Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti logopedické intervence na prvním stupni základních škol okresu Pelhřimov
Název práce v češtině: Možnosti logopedické intervence na prvním stupni základních škol okresu Pelhřimov
Název v anglickém jazyce: Possibilities of logopedics intervention at the elementary schools district Pelhřimov
Klíčová slova: komunikace, logopedie, spolupráce, základní škola hlavního vzdělávacího proudu
Klíčová slova anglicky: communication, speech therapy, collaboration, Basic school in the Czech Education System
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2017
Datum zadání: 13.03.2017
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá aktuální situací v oblasti poskytování logopedické intervence na základních školách běžného vzdělávacího proudu v okrese Pelhřimov. Klade si za cíl přinést základní informace o problematice a zjištění informovanosti o logopedické intervenci ze strany rodičů, pedagogů a škol v okrese Pelhřimov. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou.
Teoretická část vychází z analýzy odborné literatury, objasňuje pojem komunikace, logopedickou intervenci, problematiku narušené komunikační schopnosti a vybrané druhy narušení.
Empirická část představuje výzkumné šetření realizované na prvním stupni základních škol běžného vzdělávacího proudu v okrese Pelhřimov mezi rodiči žáků prvních tříd, dále mezi pedagogy a řediteli těchto škol. Výzkum byl koncipován metodou kvantitativního šetření, za použití nestandardizovaných dotazníků vlastní konstrukce. V závěru jsou prezentovány získané údaje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor’s thesis deals with the possibilities of speech therapy intervention in basic schools in the Czech Education System in Pelhrimov District. The aim of the thesis is to summarize basic information and to study the awareness of parents and teachers in basic schools in Pehrimov District.
The first part is the review of scientific literature. It clarifies terms such as communication, speech therapy intervention, issue of communication disabilities and selected types of causes.
The second part is research realised within the primary level of basic schools in the Czech Education System in Pelhrimov District. The participants were parents of the first grade students, teachers and the headmasters of these schools. The research was realised as survey using self-made non-standardised questionnaire. The analysis of results is mentioned in conclusion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK