Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Typologie náhrobní skulptury v 16. století
Název práce v češtině: Typologie náhrobní skulptury v 16. století
Název v anglickém jazyce: Typology of tomb sculptures in the 16th century
Klíčová slova: Sepulkrální skulptura, renesance, Lobkovicové, Pernštejnové, kostel Povýšení sv. Kříže, kostel Čtrnácti sv. Pomocníků, kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Bartoloměje, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Klíčová slova anglicky: Tombstone sculpture, Renaissance, the House of Lobkowicz, the House of Pernštejn, Church of the Exaltation of the Holy Cross, Church of Fourteen Holy Helpers, St. Peter and St. Paul Church, St. Bartholomew Church, St. Vitus, St. Wenceslaus and Adalbert Cathedral
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2017
Datum zadání: 18.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova práce

1. Úvod
2. Typy renesanční sepulkrální skulptury
2.1. Popis nejčastějších druhů sepulkralií – figurální, klečící před ukřižovaným a znakový
2.2. Motivy a symboly při zobrazení zemřelých
2.3. Ikonografie smrti v 16. století
3. Problematika konfesionality
3.1. Typické motivy katolických děl
3.2. Typické motivy nekatolických děl
4. Lobkovicové
4.1. Pohřebiště rodu Lobkoviců
4.2. Lobkovické náhrobky v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani
4.3. Lobkovické náhrobky v kostele sv. Petra a Pavla v Bílině
4.4. Lobkovické náhrobky v katedrále sv. Víta v Praze
5. Pernštejnové
5.1. Pohřebiště rodu Pernštejnů
5.2. Pernštejnské náhrobky v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku
5.3. Pernštejnské náhrobky v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích
5.4. Pernštejnský náhrobek v katedrále sv. Víta v Praze
6. Komparace jednotlivých náhrobků, sledování jejich vývoje a společných aspektů
Závěr a zhodnocení
Obrazová příloha
Literatura a prameny
Seznam odborné literatury
BAUCH 1976 — Kurt BAUCH: Das mittelalterliche Grabbild. Berlin 1976
BERÁNEK 2014 — Jan BERÁNEK (ed.):Trans montes: podoby středověkého umění v severozápadních Čechách. Praha 2014
HEINZ-MOHR 1999 — Gerd HEINZ-MOHR: Lexikon symbolů. Praha 1999
HLINOMAZ 1993 — Milan HLINOMAZ: Problematika sepulkrálních památek českých a moravských cisterciáckých klášterů. In: Časopis Národního muzea – řada historická 162, 1993, 86–98
HOLÝ/MIKULEC 2007 — Martin HOLÝ / Jiří MIKULEC: Církev a smrt: institucionalizace smrti v raném novověku. Praha 2007
HORNÍČKOVÁ/ŠRONĚK 2010 — Kateřina HORNÍČKOVÁ / Michal ŠRONĚK (ed.): Umění české reformace (1380–1620). Praha 2010
HRUBÝ/HRUBÁ 2001 — Michaela HRUBÁ / Petr HRUBÝ: Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách. Ústí nad Labem 2001
HRUBÝ 2005 — Petr HRUBÝ: K formě sepulkrálních památek v oblasti severozápadních Čech v době jagellonské. In: KUBÍK (ed.) 2005, 185–204
HRUBÝ 2010 — Petr HRUBÝ: Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18. století jako historický pramen. Ústí nad Labem 2010
CHLÍBEC 1980 — Jan CHLÍBEC: Náhrobek Viléma z Ilburka a figurální náhrobní plastika pozdní gotiky v Čechách. In: Muzeum a současnost 3/80, 1980, 65–74
CHLÍBEC 2005 — Jan CHLÍBEC: Poznámky k figurálnímu sepulkrálnímu sochařství jagellonské doby. In: PRIX / ROHÁČEK 2005, 79–101
CHLÍBEC 2009 — Jan CHLÍBEC: Náhrobek kancléře Ladislava ze Šternberka a úskalí figurálního sepulkrálního sochařství kolem roku 1600. In: PRIX / ROHÁČEK 2009, 65–74
CHLÍBEC/ROHÁČEK 2011 — Jan CHLÍBEC / Jiří ROHÁČEK: Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách. Praha 2011
JAKUBEC 1976 — Ondřej JAKUBEC: Kde jest, ó smrti, osten tvůj?: renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku. Praha 1976
JAKUBEC 2002 — Ondřej JAKUBEC (ed.): Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích. Olomouc 2007
JAKUBEC/MALÝ 2010 — Ondřej JAKUBEC / Tomáš MALÝ: Konfesijnost – (nad)konfesijnost – (bez)konfesijnost: diskuze o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace. In: Dějiny – teorie – kritika 7, 2010, 79-112
JAKUBEC 2011 — Ondřej JAKUBEC: Renesanční epitafy v českých zemích a jejich „konfesionalita“. In: ROHÁČEK 2011, 163-193
JIRÁK 2011 — Matouš JIRÁK: Obtíže typologické specifikace raně novověkých figurálních sepulkrálních památek. In: ROHÁČEK, 195-207
KOŘÁN 1988 — Ivo KOŘÁN: Sochařství. In: POCHE 1988, 149–175
KRÁL 2002 — Pavel KRÁL: Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650. České Budějovice 2002
KRÁL2004 — Pavel KRÁL: Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku. České Budějovice 2004
MYSLIVEČKOVÁ 2012 — Hana MYSLIVEČKOVÁ: Mors ultima linea rerum: pozdně gotické a renesanční figurové náhrobní monumenty na Moravě a v českém Slezsku. Olomouc 2012
PÁNEK 1987 — Jaroslav PÁNEK: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552. Praha 1987
ROHÁČEK 2005 — Jiří ROHÁČEK: Nápisy na české figurální sepulkrální plastice jagellonského období. In: PRIX / ROHÁČEK 2005, 183–199
ROYT 2002 — Jan ROYT: Utrakvistická ikonografie v Čechách 15. a první poloviny 16. století. In: PRIX 2002, 193-202
ROYT 2004 — Jan ROYT: Memento Mori. Kašperské hory 2004

Lobkovicové
GAVENDA 2008 — Lukáš GAVENDA: Páni Hasištejnští z Lobkovic na sklonku středověku (diplomová práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Praha 2008
JUŘÍK 2017 — Pavel JUŘÍK: Lobkowiczové: popel jsem a popel budu. Praha 2017
KASÍK/MAŠEK/MŽYKOVÁ 2002 — Stanislav KASÍK / Petr MAŠEK / Marie MŽYKOVÁ: Lobkowiczové. České Budějovice 2002

Lobkovicové, Kadaň – kostel Čtrnácti sv. pomocníků:
BOUŠE 1948 — Bonaventura BOUŠE: O čtrnácti svatých Pomocnících a o jejich klášteře v Kadani nad Ohří. Praha 1948
FENCL 1982 — Jaroslav FENCL: Jan Hasištejnský z Lobkovic. Ústí nad Labem 1982
GUBÍKOVÁ/PRONTEKEROVÁ 2015 — Renáta GUBÍKOVÁ / Markéta PRONTEKEROVÁ (ed.): Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590. Chomutov 2015
HLAVÁČEK 2004 — Petr HLAVÁČEK: Františkánský klášter v Kadani. Louny 2004
HLAVÁČEK 2005 — Petr HLAVÁČEK: Kadaň mezi středověkem a novověkem: deset kapitol z kulturních a náboženských dějin severozápadních Čech. Ústí nad Labem 2005
HLAVÁČEK 2005 — Petr HLAVÁČEK: Jan Hasištejnský z Lobkowicz aneb přemýšlení o františkánských komponentech lobkowiczké spirituality. In: BENEŠ / HLAVÁČEK 2005, 34–65
HLAVÁČEK 2006 — Petr HLAVÁČEK: Nový Jeruzalém? Spirituální rozměr kadaňské rezidence Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1517). In: DVOŘÁČKOVÁ MALÁ 2006, 237-272
HLAVÁČEK 2013 — Petr HLAVÁČEK: Nový Jeruzalém?: příběh františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani. Kadaň 2013
HOMOLKA 1966 — Jaromír HOMOLKA (ed.): Z díla Ulricha Creutze 1516–1530 (kat.výst.). Teplice 1966
HOMOLKA 2001 — Jaromír HOMOLKA (ed.): Ústecký sborník historický 2001, Gotické umění a jeho historické souvislosti 1. Ústí nad Labem 2001
CHLÍBEC 1996 — Náhrobek Jana Hasištejnského z Lobkovic a místo pozdně gotické sepulkrální plastiky ve františkánských klášterních kostelech. In: Umění XLIV, 1996, 235–244
MADĚRA 2003 — Ferdinand MADĚRA: Heraldické a nápisové památky Chomutovska. Chomutov 2003
MENCLOVÁ 1974 — Kadaň. Bývalý františkánský klášter. Chomutov 1974
NEUDERTOVÁ/HRUBÝ 1999 — Michaela NEUDERTOVÁ / Petr HRUBÝ (ed.): Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách: sborník z kolokvia u příležitosti 70. výročí výstavy Josefa Opitze. Ústí nad Labem 1999
PACHNER 2009 — Jaroslav PACHNER: Památky Kadaně. Kadaň 2009
ŠEVCŮ 2004 — Ondřej ŠEVCŮ: Františkánský klášter v Kadani. Kadaň 2004
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá tématikou renesanční sepulkrální skulptury v Českých zemích. V práci jsou nejprve charakterizovány typy renesančních sepulkralií, zmíněny jsou často využívané symboly a motivy v tomto období, též způsoby zobrazení postav na skulptuře. Tyto poznatky jsou shrnuty na konkrétních příkladech šlechtické náhrobní skulptury rodu Lobkoviců a Pernštejnů. Každý vybraný náhrobek a epitaf je popsán a uveden do kontextu, pozornost je věnována i historii kostela uložení skulptury a rodu zde pochovaných. Na závěr jsou sepulkralia jednotlivých rodů komparována a zasazena do vývojových souvislostí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor thesis deals with Renaissance tomb sculpture in Bohemia. The thesis first describes types of Renaissance tomb sculptures and mentions symbols and motifs frequently used in that period as well as manners of figures depicted. These findings are summed up using particular examples of the aristocratic sculpture of the House of Lobkowicz and Pernštejn. Each selected tombstone and epitaph is described and set in the context, while attention is also paid to the history of the church where the sculpture is situated and the family buried. At the end, tombstones of the two houses are compared and set in their historical context.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK