Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Synoda o rodině
Název práce v češtině: Synoda o rodině
Název v anglickém jazyce: Synod on the family
Klíčová slova: synoda, synodalita, rodina, manželství, rozvod, homosexualita, pastorace, evangelizace
Klíčová slova anglicky: Schlüsselwörter/Keywords Synode, Synodalität, die Familie, die Ehe, die Scheidung, Homosexualität, Pastoration, Evangelisation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2017
Datum zadání: 02.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.05.2017
Datum a čas obhajoby: 30.01.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2018
Oponenti: Mgr. Michael Martinek, Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Anotace
Bakalářská práce s názvem „Synoda o rodině – pastorační výzvy pro současnou rodinu“ přibližuje projednávaná témata na Synodě biskupů pořádané římskokatolickou církví v letech 2014 a 2015 a objasňuje postoj katolické církve k aktuálním otázkám týkajících se rodiny v dnešní společnosti.
Autorka nejprve popisuje vývoj rodiny v evropských podmínkách a poukazuje na některá úskalí spojená s tímto vývojem. Na to navazuje představením církevních dokumentů vydaných v souvislosti s mimořádnou a řádnou Synodou o rodině. Závěrečná část shrnuje reflexe laiků i odborníků z českého prostředí a formuluje některé pastorační pohledy.
Výsledky práce uvádí, že „věřící“ rodiny potřebují cítit ze strany církve upřímný zájem o jejich situaci. Pohled na rodinu v magisteriu římskokatolické církve vykazuje posuny zejména v oblasti pastorace rozvedených osob. Autorka práce se domnívá, že vstřícnější přístup k lidem, které církev ještě nedávno považovala za exkomunikované, je cestou evangelizace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Zusammenfassung/Summary
Die Bakkalaureusarbeit mit dem Titel „Synode über die Familie – die pastorelle Voranmeldungen für die zeitgenössische Familie“ nähert die auf der Bischöfsynode der römisch-katholischen Kirche in Jahren 2014 und 2015 besprochenen Themen an. Sie erklärt die Stellung der katholischen Kirche zu den aktuellen Fragen, die die Familie in der heutigen Gesellschaft betreffen.
Die Autorin beschreibt zuerst die Entwicklung der Familie in europäischen Bedingunden und zeigt manche Riffe, mit dieser Entwicklung verbunden. Daran bindet sie die Vorstellung den kirchlichen Dokumente an, die im Zusammenhang mit der außerordentlichen und ordentlichen Synode über die Familiepubliziert wurden. Der abschließende Teil resümiert Reflexionen den Laien und auch den Fachleute aus der tschechischen Umgebung und formuliert manche pastorelle Blicke.
Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, daß gläubige Familien brauchen, von der Kirche ein echtes Interesse für ihre Situation zu empfinden. Der Blick auf die Familie in der Lehre der römisch-katholischen Kirche weist den Fortschritt insbesondere im Bereich der Pastoration den geschiedenen Personen aus. Die Autorin der Arbeit meint, daß ein entgegenkommender Zutritt zu den Leuten, die die Kirche noch vorhin für exkommuniziert gehalten hat, ist der Weg der Evangelisation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK