Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí u mužů po poranění krční míchy. Podtitul: U osob s neurologickým obrazem NLI C4-C8 AIS A,B
Název práce v češtině: Význam ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí u mužů po poranění krční míchy. Podtitul: U osob s neurologickým obrazem NLI C4-C8 AIS A,B
Název v anglickém jazyce: The Significance of Occupational Therapy in the Case of Male Sexual Dysfunction with a Cervical Spinal Cord Injury. Subtitle: For People with Neurological Profile NLI C4-C8 AIS A,B
Klíčová slova: ergoterapie, poranění krční míchy, tetraplegie, sexuální dysfunkce u mužů, intimní život po poranění míchy
Klíčová slova anglicky: occupational therapy, cervical spinal cord injury, tetraplegia, sexual dysfunction of men, intimate life after spinal cord injury
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Bc. Veronika Liďáková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2017
Datum zadání: 02.07.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Mgr. Kateřina Rybářová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá citlivou problematikou sexuality a sexuálních dysfunkcí u mužů po poranění krční míchy. Cílem práce je nejen prolomit tabu obklopující oblast sexuality osob s disabilitou, ale především nalézt možnosti ergoterapeutické intervence při poruše sexuálních funkcí využitelné v každodenní praxi.
Teoretická část shrnuje všeobecnou incidenci, diagnostiku a důsledky míšního poranění, konkrétně pak poranění krční míchy. Jedním z vegetativních důsledků míšního poranění jsou sexuální dysfunkce. V práci je popsána sexualita, vnímání a specifika mužské sexuality, erektilní dysfunkce a anejakulace i s jejich možnostmi léčby a kompenzacemi. Kapitola ergoterapie shrnuje obecné ergoterapeutické intervence u osob s poraněním míchy v jednotlivých fázích a vymezuje roli ergoterapeuta v interprofesním týmu odborníků, kteří mají kompetence pro řešení sexuality u mužů s míšním poraněním. Na základě PLISSIT modelu a The Sexual Assessment Framework byly vytyčeny hranice ergoterapeutické intervence a byly definovány možné ergoterapeutické postupy aplikovatelné u osob s poraněním krční míchy. Praktická část bakalářské práce se věnuje analýze rozhovorů se čtyřmi respondenty. Ty byly dále generalizovány a doplněny o data získaná elektronickým dotazníkem.
Výstupem a přínosem práce bylo vytvoření návrhu krátké brožury shrnující obecné informace o sexualitě po poranění krční míchy, která v České republice chybí. Do budoucna brožura může sloužit jako možný ergoterapeutický nástroj při zahájení intervence v oblasti sexuality.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis addresses the sensitive topic of sexuality and sexual dysfunctions of men with an injury of the cervical spinal cord. The objective of this work is twofold; to break the taboo surrounding the sexuality of people with this disability, and most importantly to find solutions to sexual dysfunctions within occupational therapy that could be applied regularly.
The theoretical part of this thesis summarizes incidence, diagnosis, and consequences of spinal cord injury, specifically in the cervical spinal cord. One of the vegetative results of such an injury is sexual dysfunction. In this work is described male sexuality, erectile dysfunctions, anejaculation, along with possible treatments and compensation. A chapter on occupational therapy summarizes general occupational therapy interventions with people with spinal cord injuries in different stages and defines the role of an occupational therapist in an interprofessional team of practitioners qualified for treating sexual dysfunction of men with spinal cord injuries. A framework for occupational therapy interventions was created along the PLISSIT model and The Sexual Assessment Framework. Subsequently, a possible occupational therapy procedure was created; one that is applicable to people with cervical spinal cord injury.
The practical part of this thesis is an analysis of interviews of four different respondents. The analysis was subsequently generalized and data collected from online questionnaires was added.
The result of this thesis was a draft for a short brochure summarizing general information about sexuality after cervical spinal cord injury, which is absent in the Czech Republic. In the future this brochure could be used as a possible tool in occupational therapy when treating problems concerning sexuality.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK