Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Jsem Žid věřící v Krista.“: ambivalence postojů Franze Werfela k židovství a křesťanství na příkladu jeho dramatu Pavel mezi Židy
Název práce v češtině: „Jsem Žid věřící v Krista.“: ambivalence postojů Franze Werfela k židovství a křesťanství na příkladu jeho dramatu Pavel mezi Židy
Název v anglickém jazyce: "I am a Jew who believes in Christ.": ambivalence of Franz Werfel's approach to Judaism and Christianity by an example of his play Paul among the Jews
Klíčová slova: Franz Werfel, židovství, křesťanství, Pavel mezi Židy, apoštol Pavel, Pražská německá literatura, náboženství, identita
Klíčová slova anglicky: Franz Werfel, Judaism, Christianity, Paul among the Jews, Paul the Apostle, Prague German Literature, religion, identity
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.05.2017
Datum zadání: 02.05.2017
Datum a čas obhajoby: 05.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J3093, Jinonice - místn. č. 3093
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Oponenti: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
• Abels, Norbert. Franz Werfel zwischen Prag und Wien: Ausstellung des Adalbert-Stifter-Vereins. München: Adalbert-Stifter-Verein, 1990.
• Auckenthaler, Karlheinz. Franz Werfel: neue Aspekte seines Werkes. Szeged: Peter Lang, 1992.
• Bouma, David, a Jan Hojda. Pavel z Tarsu, Apoštol národů: Studie DTI HK. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010.
• Jungk, Peter Stephan. Franz Werfel: Příběh života. Praha: Sefer, 1997.
• Langton, Daniel. The Apostle Paul in the Jewish Imagination. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
• Reffet, Michel. Le monde de Franz Werfel et la morale des nations: actes du Colloque Franz Werfelà l'Université de Dijon, 18 - 20 mai 1995. Bern: Lang, 2000.
• Werfel, Franz. Paulus unter den Juden: dramatische Legende in sechs Bildern. Berlin: Paul Zsolnay, 1926.
• Werfel, Franz. Zwischen Oben und Unten. München: Langen-Müller, 1975.
• Wagener, Hans, a Wilhelm Hemecker. Judentum im Leben und Werk von Franz Werfel. Berlin: De Gruyter, 2011.
• Wimmer, Paul. Franz Werfels dramatische Sendung. Wien: Bergland, 1973.
Předběžná náplň práce
V životě významného představitele pražské německé literatury Franze Werfela hrálo podstatnou roli židovské a křesťanské náboženství, což se notně odrazilo i v jeho celoživotním díle. Tento typický rys Franze Werfela úzce souvisí s jeho rodným městem, totiž Prahou na konci 19. a na začátku 20. století, kde žili zároveň Češi, Němci a Židé. Jejich kultury se navzájem mísily a ovlivňovaly, přičemž židovské a křesťanské náboženství se zde střetávalo jak s německou, tak s českou kulturou.
Tato bakalářská práce se věnuje protichůdným postojům, které Franz Werfel zaujímal k židovskému náboženství, ke kterému se cítil být vázán svým původem a identitou, a k náboženství křesťanskému, jež pro něj na emocionální rovině již od dětství hrálo významnou úlohu. Problematika Werfelova přístupu k oběma náboženstvím je v práci zkoumána na jednom z jeho dramat Pavel mezi Židy z roku 1926, sledující dle slov svého autora tragickou hodinu odloučení křesťanství od židovství, tedy vznik rané křesťanské církve v prvním století n. l. Cílem práce je náčrt Werfelova vlastního teologického konceptu prostřednictvím rozboru jeho dramatu Pavel mezi Židy na dílčí části za účelem potvrzení či vyvrácení názoru o údajné konverzi Franze Werfela ke křesťanství, jenž se po uvedení dramatu roku 1926 rozšířil.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the life of significant representative of the Prague German Literature Franz Werfel, Judaism and Christianity played an important role, which was noticeably reflected in his work. This typical Werfel’s feature is closely connected with his hometown Prague where Czechs, Germans and Jews coexisted together at the end of the 19th and at the beginning of the 20th century. Their cultures were mutually mixed and influenced by each other, Judaism and Christianity was confronted both with the Czech and the German culture.
This bachelor thesis follows the antagonistic attitudes that Franz Werfel maintained towards Judaism, to which he felt bonded thanks to his origin and identity, and to Christianity, which was from his childhood of big importance for him on the emotional level. The paper examines the issue of Werfel’s approach to the both religions on one of his plays Paul among the Jews from 1926, describing, according to its author, the tragic moment when Christianity detached from Judaism which resulted in the establishment of the Christian Church in the first century AD. Thus, the aim of this paper is to outline Werfel’s own theological concept by analyzing his play Paul among the Jews in order to confirm or to disprove the belief, which spread after the introduction of the play to audience in 1926, namely Werfel’s conversion to Christianity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK