Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kardiotokografie v práci porodní asistentky.
Název práce v češtině: Kardiotokografie v práci porodní asistentky.
Název v anglickém jazyce: Cardiotocography in midwifery practice
Klíčová slova: monitorování plodu, kardiotokografie, porodní asistentka, srdeční frekvence plodu, hypoxie plodu
Klíčová slova anglicky: fetal monitoring, Cardiotocography, midwife, fetal heart rate, fetal hypoxia
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN (11-00790)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.04.2017
Datum zadání: 25.04.2017
Datum a čas obhajoby: 21.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2018
Oponenti: MUDr. Jan Přáda
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Miluše Kulhavá
Zásady pro vypracování
Vypracování bakalářské práce se řídí Opatřením děkana 1. LF UK č. 10/2010, Opatřením rektora UK č. 6/2010, Opatřením rektora UK č.8/2011 a Manuálem pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
PAŘÍZEK, Antonín. Kritické stavy v porodnictví. Praha : Galén, 2012; Kamenice: MCC Publishing, 285 s. ISBN 978-80-7262-949-7. MED00180556.

HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4529-9.
MĚCHUROVÁ, Alena. Kardiotokografie: minimum pro praxi. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, c2014. Porodnictví krok za krokem. ISBN 978-80-7345-388-6.
HRUBAN, Lukáš. Elektronické monitorování plodu - variabilita hodnocení kardiotokografie za porodu [online]. Brno, 2016 [cit. 2017-04-24]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Vedoucí práce MUDr. Petr Janků, Ph.D.. Dostupné z:http://theses.cz/id/8722d7/.
MĚCHUROVÁ, Alena — VELEBIL, Petr — JANKŮ, Petr — HRUBAN, Lukáš. Interpretace intrapartálního fetálního kardiotokogramu – FIGO 2015. Česká gynekologie, 2016, roč. 81, č. 2, s. 89-91. ISSN: 1210-7832.

DI TOMMASO, Mariarosaria, Viola SERAVALLI, Adalgisa CORDISCO, Giada CONSORTI, Federico MECACCI a Francesca RIZZELLO, 2012. Comparison of five classification systems for interpreting electronic fetal monitoring in predicting neonatal status at birth. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. 1–4. DOI: 10.3109/14767058.2012.735726. ISSN 1476-4954.

Tranquilli AL. Fetal heart rate in the second stage of labor: recording, reading, interpreting and acting. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012;25(12):2551-2554.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjištění úrovně znalostí porodních asistentek o metodách intrapartálního sledování plodu, protože správná interpretace je stále velkým přínosem pro snižování prenatální morbidity a mortality. Součástí práce je rovněž „Příručka pro praxi“, jejíž obsahem je návod k hodnocení kardiotokografického záznamu během porodu a přehled nejčastějších chyb a omylů při jeho vyhodnocování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to find out the level of knowledge of midwives on methods of intrapartum fetal monitoring, as correct interpretation is still a great contribution to reducing prenatal morbidity and mortality. Part of the thesis is also a "Practice Guide", which contains guidelines for evaluation of cardiotocographic record during labour and an overview of the most common mistakes and errors in its evaluation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK