Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyjádření záporu v současné italštině a češtině
Název práce v češtině: Vyjádření záporu v současné italštině a češtině
Název v anglickém jazyce: Expressing Negation in Present-day Italian and Czech
Klíčová slova: negace|zápor|paralelní korpus|negativní kvantifikátor|negativní intenzifikátor|negativně polaritní výraz|InterCorp|italština|čeština
Klíčová slova anglicky: negation|parallel corpus|negative quantifier|negative intensifier|negative polarity item|InterCorp|Italian|Czech
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2017
Datum zadání: 15.05.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.05.2017
Datum a čas obhajoby: 18.06.2018 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod: vymezení cílů práce a metodologických východisek (teoretická část, praktický výzkum, InterCorp).
2. Negace a její funkce.
3. Vyjadřování negace v italštině a češtině. Negace celková a částečná (zápor větný a členský, zápor lexikální). Struktura záporné věty. Restrikce negace. Záporné věty s kvantifikátory. Dvojí zápor. Neutralizace negace. Intenzifikace záporu.
4. Negativně polaritní výrazy.
5. Záporné věty s intenzifikátory v italštině a jejich české ekvivalenty v InterCorpu. Konstrukce non è che + vedlejší věta a její překlady do češtiny.
6. Závěr.
7. Resumé.
8. Bibliografie.
Seznam odborné literatury
Bernini, G., Negazione. In: Enciclopedia dell'Italiano (2011), dostupné z http://www.treccani.it/enciclopedia/negazione_(Enciclopedia-dell'Italiano)/.
Dočekal, M., Czech negation from the formal perspective. München: Lincom Gmbh 2015.
Mluvnice češtiny III. Praha: Academia 1987.
Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN 2012.
Renzi, L. (ed.), Grande grammatica italiana di consultazione II. Bologna: Il Mulino 1988-1994, s. 245-317.
Štícha F. a kol., Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia 2013.
L. Dušková a kol., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK