Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znalosti sester v komunikaci s pacienty s mentální retardací
Název práce v češtině: Znalosti sester v komunikaci s pacienty s mentální retardací
Název v anglickém jazyce: Knowledge of nurses in communication with patiens with mental retardation
Klíčová slova: Komunikace; Mentální retardace; Ošetřovatelská péče; Pacient; Sestra
Klíčová slova anglicky: Communication; Mental retardation; Nurse; Nursing care; Patient
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.05.2017
Datum zadání: 10.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.05.2018
Datum a čas obhajoby: 04.06.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Oponenti: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana 2. LF UK č. 12/2010. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Seznam odborné literatury
HASSIOTIS, A., D. A. BARRON, a I. HALL. Intellectual disability psychiatry: a practical handbook. Chichester, England: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-0-470-74251-8.

PTÁČEK, Radek a kol. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3976-2.

SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.

SOLOVSKÁ, Vendula. Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0369-8.

ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. 3. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7.

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 5. vydání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0225-7.
Předběžná náplň práce
Záměrem bakalářské práce je hodnocení znalostí sester na zdravotnických pracovištích lůžkové péče v České republice v oblasti komunikace s pacienty s mentální retardací. Plnění stanovených cílů bude probíhat na základě zpracování a statistické analýzy dat získaných prostřednictvím nestandardizovaného dotazníkového šetření. K naplnění tohoto záměru práce jsou stanoveny následující cíle:

Zjistit znalosti sester o zásadách komunikace s pacienty s mentální retardací.
Analyzovat nejčastější problematické oblasti v komunikaci sester s pacienty s mentální retardací.
Zmapovat nejčastější komunikační postupy a metody, které sestry používají při komunikaci s pacienty s mentální retardací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Goal of my bachelor thesis is to asses knowledge of nurses from inpatient wards in Czech Republic in the area of communication with patients with mental retardation. The achievement of the set objectives will be based on the processing and statistical analysis of data gathered from an non-standardized questionnaire survey. In order to complete this following goals were set:

Determine knowledge of the nurses in principles of communication with patients with mental retardation.
Analyze the most common problem areas in communication between nurses and patients with mental retardation.
Point out the most common communication procedures and methods that nurses use during communication with patients with mental retardation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK