vztahů je zajímavé sledovat, zdali má menšina tvořící necelá 2 % z celkové populace státu možnost ovlivnit jeho zahraniční i domácí politiku ve vlastní prospěch. Vzhledem ke službě drúzů k izraelské armádě občanského charakteru lze předpokládat, že právě vojenská služba může být využita jako nástroj k vyvinutí tlaku na politické představitele státu. Tento předpoklad je v souladu s teoretickým konceptem izraelského autora Udiho Lebela založeným na tzv. Strategic Military Refusal. Přestože Lebel ověřením své teorie došel k závěru, že Stategic Military Refusal může být nástrojem politických sil k obejití rozhodnutí parlamentu a jako takový je tedy součástí boje levicových a pravicových sil, v případě této diplomové práce budou podmínky a kritéria teorie aplikována na jednání menšiny, která má na změně politiky vlastní zájem.

V souladu s výše uvedeným bude cílem práce zjištění, zdali se komunitě izraelských drúzů daří ovlivňovat izraelskou domácí a zahraniční politiku, identifikování faktorů, které je k tomu vedou a poskytnutí vysvětlení, jak mohou případného vlivu dosáhnout. Kromě toho budou v práci zodpovězeny čtyři výzkumné otázky:

(1) Jaké faktory ovlivňují loajalitu izraelských drúzů vůči státu Izrael?
(2) Podařilo se izraelským drúzům v minulosti ovlivnit zahraniční a domácí politiku státu Izrael a jakým způsobem?
(3) Do jaké míry je záměr izraelských drúzů ovlivňovat zahraniční a domácí politiku státu Izrael vědomý?
(4) Má menšina prostřednictvím služby v armádě možnost ovlivňovat zahraniční a domácí politiku státu?

V zájmu dosažení cíle práce a zodpovězení výzkumných otázek identifikovala autorka dva příklady vhodné k detailnímu rozboru, a to sice (1) Invazi Izraele do Libanonu roku 1982; (2) Zákon o národním státu přijatý izraelským Knessetem roku 2018. Autorka se zaměří na vyhledávání empirické evidence prokazující, že ve stanovených případech se izraelští drúzští vojáci uchylovali k neposlušnosti vůči svým armádním velitelům, dále pak na rozbor politických aktivit izraelské drúzské komunity. Poznatky nezbytné k dosažení cíle a práce a zodpovězení výzkumných otázek budou získány ze sekundární odborné literatury, oficiálních dokumentů a médií. Důležitým zdrojem poznatků budou rovněž rozhovory s významnými členy izraelské drúzské komunity, které autorka provede v průběhu podzimu 2018 prostřednictvím telefonické a elektronické komunikace.

Předpokládaná struktura práce
1. Teorie
1.1 Vymezení klíčových pojmů
1.2 Strategic Military Refusal
2. Drúzismus a izraelští drúzové
2.1 Vznik drúzismu a jeho principy
2.2 Drúzové jako transnárodní komunita
2.3 Izraelští drúzové
2.3.1 Utváření vztahů se státem Izrael
2.3.2 Služba v armádě
2.3.3 Komplikovaná identita izraelských drúzů
3. Invaze Izraele do Libanonu
3.1 Historický a politický kontext situace
3.2 Průběh situace a reakce izraelských drúzů
4. Zákon o národním státu
4.1 Historický a politický kontext situace
4.2 Průběh situace a reakce izraelských drúzů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK