Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Skoliotické držení těla u dětí ve věku 11-15 let z pohledu fyzioterapeuta. Podtitul: Florbal jako jedna z možných příčin.
Název práce v češtině: Skoliotické držení těla u dětí ve věku 11-15 let z pohledu fyzioterapeuta. Podtitul: Florbal jako jedna z možných příčin.
Název v anglickém jazyce: Scoliotic posture in children aged 11-15 years from the perspective of the physiotherapist . Subtitle: Floorball as a possible cause.
Klíčová slova: asymetrie délky dolních končetin, florbal, funkční skolióza, skoliotické držení těla, stereotyp sedu
Klíčová slova anglicky: floorball, functional scoliosis, leg length discrepancy, scoliotic posture, sitting habit
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Vedoucí / školitel: Bc. Monika Tichá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2017
Datum zadání: 10.04.2018
Datum a čas obhajoby: 18.06.2018 13:00
Místo konání obhajoby: Albertov 7, Praha 2, REHAD1, Albertov 7, přízemí, knihovna
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Jindřiška Hálková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem této bakalářské práce je skoliotické držení těla u dětí ve věku 11-15 let: florbal jako jedna z možných příčin. Práce se skládá z teoretické a praktické části.
V teoretické části je shrnuta problematika této funkční poruchy - její příčiny jako jsou asymetrie v délce dolních končetin, nesprávný stereotyp sedu, jednostranný sport, zátěž v podobě školního batohu a nedostatek pohybové aktivity dnešní mládeže. Součástí teoretického shrnutí je také prevence a možná léčba tohoto typu vadného držení těla.
V praktické části jsou obsaženy kazuistiky tří dětí staršího školního věku (1 dívka, 2 chlapci) hrající 3× týdně florbal a mající skoliotické držení těla. Tyto kazuistiky obsahují důkladný vstupní a výstupní kineziologický rozbor a návrh individuálních terapií a jejich provedení. Terapie, které probíhaly po dobu 8 týdnů, byly zaměřené na protažení zkrácených skupin svalů, odstranění plochonoží a posílení HSSP. Na základě takto získaných výsledků jsem našla vhodnou sestavu kompenzačních cviků, jež zařadím do všech tréninkových jednotek mládeže v pražském florbalovém klubu, aby došlo k omezení výskytu vadného držení těla mezi dětskými hráči.
Cíle mé bakalářské práce je tento soubor cviků a souhrn preventivních opatření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part provides an overview of this functional disorder among the causes of which are leg length discrepancy, incorrect sitting habit, one-sided sport, the burden of school bags and insufficient physical activity of children and youth. The theoretical part also contains an overview of preventative and possible corrective measures for this type of incorrect posture.
The practical part consists of three case studies of children aged 11-15 years (1 girl, 2 boys) who play floorball three times a week and suffer of scoliotic posture. Each case study contains a thorough initial and final kinesiological examination, proposes an individual therapy plan and describes its execution. The therapies lasted for 8 weeks and focused on stretching of contracted muscle groups, flatfoot treatment and strengthening of deep core stability muscles.
The results were used to create a set of suitable compensatory exercises which will be included as part of every training of youth in a Prague floorball team in order to reduce the number of cases of incorrect posture among these young players. The purpose of the present bachelor’s thesis is the creation of these exercises and an overview of preventative measures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK