Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Investiční společnost při správě fondu kvalifikovaných investorů
Název práce v češtině: Investiční společnost při správě fondu kvalifikovaných investorů
Název v anglickém jazyce: Investment company in managing funds of the qualified investors
Klíčová slova: Investiční společnost, Fondy kvalifikovaných investorů, Obhospodařování
Klíčová slova anglicky: Investment company, Qualified Investors funds, Management
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2017
Datum zadání: 12.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.01.2018
Datum a čas obhajoby: 22.01.2018 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2018
Oponenti: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Účelem předkládané diplomové práce je kvalitativní rozbor vnitřních mechanismů fungování investiční společnosti při správě fondu kvalifikovaných investorů. Stanoveným cílem je ve vzájemné souvislosti vztahově analyzovat organismus zajišťující řízení správy portfolia ve vlastnictví fondu, a to abstrakcí nejdůležitějších procesů ke kterým při výkonu této činnosti dochází. Práce je členěna v logické návaznosti od historické geneze kolektivního investování přes stručný rozbor základních subjektů vystupujících v rámci kolektivního investování až po kvalitativní rozbor problematiky obhospodařování majetku nesamosprávného fondu s ohledem na rozdělení funkcí jednotlivých orgánů uvnitř investiční struktury.
Závěrem práce se v návaznosti na kvalitativní rozbor činnosti jednotlivých orgánů investiční společnosti pokouším na příkladu akvizičního procesu rozebrat úlohy jednotlivých orgánů vystupujících v rámci nabývání aktiva do portfolia nesamosprávného investičního fondu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this proposed thesis is a qualitative analysis of the internal mechanisms of operations of an investment company in managing a fund of qualified investors. The stated goal is to relatively analyse the organism, which is providing the managing portfolio in the ownership of the fund by abstracting the most important processes that are taking place in such matter. The thesis is divided in a logical order from the historical genesis of collective investment through a brief analysis of the basic subjects of collective investment up to a qualitative analysis of the issues relating to the management of the assets of an externally managed fund with regard to the division of functions of individual bodies inside the investment structure. In conclusion, following the qualitative analysis of the activities of the individual bodies of the investment company - I then, on an example of the acquisition process, attempt to analyse and break down the roles of the individual bodies performing as a part of the acquisition of an asset to the portfolio of an externally managed investment fund.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK