Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sbor českých bratří a Jednota bratrská v Mladé Boleslavi v dobách jeho vzniku
Název práce v češtině: Sbor českých bratří a Jednota bratrská v Mladé Boleslavi v dobách jeho vzniku
Název v anglickém jazyce: Church of the Brethren in Mladá Boleslav at the time of its creation
Klíčová slova: Matteo Borgorelli, Jednota bratrská, Mladá Boleslav, sbor českých bratří, česká renesanční architektura, 16. století
Klíčová slova anglicky: Matteo Borgorelli, the Unity of Brethren, Mladá Boleslav, church of the Brethren, Czech Renaissance architecture, 16th century
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.03.2017
Datum zadání: 22.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.03.2017
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
Přehled literatury
1. Jednota bratrská
1.1. Jednota bratrská v Mladé Boleslavi
1.2. Mladoboleslavští podporovatelé Jednoty bratrské
2. Specifika bratrského liturgického prostoru a výzdoby
3. Matteo Borgorelli
2.1. Stavby Mattea Borgorelliho v Čechách
2.2. Stavby Mattea Borgorelliho v Mladé Boleslavi
4. Sbor českých bratří
4.1. Stavebněhistorický rozbor stavby
4.2. Interiér stavby
4.2.1. Popis malířské výzdoby
4.2.2. Srovnání malířské výzdoby sboru s výzdobou soudobých bratrských tisků
Závěr
Seznam literatury
Přílohy
Seznam odborné literatury
BAHLCKE/EBERHARD/POLÍVKA 2001 — Joachim BAHLCKE/Winfried EBERHARD/Miloslav POLÍVKA: Lexikon historických míst Čech a Moravy. Praha 2001
BAREŠ 1920 — František BAREŠ: Průvodce po Mladé Boleslavi a okolí. Mladá Boleslav 1920
BAREŠ 1921 — František BAREŠ: Paměti města Ml. Boleslavě. Mladá Boleslav 1921
BARTLOVÁ/ŠRONĚK 2007 — Milena BARTLOVÁ/Michal ŠRONĚK (ed.): Public Comunication in European Reformation. Praha 2007
BOHATCOVÁ 1962 — Mirjam BOHATCOVÁ: Počátky publikační činnosti Jednoty bratrské. Praha 1962
BOHATCOVÁ 1979 — Mirjam BOHATCOVÁ: Vydavetel a tiskař Mikuláš Klaudyan. In: Časopis Národního muzea v Praze roč. 148 Řada historická, 1979, 33–67
DVORSKÝ/FUČÍKOVÁ 1989 — Jiří DVORSKÝ/Eliška FUČÍKOVÁ (ed.): Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků renesance do závěru baroka II/1. Praha 1989.
FEJTOVÁ/LEDVINKA/PEŠEK 2010 — Olga FEJTOVÁ/Václav LEDVINKA/Jiří PEŠEK (ed.): Ztracená blízkost: Praha – Norimberk v proměnách staletí. Praha 2010
BYDŽOVSKÝ 1935 — Jiří Kezelius BYDŽOVSKÝ: Kronika mladoboleslavská od Mistra Jiřího Kezelia Bydžovského sepsaná. Mladá Boleslav 1935
HERČÍK 1993 — Karel HERČÍK: Okres a město Mladá Boleslav. Mladá Boleslav 1993
HERČÍK 2010 — Karel HERČÍK: Čtení o Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav 2010
HORNÍČKOVÁ/ŠRONĚK 2010 — Kateřina HORNÍČKOVÁ/Michal ŠRONĚK (ed.): Umění české reformace (1380–1620). Praha 2010
JUST 2011 — Jiří JUST (ed.): Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610-1618. Praha 2011
KAUFMANN 1995 — Thomas DaCosta KAUFMANN: Coutr, Cloister and City, The Art and Cutlure of Central Europe 1450–1800. Chicago 1995
KOERNER 2004 — Joseph Leo KOERNER: The reformation of the image. Chicago 2004
KRČÁLOVÁ 1952 — Jarmila KRČÁLOVÁ: Matteo Borgorelli a jeho stavební činnost v Čechách (diplomová práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Praha 1952
KRČÁLOVÁ 1955 — Jarmila KRČÁLOVÁ: Kostelní Stavby Mattea Borgorelliho. In: Umění III, 1955, 8–20
KRČÁLOVÁ 1981 — Jarmila KRČÁLOVÁ: Kostely české a moravské renesance. In: Umění XXIX, 1981, 139–152
KUČA 2000 — Karel KUČA: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2000
LÍBAL/KAŠIČKA 1960 — Dobroslav LÍBAL/František KAŠIČKA: Stavebně historický průzkum historického jádra města. Mladá Boleslav 1960, ulož. Sbírka plánů, stavebně historických průzkumů a restaurátorských zpráv NPÚ v Praze
MĚSTECKÁ/BENEŠ 2000 — Sylva MĚSTECKÁ/Luděk BENEŠ: Mladá Boleslav: pohledy & století. Mladá Boleslav 2000
MĚSTECKÁ 2006 — Sylva MĚSTECKÁ: Boleslavský uličník. Mladá Boleslav 2006
MĚSTECKÁ 2011 — Sylva MĚSTECKÁ: Mladá Boleslav. Praha 2011
MOLNÁR 1948 — Amedeo MOLNÁR: Bratr Lukáš, Bohoslovec Jednoty. Praha 1948
MOLNÁR 1952 — Amedeo MOLNÁR: Boleslavští bratří. Praha 1952
POCHE 1978 — Emanuel POCHE: Umělecké památky Čech K/O. Praha 1978
RUCKÝ 2015 — Evald RUCKÝ (ed.): 555 let Jednoty bratrské v datech 145–-2012. Liberec 2015
ŘÍČAN 1957 — Rudolf ŘÍČAN: Dějiny Jednoty bratrské. Praha 1957
SOSNOVEC 2009 — Pavel SOSNOVEC: Rejstříky a inventáře Jednoty bratrské v Pojizeří. In: Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí, XVI (XXXII), 2009, 6–10
TRTÍLEK 1974 — Vlastimil TRTÍLEK (ed.): Mladá Boleslav od minulosti k dnešku. Mladá Boleslav 1974
VLK 2005 — Miloslav VLK: Sbor českých bratří: historie, stavební vývoj, obnova. Mladá Boleslav 2005
VOIT 2013 — Petr VOIT: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí I. Praha 2013
WALDHAUSER 2009 — Jiří WALDHAUSER: Archeologická tajemství Mladé Boleslavi. Liberec 2009
WERNISCH 2009 — Martin WERNISCH (ed.): Unitas Fratrum 1457–2007, Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén. In: Studie a texty Evangelické teologické fakulty, XV, 2009/2
ZLÁMAL 2008 — Bohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin IV. Olomouc 2008
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci se zaměřím na budovu Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi. Kromě popisu stavebně-historického vývoje této stavby provedu rozbor malířské výzdoby interiéru stavby, kde jsou použity většinou ornamentální motivy. Primárně se však budu detailně věnovat výzdobě východní části stavby, pro kterou jsou použity citáty z Písma. Malířskou výzdobu srovnám se soudobými bratrskými tisky, kdy se zaměřím na určité podobnosti ornamentálních a typografických prvků. Dále se ve stručnosti zmíním o osobě architekta této stavby – Matteo Borgorellim. Okrajově se též budu věnovat podmínkám, jaké měla Jednota bratrská v Mladé Boleslavi v 16. století.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In thesis I will focus on the church of the Brethren in Mladá Boleslav. Except the characterization of constructional and historical development of this structure, I will do the analysis of paintings in the interior of this building, where were mostly used ornamental motifs. However, primarily I will devote to the details of decoration of the eastern part of this building for which were used quotations from Scripture. I will compare painting decorations with contemporary prints, which were made by members of the Unity of Brethren. I will focus to some similarities of ornamental and typographic decoration. Further, I will briefly mention the architect of this building – Matteo Borgorelli and his other buidings. Marginally I will also devote to conditions, which the Unity of Brethren had in Mladá Boleslav in 16th century.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK