Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče u morbidně obézního pacienta
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče u morbidně obézního pacienta
Název v anglickém jazyce: Nursing care of morbidly obese patients
Klíčová slova: ošetřovatelský proces, morbidní obezita, léčba obezity, komplikace obezity, ošetřovatelská péče
Klíčová slova anglicky: Nursing process, morbid obesity, treatment of obesity, complications of obesity, nursing care
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2017
Datum zadání: 15.03.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: Mgr. Milena Vaňková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí odpovídat Opatření děkana č.10/2010 a Manuálu pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
SVAČINA, Štěpán. Obezitologie a teorie metabolického syndromu. Praha: Triton, 2013. Lékařské repetitorium. ISBN 9788073876784.
KUNEŠOVÁ, Marie. Základy obezitologie. Praha: Galén, 2016. ISBN 9788074922176.
MALLORY, Ann Marie, Alona D. ANGOSTA a Jennifer KAWI. A Patient with Metabolic Syndrome and the Role of the Advanced Practice Registered Nurse. MEDSURG Nursing [online]. 2014,23(4), 245-250 [cit. 2017-04-19]. ISSN 10920811.
CHRISTIANSEN B, BORGE L a FAGERMOEN MS. Understanding everyday life of morbidly obese adults-habits and body image. International Journal Of Qualitative Studies On Health And Well-Being [online]. 2012,7, 17255 [cit. 2017-04-19]. DOI: 10.3402/qhw.v7i0.17255. ISSN 17482631.
DOLEČEK, Rajko, Leoš STŘEDA a Kateřina CAJTHAMLOVÁ. Nebezpečný svět kalorií: z pohledu tří lékařů. Praha: Ikar, 2013. ISBN 9788024921136.
STŘEDA, Leoš. Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013. ISBN 9788001052433.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o morbidně obézního pacienta. Obezita je jednou z mnoha civilizačních onemocnění, výskyt morbidně obézních pacientů v posledních letech výrazně stoupá. Obezita je také významný rizikový faktor, který může způsobovat mnoho závažných chorob a komplikací. Léčba obezity vyžaduje komplexní přístup k pacientovi jak v lékařské, tak i ošetřovatelské péči.
Cílem bakalářské práce je popsat ošetřovatelský proces o morbidně obézního pacienta.
Jako metodu jsem použila kvalitativní výzkum, formou případové studie, která je zcela anonymní. Pacient bude vybrán dle jeho osobních zkušeností s tímto onemocněním, a ochotě sdílet informace pro účely bakalářské práce.
Přínosem bakalářské práce bude doporučení vhodné ošetřovatelské péče pro zdravotnický personál, a tím zkvalitnění péče o tyto pacienty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with a nursing care of morbidly obese patient. Obesity is currently very common civilization disease, it´s occurrence has been increasing in last several years. It is also a major risk factor, which can cause many serious diseases and complications. Treatment requires comprehensive approach in both medical and nursing care.
Goal of this thesis is to describe the nursing process of morbidly obese patient.
Qualitative research was chosen as method in form of anonymous case study. A patient will be chosen based on his/her history with the disease and his/her willingness to share information for purposes of this thesis.
A contribution of this thesis will be a description of an appropriate nursing care for patients with morbid obesity, and thereby improvement of health care services for these patients by health care staff.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK