Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační strategie v pořadech na You Tube (s přihlédnutím k dospívajícím divákům)
Název práce v češtině: Komunikační strategie v pořadech na You Tube (s přihlédnutím k dospívajícím divákům)
Název v anglickém jazyce: Communicative Strategies in You Tube Broadcasting (with Respect to Adolescent Viewers)
Klíčová slova: komunikace|ovlivňování|internet|masová média|sociální síť|YouTube|youtuber|dospívající
Klíčová slova anglicky: communication|influencing|internet|mass media|social network|YouTube|youtuber|adolescents
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2017
Datum zadání: 15.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.05.2017
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat jazykovými prostředky a komunikačními strategiemi českých internetových pořadů publikovaných na stránce YouTube. Předmětem výzkumu budou zejména pořady zaměřené na mládež v období rané puberty, tzn. 11–13 let, popř. touto věkovou skupinou sledované. Cílem práce bude stanovit oblasti, na které se ovlivňování zaměřuje, a analyzovat jazykové prostředky a postupy, které jsou k ovlivňování ve videích využívány. Součástí bude i menší průzkum založený na dotaznících, popř. strukturovaných rozhovorech a sledující, jak vybrané pořady na diváky působí.
Postup práce:
1. Prostudovat relevantní odbornou literaturu zejm. k problematice mediální komunikace, ke komunikaci na internetu, komunikačním strategiím, ovlivňování, přesvědčování, popř. manipulaci, k vývojové psychologii dané divácké skupiny a ke zvoleným výzkumným metodám.
2. Vybrat vhodné pořady k analýze, sestavit jejich korpus. Vybrané pořady, popř. jejich relevantní části vhodným způsobem transkribovat.
3. Získaný materiál analyzovat: zaměřit se na oblasti či témata, jichž se ovlivňování týká, na jazykové prostředky různých rovin, které v komunikátech k manipulaci souží. Pokusit se vysledovat i komplexnější komunikační strategie, pokud to materiál umožní.
4. Připravit dotazník, popř. otázky strukturovaného rozhovoru pro výzkum vlivu pořadů na diváky. Navázat kontakt s vybranými rodinami, získat informovaný souhlas rodičů s účastí dětí ve výzkumu. Provést dotazníkové šetření nebo rozhovory (rozhovory vhodným způsobem zaznamenat). Výsledky analyzovat.
5. Shrnout a prodiskutovat výsledky analýzy videí a výsledky šetření mezi diváky, vyvodit závěry. V diskusi neopomenout otázku výhod a omezení zvolených výzkumných metod.
Seznam odborné literatury
Základní literatura
Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (eds.) (2011): Mluvená čeština: Hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia.
Hendl. J. (2008): Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.
Hirschová, M. (2013): Pragmatika v češtině. 2. vyd. Praha: Karolinum. (popř. další příručky k pragmatice)
Jirák, J. – Köpplová, B. (2015). Masová média. 2. vyd. Praha: Portál.
Klein, O. (2007): Argumentace v komunikaci. Praha: UK FF.
Kraus, J. (2004): Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum.
Langmeier, J. – Krejčířová, D. (2007): Vývojová psychologie. Praha: Grada. (nebo jiné vyd.)
Macurová, A. (1983): Ztvárnění komunikačních faktorů v jazykových projevech. Praha: FF UK. (zejm. část o subjektech v promluvě)
Skutil, M. a kol. (2011): Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál.
Šebesta, K. (2005): Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2012): Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum. (popř. další příručky vývojové psychologie
Vygotskij, L. S. (2004): Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál.
Relevantní časopisecké a sborníkové studie, kvalifikační práce, hesla v encyklopediích (ESČ, NESČ aj. – persvaze, argumentace, manipulace, kritická analýza diskursu atd., zde i odkazy na další lit.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK