Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lingvistická analýza českých textů na sociální síti Twitter
Název práce v češtině: Lingvistická analýza českých textů na sociální síti Twitter
Název v anglickém jazyce: Linguistic Analysis of Czech Texts on Social Network Twitter
Klíčová slova: komunikace|sociální síť|krátkost zprávy|abreviace|expresivita|neverbální znaky|funkce textů
Klíčová slova anglicky: communication|social network|short messaging|abbreviation|expressivity|non-verbal signs|functions of texts
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2017
Datum zadání: 02.05.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.05.2017
Datum a čas obhajoby: 10.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Prostudovat odbornou literaturu věnovanou otázkám komunikace na internetu (zvláště v oblasti sociálních sítí). Důraz by měl být kladen na popisy specifiky jazyka i dalších užívaných prostředků. Je třeba se seznámit s dosavadním českým zpracováním problematiky a výběrově s relevantními pracemi zahraničními. Na tomto základě formulovat výchozí teze a hypotézy týkající se zacházení s jazykem (a rovněž se speciálními znaky) v textech šířených na sociální síti Twitter.
2) Sestavit dostatečně rozsáhlý a diferencovaný korpus českých textů umístěných na síti Twitter („tweetů“).
3) Analyzovat a klasifikovat prostředky užívané ve shromážděných textech. Mimo jiné půjde o tyto otázky: Vliv nezbytné krátkosti textů na jejich jazykovou podobu (nestandardní zkratky, elipsy apod.); používání příznakových jazykových prostředků (nespisovnost, expresivita, neologizace apod.); výskyt nepísmenných grafémů a neverbálních znaků (emotikony atd.).
4) Charakterizovat texty z hlediska funkcí uplatňovaných v komunikaci a prostředků, které jim odpovídají (funkce sdělovací, kontaktová, persvazivní, expresivní – sebeprezentace autorů).
5) Popsat případnou diferenciaci textů podloženou příslušností autorů k různým sociálním skupinám (politici, novináři atd.) a konstrukcí různých předpokládaných adresátů.
6) Na tomto základě formulovat závěry týkající se struktury textů, jejich sémantiky a funkcí.
Seznam odborné literatury
Crystal, David: Internet Linguistics: A Student Guide. London – New York: Routledge 2011.
Čeština doma a ve světě, 14, 2006, č. 1–4.
Čmejrková, Světla: Čeština v síti: Psanost či mluvenost? Naše řeč, 80, 1997, č. 5, s. 225–247.
Čmejrková, Světla – Hoffmannová, Jana (eds.): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia 2011.
Denby, Lewis: The Language of Twitter. Linguistic Innovation and Character Limitation in Short Messaging. Leeds: University of Leeds s. a. [2010]. [Online.]
Dickinson, Paul: “B/w U & me”: The Functions of Formulaic Language in Interactional Discourse on Twitter. The Linguistics Journal, 7, 2013, č. 1, s. 7–38 [Též online.]
Hoffmannová, Jana et al.: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia 2016.
Jandová, Eva: Konverzace na WWW chatu. Ostrava: Ostravská univerzita 2006.
Jandová, Eva et al.: Čeština na WWW chatu. Ostrava: Ostravská univerzita 2006.
Komrsková, Zuzana (2015): The Use of Emoticons in Polite Phrases of Greetings and Thanks. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering, č. 9, 2015, s. 1285–1288. [Též online.]
Komrsková, Zuzana (2016): Komunikace prostřednictvím emotikonů. In: Martin Veselka et al. (eds.): Vícejazyčnost. Sborník z konference InterFaces 2015 Praha: Filozofická fakulta UK, s. 17–29. [Též online.]
Svobodová, Diana: Specifické prvky jazykové ekonomie v současné elektronické komunikaci. In: Čeština – jazyk slovanský 4. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě 2010. [Online.]
Zappavigna, Michele: Discourse of Twitter and Social Media. How We Use Language to Create Affiliation on the Web. London – New York: Continuum 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK