Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolektivizace českého venkova v literatuře 50. a 60.let
Název práce v češtině: Kolektivizace českého venkova v literatuře 50. a 60.let
Název v anglickém jazyce: Collectivization of Czech countryside in Literature of 1950s and 1960s
Klíčová slova: kolektivizace, socialistický realismus, budovatelský román, prózy budovatelské deziluze, Ivan Kříž, Eva Kantůrková, Jan Procházka, Jan Kozák, Mojmír Klánský, Bohumil Říha,Pavel Bojar, Josef Věromír Pleva, Václav Řezáč, Jan Trefulka, Venkovský román
Klíčová slova anglicky: collectivization, socialist realism, building novel, novels of dissilusionment, Ivan Kříž, Eva Kantůrková, Jan Procházka, Jan Kozák, Mojmír Klánský, Bohumil Říha,Pavel Bojar, Josef Věromír Pleva, Václav Řezáč, Jan Trefulka, countryside novel
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ina Palacká
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2017
Datum zadání: 22.03.2017
Datum a čas obhajoby: 14.01.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na zobrazení procesu kolektivizace v české literatuře po roce 1948. Skrze analýzu dobových literárních děl bude sledovat, jak se dané téma vyvíjelo v průběhu 50. a 60. let. Tedy od adorace kolektivizace jako jedné ze stěžejních oblastí prosazování ideálů socialistické společnosti v raných 50. letech (romány Bohumila Říhy, Václava Řezáče či J. V. Plevy) po postupné prosazování kritického pohledu na sklonku desetiletí až po přiznání, že kolektivizace je příčinou rozvratu českého venkova, a návratu k původní tradici v pozdních 60. letech (Jan Procházka).
Seznam odborné literatury
DENEMARKOVÁ, Radka, ed.: Zlatá šedesátá: Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání. Praha: ÚČL AV ČR, 2000. (http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/19-zlata-sedesata)
KUBÍČEK, Tomáš: Próza budovatelských deziluzí. Host. 2000, roč. 16, č. 9, s. 30-36.
JANOUŠEK, Pavel: Dějiny české literatury 1945-1989. Praha : Academia, 2007.
JANOUŠEK, Pavel a kol: Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Sv. I-II. Praha: Brána, ÚČL AV ČR,1995-1998.
MACURA, Vladimír: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 2008.
MOCNÁ, Dagmar - PETERKA, Josef. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004.
PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře II (1948-1958)
PŘIBÁŇ, Michal, ed.: Z dějin českého myšlení o literatuře III (1958-1969)
ŠÁMAL, Petr, ed. Literatura socialistického realismu. Praha: ÚČL AV ČR, 2009 (http://www.ucl.cas.cz/edicee/sborniky/konferencni/2-literatura-socialistickeho-realismu)
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá literární reflexí kolektivizace českého venkova ve vybraných titulech budovatelského románu padesátých let a v tzv. prózách budovatelské deziluze z let šedesátých. Konkrétně se jedná o tituly Bitva V. Řezáče, Dvě Jara B. Říhy, Horké dny P. Bojara a Jediná cesta J. V. Plevy z padesátých let, z šedesátých let potom o romány a novely Velká samota I. Kříže, Zelené obzory J. Procházky, Pršelo jim štěstí J. Trefulky, ...silná ruka J. Kozáka, Smuteční slavnost E. Kantůrkové a Vyhnanství M. Klánského.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Diploma thesis deals with the literary reflection of collectivization of Czech countryside in selected literary works of the building novel written in the 1950s and in the novels of disillusionment written in the 1960s. Specifically, we choose these novels from the 1950s: Bitva by V. Řezáč, Dvě Jara by B. Říha, Horké dny by P. Bojar and Jediná cesta by J. V. Pleva. From the 1960s are the novels: Velká samota by I. Kříž, Zelené obzory by J. Procházka, Pršelo jim štěstí by J. Trefulka, ...silná ruka by J. Kozák, Smuteční slavnost by E. Kantůrková a Vyhnanství by M. Klánský.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK