Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Duševní pohoda a zdravotní stav seniorů
Název práce v češtině: Duševní pohoda a zdravotní stav seniorů
Název v anglickém jazyce: Well-being and health status of seniors
Klíčová slova: duševní spokojenost|senioři|zdraví|pozitivní psychologie|optimismus|stárnutí
Klíčová slova anglicky: well-being|senior|health|positive psychology|eldery
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2017
Datum zadání: 12.05.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.05.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá působením duševní pohody na zdravotní stav seniorů a celkovou kvalitu života jedince. Bakalářská práce přináší shrnutí teorie duševní pohody a představuje tak hlavní téma pozitivní psychologie. V rámci první, literárně přehledové části, se práce zaobírá hlavním kritériem pro měření duševní pohody, které je udáváno mírou optimálního prospívání. Zaměříme se zejména na pět měřitelných prvků (PERMA), které se spolupodílejí na podpoře duševní pohody. Dále bude věnován prostor současným výzkumným studiím, které se zabývají vlivem uvedených proměnných na zdraví člověka v rámci psychosomatického přístupu.
Hlavní cíl literárně přehledové části spočívá v zaměření se zejména na sanogenní vlivy, které mohou ke zdravotnímu stavu přispívat pozitivně a rozvíjet přirozeným způsobem duševní pohodu.

Druhá část práce navazuje na teoretický úvod a ověřuje souvislost duševní pohody a zdravotního stavu. K tomu účelu bude navržen kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření zjišťující zmíněný vliv duševní pohody na zdraví.
Seznam odborné literatury
Csikszentmihalyi, M. (1996). O štěstí a smyslu života. Praha : Lidové noviny.

Frankl,V. (1997) Vůle ke smyslu. Brno : Cesta.

Křivohlavý, J. (2006). Psychologie smysluplnosti existence. Praha : Grada Publishing.

Langmeier, J, Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha : Grada.

Říčan, P. (2004). Cesta životem, Praha : Portál.

Šolcová, I., Kebza, V. (2005). Predikátory osobní pohody (well-being) u reprezentativního vzorku České populace. Československá psychologie 49.

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Free Press.

Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada Publishing.

World Health Organization. (2004). Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practice. Geneva: Author.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK