Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Město Telč v době renesance. Urbanismus a architektura náměstí Zachariáše z Hradce v porovnání s městem Pardubice.
Název práce v češtině: Město Telč v době renesance. Urbanismus a architektura
náměstí Zachariáše z Hradce v porovnání s městem Pardubice.
Název v anglickém jazyce: City of Telč during the Renaissance. Urbanism and Architecture of the square
Zacharias of Hradec in comparison with the city of Pardubice.
Klíčová slova: Renesance, architektura, urbanismus, Telč, Pardubice, Pernštejnové, Páni z Hradce
Klíčová slova anglicky: Renassaince, architectue, urbanism, 16th century
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.03.2017
Datum zadání: 22.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.03.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Zhodnocení dosavadní literatury
3. Historie
a. Páni z Hradce
b. Telč
c. Pernštejnové
d.Pardubice
4. Renesanční urbanismus
5. Architektonický vývoj náměstí Zachariáše z Hradce
6. Výzdoba měšťanských domů na náměstí
7. Porovnání urbanistického a architektonického řešení Telče a Pardubic
8. Závěr
9. Seznam literatury
10. Seznam vyobrazení
Seznam odborné literatury
Urbanismus a architektura náměstí Zachariáše z Hradce v porovnání s městem Pardubice.
BALŠÁNEK 1929 — Antonín BALŠÁNEK. Štíty a motivy attikové v české renesanci. Praha 1929
BERINGER/JANOUŠEK 1891 — Jan BERINGER / Jaroslav JANOUŠEK: Město a panství Telč. Telč 1891
BŮŽEK 1999 — Václav BŮŽEK: Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, Opera historica 7. České Budějovice 1999
BŮŽEK/HRDLIČKA 1997 — Václav BŮŽEK / Josef HRDLIČKA: Dvory velmožů s erbem růže. Praha 1997
DVORSKÝ/FUČÍKOVÁ 1989 — Jiří DVORSKÝ / Eliška FUČÍKOVÁ (ed.).: Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků renesance do závěru baroka II/1–2. Praha 1989
GORYCZKOVÁ 2015 — Naděžda GORYCZKOVÁ (ed.): Průvodce architekturou Telče. Praha 2015
HALADA 1992 — Jan HALADA: Lexikon české šlechty. Praha 1992
HEROUT 1962 — Jaroslav HEROUT: Nové poznatky o pernštejnské výstavbě Pardubic. In: Zprávy památkové péče, 1962, 130-144
HEROUT 1981 — Jaroslav HEROUT: Staletí kolem nás. Praha 1981
HRUBÝ 2003 — Vladimír HRUBÝ: Pozdní gotika a raná renesance v Pardubicích v letech 1491- 1548. Malířství a sochařství. Pardubice 2003
KRATINOVÁ/SAMEK/STEHLÍK — Vlasta KRATINOVÁ / Bohumil SAMEK / Miloš STEHLÍK: Telč. Praha 1992
KRČÁLOVÁ 1989 — Jarmila KRČÁLOVÁ: Renesanční architektura v Čechách a na Moravě. in: DČVU 2/I, Praha 1989
KROUPA 2013 — Jiří KROUPA: Telč. Praha 2013
KOCH 2007 — Wilfried KOCH: Evropská architektura. Praha 2007
KUČA 2008 — Karel KUČA: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII. Praha 2008
LEDVINKA 1993 — Václav LEDVINKA: Rezidence a dvůr Zachariáše z Hradce v Telči (1550-1589). In: Opera historica 3, 1993, 199-213
LÍBAL 1962 — Dobroslav LÍBAL: Telč, stavebně historické vyhodnocení města. Praha 1962
MUCHKA 2001 — Ivan Prokop MUCHKA: Architektura renesanční. Praha 2001
PRAŽÁK 2000 — Václav PRAŽÁK: Umění renesance východních Čech. Hradec Králové 2000
RAMPULA 1946 — Josef RAMPULA: Průvodce Telčí. Telč 1946
RICHTER 1958 — Václav RICHTER: Telč. Městská památková reservace a státní zámek. Praha 1958
ŠAMÁNKOVÁ 1961 — Eva ŠAMÁNKOVÁ: Architektura české renesance, Praha 1961
ŠEBER 1990 — František ŠEBER: Dějiny Pardubic I. Pardubice 1990
TIRAY 1913 — Jan TIRAY: Vlastivěda moravská. Telecký okres. Brno 1913
VOREL 1999 — Petr VOREL: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy. Praha 1999
Předběžná náplň práce
Ve své práci bych ráda poukázala na principy renesančního urbanismu a jejich rezonanci v Čechách na příkladě srovnání dvou měst – Telče a Pardubic. Na počátku 16. století patřili vlastníci těchto měst – páni z Hradce společně s pány z Pernštejna – k nejbohatším a nejvlivnějším rodům v tehdejších Čechách. Za vlády pánů Zachariáše z Hradce a Vojtěcha a Jana IV. z Pernštejna se obě města dočkala významných přestaveb v renesančním slohu, ke kterým došlo při jejich obnově po velkém požáru ve druhé třetině 16. století. Těžištěm práce bude stavební vývoj telčského náměstí a výzdoba jeho měšťanských domů, jež budou zasazeny do kulturně historického kontextu své doby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my Bachelor thesis I would like to demonstrate the principles of the Renaissance urbanism and its resonance in Bohemia on an example of the city Telč compared to the city Pardubice. At the beginning of the 16th century belonged the owners of these cities – Lords of Hradec, together with the Lords of Pernštejn – to the richest and most influential families in Bohemia at the time. During the reign of Zacharias and Adalbert of Hradec and John IV. Pernštejn both towns underwent major reconstruction in the Renaissance style, which occurred after the destruction by fire in the second third of the 16th century. The focus of the thesis will be building development of the Telč square.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK