Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání vertikality u pacientů s vývojovou dyspraxií
Název práce v češtině: Vnímání vertikality u pacientů s vývojovou dyspraxií
Název v anglickém jazyce: Perception of verticality in patients with developmental coordination disorder
Klíčová slova: vývojová dyspraxie, MABC-2, subjektivní zraková vertikála, subjektivní haptická vertikála, žáci základní školy
Klíčová slova anglicky: developmental coordination disorder, MABC-2, subjective visual vertical, subjective haptic vertical, pupils of elementary school
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2017
Datum zadání: 27.04.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Oponenti: Mgr. Júlia Demeková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vývojová dyspraxie je vývojovou poruchou motorického učení a motorické obratnosti, kterou nelze přisoudit neurologickému nebo psychickému onemocnění. Její příčina není dosud vysvětlena. Existují hypotézy, že porucha spolupráce jednotlivých aferentních systémů může být důvodem způsobující vývojovou dyspraxii. Skrze aferentaci lidský organismus vnímá různé modality. Jednou z modalit je vnímání vertikality. V této diplomové práci se zaměřujeme na testování subjektivní vertikály zrakové a haptické u dětí s predispozicí pro vývojovou dyspraxii. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o vývojové dyspraxii a rovnovážném systému. V experimentální části jsme testovali 35 žáků 8. a 9. ročníků základní školy. Dle testovací baterie MABC-2 jsme rozdělili soubor dětí na děti motoricky zdravé a děti s motorickou poruchou. Mezi těmito skupinami jsme poté porovnávali vnímání subjektivní zrakové a subjektivní haptické vertikály. Na základně statistického zpracování námi vyšetřený vzorek dětí nevykazuje statisticky významné rozdíly ve vnímání zrakové a haptické vertikály.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Developmental coordination disorder is typical for poor motor learning and motor coordination that cannot be related to any neurological or mental disease. The exact reason of it stays still unknown. There are theories that say that dysfunctional collaboration of afferent systems causes developmental coordination disorder. Thanks to afferent systems a human organism is able to perceive different modalities. One of the modalities is a perception of verticality. In theoretical part of this thesis we summarized information about developmental coordination disorder and postural and balance control. In experimental part we tested 35 pupils of primary school (age 13-15). Using MABC-2 we classified the pupils into children with and without predispositions for developmental coordination disorder. Then we tested their ability of perceiving subjective visual and subjective haptic verticality. According to statistical evaluation there is no difference in perception of verticality between children with and without predispositions for developmental coordination disorder.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK