Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti na Praze - západ se zvláštním zřetelem na osoby se zdravotním postižením
Název práce v češtině: Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti na Praze - západ se zvláštním zřetelem na osoby se zdravotním postižením
Název v anglickém jazyce: Unemployment and employment policy in Prag – west with special attention to people with disabilities
Klíčová slova: práce, trh práce, nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, osoba se zdravotním postižením, politika zaměstnanosti
Klíčová slova anglicky: labor, labor market, unemployment, unemployment race, person with disability, employment policy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.04.2017
Datum zadání: 10.04.2017
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 10:15
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Josef Stracený, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat problematikou nezaměstnanosti a politikou zaměstnanosti obecně a v regionu Praha – západ, zvláštní zřetel bude v práci brán na problematiku nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce je vzhledem k jejich zdravotnímu handicapu ztíženo. Míra, rozsah a charakter zdravotního postižení výrazně limitují jejich pracovní uplatnění.
Seznam odborné literatury
BUCHTOVÁ, B. a kol. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha : Grada, 2002. 240 s. ISBN 80-247-9006-8.
HADJMOUSSOVÁ, Z., VÁGNEROVÁ, M. 2003. Psychologie handicapu. Handicap jako
psychosociální problém. Liberec: Technická univerzita v Liberci, fakulta pedagogická
HUTAŘ, J. Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené. 6. vydání.
Praha: Národní rada zdravotně postižených ČR, 2002. ISBN 80-238-9263-0.
KUCHAŘ, Pavel Trh práce. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1383-3.
MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha : Sociologické nakladatelství,
1994. 151 s. ISBN 80-901424-9-4.
OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně
postižených. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. 132 s. ISBN 80-210-3718-0.
SOJKA, M. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha: Libri, 2001. ISBN 80- 7277- 032- 2.
VYSOKAJOVÁ, M. 2000. Hospodářská, sociální a kulturní práva a zdravotně postižení,
Praha: Karolinum
KREJČÍŘOVÁ, O. a kol. Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Praha: Tobiáš, 2005. ISBN 80- 903598-1-7.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Předběžná náplň práce
A: vymezení základních kategorií
• nezaměstnanost
• míra nezaměstnanosti a její zjišťování
• příčiny a formy nezaměstnanosti
• důsledky nezaměstnanosti
• názory na nezaměstnanost
• trh práce
• práce,význam práce
• zdravotní postižení a osoba se zdravotním postižením
B: rozbor konkrétní problematiky
• vývoj nezaměstnanosti v letech 2006 - 2016
• nezaměstnanost osob se zdravotním postižením
• politika zaměstnanosti v ČR v časovém období 2006 – 2016
• politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v ČR (2006 – 16)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
A: The definition of basic categories
• unemployment
• unemployment rate and its detection
• causes and forms of unemployment
• consequences of unemployment
• views on unemployment
• labor market
• labor,the importance of work
• disability and disabled person.

B: compared specific issues
• the development of unemployment
• unemployment rate of persons with disabilities
• employment policy in the Czech Republic in the period 2006 - 2016
• employment policy of persons with disabilities in CR (2006 -16)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK