Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vznik a zánik manželství s ohledem na majetkoprávní aspekty
Název práce v češtině: Vznik a zánik manželství s ohledem na majetkoprávní aspekty
Název v anglickém jazyce: Formation and termination of marriage with respect to property
issues
Klíčová slova: manželství, rozvod, sňatek, společné jmění manželů, vypořádání
Klíčová slova anglicky: common property of spouses, divorce, marriage, matrimony, settlement
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2017
Datum zadání: 27.04.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2017
Datum a čas obhajoby: 29.06.2021 11:15
Místo konání obhajoby: m. 131
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:29.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2021
Oponenti: JUDr. Vít Lederer, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem rigorózní práce s názvem Vznik a zánik manželství s ohledem na majetkoprávní aspekty je analýza institutů manželství a společného jmění manželů. Tyto instituty jsou charakterizovány z hlediska svého vzniku, trvání a zániku. Práce je rozložena do tří rozsáhlých kapitol. První pojednává o vzniku a zániku manželství, druhá je věnována institutu společného jmění manželů a poslední se zabývá komparací právních úprav v České republice, Německu, Rakousku a Francii. Kromě těchto částí práce obsahuje úvod a závěr.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the rigorous thesis entitled Origin and termination of marriage with regard to property rights is the analysis of marriage institutes and marital property. These institutes are characterized in terms of their origin, duration and extinction.The work is divided into three large chapters, the first chapter deals with the origin and termination of marriage, the second chapter is devoted to the concept of marriage and the last chapter is devoted to the comparison of legal regulations in the Czech Republic, Germany, Austria and France. In addition to these parts, the work has an introduction at the beginning and a conclusion at the end.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK