Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Porodní poranění ženy při vaginálním porodu pohledem porodní asistentky.
Název práce v češtině: Porodní poranění ženy při vaginálním porodu pohledem porodní asistentky.
Název v anglickém jazyce: Delivery injuries of women during vaginal delivery from midwife´s point of view.
Klíčová slova: Vaginální porod, porodní poranění, porodní asistentka, příprava hráze k porodu, šestinedělí
Klíčová slova anglicky: Vaginal delivery, delivery injuries, midwife, preparation of perineum to delivery, puerperium
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (11-00790)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2017
Datum zadání: 29.04.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Oponenti: Mgr. Gabriela Jurigová, DiS.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Petr Hubka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Vypracování práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010, Opatřením rektora č. 6/2010, Opatřením rektora č. 8/2011 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
AASHEIM, V., et al. Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews [online]. 2011, issue 12. ISSN: 1469-493X. Art. No.: CD006672. D10.1002/14651858.CD006672.pub2 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006672.pub2/abstract;jsessionid=80BFDD66ECCD6554283643DC41507C34.f04t04.
HÁJEK, Z., et al. Porodnictví. 3., zcela přeprac. a dopl. vydání. Praha: Grada, 2014, 538s. ISBN: 978-80-247-4529-9.
OLIVEIRA, LS., et al. Perineal trauma after vaginal delivery in healthy pregnant women. Sao Paulo Medical Journal. 2014, vol. 132, no. 4, p. 231-238. ISSN 1516-3180.
OTČENÁŠEK, M. Mechanismus poranění pánevního dna při vaginálním porodu. In: Moderní babictví. Praha: Levret, [2003]-2011. 2009, č. 17, s. 24-27. ISSN: 1214-5572.
Dostupné z: https://www.levret.cz/publikace/casopisy/mb/2009-17/?pdf=1
PAŘÍZEK, A. Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha : Galén ; Kamenice : MCC Publishing, 2012. xxxii, 285 s. : barev. il., 1 portrét, tab. ; 29 cm. ISBN: 978-80-7262-949-7.
SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada, 2017. 280s. ISBN: 978-80-271-0214-3.
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce bude problematika poranění ženy při vaginálním porodu. Práce bude teoreticko-praktická. Teoretická část bude popisovat anatomii pánevního dna a ženských pohlavních orgánů, metody prevence, rozdělení porodních poranění a péči o ně v období šestinedělí. V praktické části budu zkoumat dotazníkovým šetřením, která porodní poranění se u žen vyskytují nejčastěji. Také bych chtěla zjistit, zda nějaké faktory ovlivnily u dotazovaných žen vznik poranění, dále jaká je informovanost rodiček o možnostech prevence či spojitost mezi přípravou hráze k porodu a vznikem porodního poranění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main theme of the thesis will be the issue of injuries during vaginal delivery. Thesis will be divided into theoretical and practical part. The theoretical part will describe anatomy of pelvic floor and female genitals. I will also describe the methods of injury prevention, its distribution and following care about injuries in puerperium. In practical part I will examine with questionnaire investigation, what type of injury occurs most frequently. I would like to find out, which risk factors cause birth injuries, women’s awareness of prevention and if there is any association between preparation of perineum and injury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK