Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Role a činnosti všeobecných sester při poskytování domácí zdravotní péče
Název práce v češtině: Role a činnosti všeobecných sester při poskytování domácí zdravotní péče
Název v anglickém jazyce: The roles and activities of nurses in providing home health care
Klíčová slova: role, sestra, domácí péče, praxe, ošetřovatelství
Klíčová slova anglicky: role, nurse, home care, practice, nursing
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Nikodemová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.05.2017
Datum zadání: 11.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2018
Datum a čas obhajoby: 04.06.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Oponenti: PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana 2. LF UK č. 12/2010. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Seznam odborné literatury
Duke, M. and Street, A. (2003), Hospital in the home: constructions of the nursing role – a literature review. Journal of Clinical Nursing, 12: 852–859. doi:10.1046/j.1365-2702.2003.00808.x

Ewing, Gail; Austin, Lynn; Diffin, Janet; Grande, Gunn (2015), Exploring the activity profile of health care assistants and nurses in home nursing. British Journal of Community Nursing. Vol. 20 Issue 12, p580-584. 5p.

GENET, Nadine, ed. Home care across Europe: current structure and future challenges. Copenhagen: European Observatory on Health Systems and Policies, c2012. Observatory studies series.156 s. ISBN 978-92-890-0288-2.

KOŽUCHOVÁ, Mária. Domáca ošetrovateľská starostlivosť. Martin: Osveta, ©2014. 244 s. ISBN 978-80-8063-414-8.

MARKOVÁ, Marie, ed. Komunitní ošetřovatelství pro sestry: učební text pro sestry v komunitní péči. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 152 s. ISBN 978-80-7013-499-3.
Předběžná náplň práce
Záměrem bakalářské práce je popsat role sester v domácí péči a rozsah činností, které při výkonu své profese vykonávají. K naplnění tohoto záměru jsou stanoveny tyto předběžné cíle práce:

Přinést základní přehled poznatků o jednotlivých rolích sester obecně a se zaměřením na domácí zdravotní péči
Charakterizovat podmínky pro poskytování zdravotní péče v ČR
Na základě analýzy odborné literatury sestavit dotazník související s řešenou problematikou a zadat jej cílové skupině sester pracujících v domácí zdravotní péči.
Získaná data utřídit, statisticky zpracovat a výsledky šetření interpretovat
Komparovat výsledky vlastního šetření s výsledky dříve realizovaných prací na obdobné téma.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor thesis is to describe the roles of nurses in home care and the range of activities they perform in the exercise of their profession. To map this intention, these preliminary goals of the bachelor thesis are set:

Provide a basic overview of knowledge about nursing roles in general and focus on domestic health care
Characterize conditions for providing health care in the Czech Republic
Based on an analysis of professional literature, prepare a questionnaire related to the problem solved and assign it to the target group of nurses working in domestic health care.
Sort, collect, statistic to process, and interpret data
Compare the results of your own survey with the results of previous works on a similar topic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK