Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Informovanost o škodlivosti kouření v těhotenství - z pohledu porodní asistentky
Název práce v češtině: Informovanost o škodlivosti kouření v těhotenství - z pohledu porodní asistentky
Název v anglickém jazyce: The awareness of the harmfulness of smoking during pregnancy from the midwieves’s point of view
Klíčová slova: kouření, škodlivost kouření, těhotenství, porodní asistentky, kvalita informací, budoucí matky
Klíčová slova anglicky: smoking, harmfulness of smoking, pregnancy, midwife, quality of information, future mothers
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00790)
Vedoucí / školitel: MUDr. Michaela Dušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.04.2017
Datum zadání: 27.04.2017
Datum a čas obhajoby: 21.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2018
Oponenti: MUDr. Karolína Adamcová
 
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Zásady pro vypracování
Vypracování bakalářské práce se řídí Opatřením děkana 1. LF UK č. 10/2010, Opatřením rektora UK č. 6/2010, Opatřením rektora UK č. 8/2011 a Manuálem pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
KRÁLÍKOVÁ, Eva a kolektiv. Závislost na kouření: epidemiologie, prevence a léčba. Adamira, 2013,503 s. ISBN 978-80- 904217-4- 5.
KRÁLÍKOVÁ, Eva. Diagnóza F15: závislost na tabáku. Mladá Fronta, 2015, 104 s. ISBN 978-80-204-3711- 2.
HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přeprac. a dopl. vyd. Praha:Grada, 2014. ISBN 978-80- 247-4529- 9
PAŘÍZEK, Antonín. Kritické stavy v porodnictví. Praha : Galén, 2012; Kamenice: MCC Publishing,285 s. ISBN 978-80- 7262-949- 7. MED00180556.
Mendelsohn C., Gould G., Oncken Ch., Management of smoking in pregnant women. Austr. Fam.Physician, 2014, 43: p. 46-51
Vaz LR., Leonardi-Bee J., Aveyard P., et al. Factors Associated With Smoking Cessation in Early and Late Pregnancy in the Smoking, Nicotine, and Pregnancy Trial: A Trial
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se bude věnovat informovanosti o škodlivosti kouření v těhotenství z pohledu porodních asistentek. Hlavním cílem mé práce bude zjistit úroveň povědomí o škodlivosti kouření mezi porodními asistentkami a gynekologickými sestrami pečující o těhotné ženy a dále kvalitu informací, které podávající budoucím matkám. Práce bude obsahovat teoretickou část vycházející z odborné literatury a výzkumná část bude založena na strukturovaném rozhovoru a jeho následném vyhodnocení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor work will be focus on the awareness of the harmfulness of smoking during pregnancy from the midwieves’s point of view. The main objective of my work will be to find out the level of awareness of the harmfulness of smoking between midwives and gynecological nurses caring for future mothers. As well as the quality of the information they provide to future mothers. The thesis will contain a theoretical part based on professional literature and the research part will be based on a structured interview and its subsequent evaluation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK