Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Církevní politika Karla IV. v korunních zemích se zaměřením na Horní Lužici a Slezsko
Název práce v češtině: Církevní politika Karla IV. v korunních zemích se zaměřením na Horní Lužici a Slezsko
Název v anglickém jazyce: Church policy of Charles IV. in the Lands of the Bohemian Crown with focus on Upper Lusatia and Silesia
Klíčová slova: Karel IV.|Horní Lužice|Slezsko|církevní politika|relikvie|církevní donace
Klíčová slova anglicky: Charles IV.|Upper Lusatia|Silesia|church policy|relics|church donation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2017
Datum zadání: 25.04.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace
V bakalářské práci bych se rád věnoval církevní politice Karla IV. vůči vedlejším zemím České koruny, respektive vůči dvěma z nich, Horní Lužici a Slezsku. Cílem práce je zhodnotit Karlovy počiny v oblasti církevně správní, do níž patří jeho neúspěšný pokus o připojení vratislavského biskupství k pražské arcidiecézi, stejně jako nenaplněný záměr zřídit nové biskupství v Budyšíně. Císař dosáhl pouze získání titulu stálého papežského legáta pro pražského arcibiskupa v diecézích míšeňské, bamberské a řezenské, což zřejmě měl být jeden z integračních prvků jeho korunní politiky. Sledovat budu také neméně zajímavou Karlovu politiku vůči církevním institucím v jednotlivých vedlejších zemích, jeho fundátorskou a donátorskou činnost. Kromě pramenů diplomatické povahy využiji také historiografická díla ze 14. století české provenience.
Rozvržení práce
Úvod – důvod zvolení tématu, vymezení tématu a cílů práce, struktura práce
I. Zdroje a východiska – rozbor historických pramenů a odborné literatury k tématu, použité metody
II. Karel IV. a církevní správa České koruny – uvedení do tématu, Karlův vztah k církvi, Karlova církevně-správní politika v Horní Lužici a Slezsku (exempce vratislavského biskupství z hnězdenské arcidiecéze a následné připojení k pražskému arcibiskupství, snaha o zřízení biskupství v Budyšíně, titul stálého legáta pražskému arcibiskupovi)
III. Karel IV. dárce a zakladatel – fundátorská a donátorská činnost jako součást církevní politiky (vymezení pojmů), Karlův vztah k relikviím, fundátorská činnost Karla IV. v Horní Lužici a Slezsku (klášter celestinů na Ojvíně, klášter augustiniánů-eremitů ve Vratislavi), donátorská činnost Karla IV. vůči již existujícím institucím
Závěr – shrnutí, možnosti dalšího bádání
Seznam pramenů a literatury
Přílohy
Seznam odborné literatury
Prameny
Chronicon aulae regiae, in: Fontes rerum Bohemicarum IV, ed. EMLER, Josef, Praha 1884
Karel IV., Vlastní životopis (Vita Karoli Quarti), Praha 1978 (latinský text s novodobým českým překladem)
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae:
V/1-2 (1345-1350), ed. SPĚVÁČEK, Jiří, Praha 1958-1960;
V/3 (1350-1352), ed. ZACHOVÁ, Jana, Praha 2000;
VI/1-3 (1355-1358), ed. MENDL, Bedřich, Praha 1928;
VII/1-5 (1358-1363), edd. MENDL, Bedřich – LINHARTOVÁ, Milena, Praha 1928-1963
VIII-1 (1364-1366), ed. BLECHOVÁ-ČELEBIĆ, Lenka, Praha 2014
Regesta imperii VIII. Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. (13461378), edd. BÖHMER, Johann Fridrich – HUBER, Alphons, Innsbruck 1877
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia I – IV, Praha 1903-1953
MonumentaVaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus prodromus, ed. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Praha 2003

Literatura
BOBKOVÁ, Lenka, Diecezální správa na území Koruny království českého a její úloha v politice Karla IV., in: Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. – 17. století, edd. BOBKOVÁ, Lenka – KONVIČNÁ, Jana (= Korunní země v dějinách českého státu IV), Praha 2009, s. 60–75
BOBKOVÁ, Lenka, Relikvie darované Karlem IV. vratislavskému kostelu sv. Máří Magdalény, in: Śródmiejska katedra. Kościoł św. Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia, ed. CZECHOWICZ, Bogusław, Wrocław 2010, s. 175–188
BOBKOVÁ, Lenka – BÁRTOVÁ, Milena, Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 4B. 13101402, Praha 2003
BOBKOVÁ, Lenka, Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 4A. 13101402, Praha 2003
BUBEN, Milan, Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. Díl 2, Sv. 2, Díl 3, Sv. 1, Praha 2004, 2006
HAUSER, Bernd, Oybin. Burg- und Klosteranlage, München 1992
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Církevní politika Karla IV., in: Lucemburkové: Česká koruna uprostřed Evropy, edd. ŠMAHEL, František – BOBKOVÁ, Lenka, Praha 2012, s. 97–111
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Die Prager Erzbischöfe als ständige päpstliche Legaten. Ein Beitrag zur Kirchenpolitik Karl IV., in: SCHWAIGER, Georg – STABER, Josef (Hrsg.), Regensburg und Böhmen: Festschrift zur Tausendjahrfeier des Regierungsantrittes Bischof Wolfgangs von Regensburg und der Errichtung des Bistums Prag, Regensburg, 1972, s. 221–256
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Svět české středověké církve, Praha 2010
HOLÁ, Mlada, Pobyty Karla IV. a jeho dvora ve Vratislavi v letech 1348–1372, in: Dvory a rezidence ve středověku, ed. DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana (= MHB Supplementum 1), Praha 2006, s. 163–226
HOLÁ, Mlada, Vztahy českých králů a vratislavských biskupů v letech 1327–1378, in: Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. – 17. století, edd. BOBKOVÁ, Lenka – KONVIČNÁ, Jana (= Korunní země v dějinách českého státu IV), Praha 2009, s. 76–91
KUTHAN, Jiří – ROYT, Jan, Karel IV.: císař a český král – vizionář a zakladatel, Praha 2016
LOSHER, Gerhard, Königtum und Kirche zur Zeit Karls IV.: Ein Beitrag zur Kirchenpolitik im Spätmittelalter, München 1985
NĚMEC, Richard, Architektura – vláda – země: rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české, Dolní Břežany 2015
NĚMEC, Richard, Mons Paracleti – bývalý klášter řádu celestinů na Ojvíně u Žitavy: kritická revize pramenů a literatury k problematice počátků fundace, in: Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku, edd. BOBKOVÁ, Lenka – FANTYSOVÁ-MATĚJKOVÁ, Jana – ZDICHYNEC, Jan, (= Korunní země v dějinách českého státu I), Ústí nad Labem – Praha 2003, s. 219–253
POLC, Jaroslav – KUTHAN, Jiří, Česká církev v dějinách, Praha 1999
SEIBT, Ferdinand (ed.), Kaiser Karl IV.: Staatsmann und Mäzen, vyd. 2., München 1978
SEIBT, Ferdinand, Karel IV. Císař v Evropě (13461398), Praha 1999
SPĚVÁČEK, Jiří, Karel IV: život a dílo: (13161378), Praha 1980
STEJSKAL, Karel, Dějiny umění: umění na dvoře Karla IV., vyd. 2., Praha 2013
STEJSKAL, Karel, Karel jako sběratel, in: Karolus Quartus: piae memoriae fundatoris sui Universitas Carolina D. D. D., ed. VANĚČEK, Václav, Praha 1984, s. 455–467
ŠUSTA, Josef, Karel IV. Za císařskou korunou: 1346–1355 (České dějiny II/4), Praha 1948
VAŠEK, Zdeněk, Zbožné dary šlechty na Moravě v 1. polovině 14. století, in: Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. – 17. století, edd. BOBKOVÁ, Lenka – KONVIČNÁ, Jana (= Korunní země v dějinách českého státu IV), Praha 2009, s. 267–280
VAŠEK, Zdeněk, Zbožné dary v českém středověku, netištěná disertační práce FF UK, Praha 2016
WINZELER, Marius, Zentrum und Peripherie. Das Kloster St. Marienstern als Wallfahrtsort und seine Verbindungen nach Prag im 14. Jahrhundert, in: Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. – 17. století, edd. BOBKOVÁ, Lenka – KONVIČNÁ, Jana (= Korunní země v dějinách českého státu IV), Praha 2009, s. 242–255
WOJNICZ, Joanna, Burg- und Klosteranlage Oybin, Dresden 2002
ZDICHYNEC, Jan, „Ex fastigio dignitatis assumpte et regis nostre maiestatis.“ Panovnická moc a cisterciácké kláštery v Horní a Dolní Lužici ve 13. – 15. století, in: Lesk královského majestátu ve středověku: pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, edd. BOBKOVÁ, Lenka – HOLÁ, Mlada, Praha 2005, s. 205–218
ZDICHYNEC, Jan, Klášter Marienthal mezi králi, městy a šlechtou (1234–1547), in: Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku, edd. BOBKOVÁ, Lenka – FANTYSOVÁ-MATĚJKOVÁ, Jana – ZDICHYNEC, Jan (= Korunní země v dějinách českého státu I), Ústí nad Labem – Praha 2003, s. 166–218
ZDICHYNEC, Jan, Klášter Marienthal v Horní Lužici, netištěná diplomová práce FF UK, Praha 2002
ZDICHYNEC, Jan, Míšeňské biskupství v pozdním středověku, in: BOBKOVÁ, Lenka a kol., Česká koruna na rozcestí: k dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437–1526), Praha 2010, s. 192–211
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK