Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profesionální a amatérský převod humoru v situační komedii Miranda
Název práce v češtině: Profesionální a amatérský převod humoru v situační komedii Miranda
Název v anglickém jazyce: Professional and amateur transfer of humour in the sitcom Miranda
Klíčová slova: audiovizuální překlad|titulkování|amatérský překlad|fansubbing|humor|situační komedie|Miranda
Klíčová slova anglicky: audiovisual translation|subtitling|amateur translation|fansubbing|humour|sitcom|Miranda
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2017
Datum zadání: 13.03.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.03.2017
Datum a čas obhajoby: 29.01.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem teoreticko-empirické studie je zjištění strategií mezijazykového převodu různých typů humoru v profesionálních titulcích (Šáchová, ČT) a amatérských titulcích (různí autoři) se zaměřením na žánr situační komedie. Studie bude provedena na převodu britského seriálu Miranda do češtiny. Diplomantka si zvolí interdisciplinární analytický model, který umožní zkoumat zvolený reprezentativní materiálový vzorek procesuálně i strukturně. K popisu a explanaci společenského kontextu originálu i překladu, procesu převodu, recepce a struktur použije kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod. Vzorek bude zvolen i s ohledem na možnost získání dat pro fáze produkce a recepce, v nichž lze zapojit metodu šetření a diskurzní analýzy. Polysémiotický charakter tohoto audiovizuálního žánru si vyžádá nejen konfrontaci s domácím žánrem na systémové rovině, ale i translatologickou analýzu všech strukturních složek, které se na konstituci situační komedie podílejí. Výzkum by tak měl přispět k poznání (a) problematiky mezijazykového titulkování daného žánru a procesu převodu z hlediska strategií a induktivně vyvozené koncepce a metody překladu, (b) rozdílů mezi amatérským a profesionálním překladem, (c) technik převodu humoru různého typu v audiovizuálním díle a (d) kulturní hodnoty překladu. Teoreticko-metodologická část se proto bude zabývat stavem zkoumané problematiky z těchto hledisek.
Seznam odborné literatury
Bartoll, Eduard. Parameters for the Classification of Subtitles. Topics in Audiovisual Translation. Amsterdam: J. Benjamins, 2004, 53–61.
Borecký, V. Teorie komiky. Praha: Hynek, 2000.
Díaz Cintas, Jorge a Pablo Munoz Sánchez (eds). Fansubs: Audiovisual Translation in an Amateur Environment. The Journal of Specialised Translation [online]. 2006, (6), 37–52 [cit. 2017-03-06]. Dostupné z: http://www.jostrans.org/issue06/art_diaz_munoz.pdf
Díaz-Cintas, Jorge a Aline Remael (eds). Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St. Jerome, 2007.
Dvorský, L. Repetitorium jazykové komiky. Praha: Novinář, 1984.
Dvorský, L. Filmové portréty 2. Praha: Československý filmový ústav, 1990.
Freud, S. Totem a tabu: Vtip a jeho vztah k nevědomí. Praha: Práh. 1991.
Gambier, Yves a Henrik. Gottlieb (eds). (Multi) Media Translation: Concepts, Practices, and Research. Amsterdam: J. Benjamins, 2001.
Chiaro, Delia. Issues in Audiovisual Translation – Subtitling. The Routledge Companion to Translation Studies. London: Routledge, 2009, 141–165.
Chiaro, Delia. The Language of Jokes: Analysing Verbal Play. London: Routledge, 1992.
Chiaro, Delia (ed.). Translation, Humour and Literature. New York: Continuum, 2010.
Chiaro, Delia. Translation, Humour and the Media. New York: Continuum, 2010.
Luyken, Georg-Michael a Thomas Herbst. Overcoming Language Barriers in Television: Dubbing and Subtitling for the European Audience. Manchester: European Institute for the Media, 1991.
Nash, Walter. The Language of Humour. London: Longman, 1985.
Orlický, J. Záhady komična: teorie komična, vtipu, gagu a smíchu. Praha: Futura
Pedersen, Jan. How is Culture Rendered in Subtitles? In: Euroconferences: Multidimensional Translation – MuTra [online]. 2005 [cit. 2017-03-06]. Dostupné z: http://euroconferences.info/proceedings/2005_Proceedings/2005_Pedersen_Jan.pdf
Pošta, Miroslav. Titulkujeme profesionálně. Praha: Apostrof, 2012.
Pytlík, Radko. Malá encyklopedie českého humoru. Praha: Československý spisovatel, 2003.
Ross, Alison. The Language of Humour. London: Routledge, 1998.
Vandaele, Jeroen. Wordplay in Translation. Handbook of Translation Studies. Amsterdam: J. Benjamins, 2010, 180–183.
Yagolkowski, Daniel R. Překlad humoru v literatuře a ve filmu. In: Petra Vavroušová (red.), Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. Praha: Karolinum, 2015, 81–92.
Asimakoulas, Dimitris. 2002. Subtitling Humour and the Humour of Subtitling. CTIS Occasional Papers 2, 71-84.
Attardo, Salvatore. 2002. Translation and Humour. An Approach Based on the General Theory of Verbal Humour (GTVH). The Translator 8:2, 173-194.
Bečka, Josef V. 1946. Komika a humor v jazyceNaše řeč, ročník 30, číslo 6-7, 111-120.
Burczynska, Paulina. 2012. Multimodality and Audiovisual Translation: Subtitling Humor. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
Delabastita, Dirk. 2010. Language, comedy and translation in the BBC sitcom „Allo, Allo“, In Delia Chiaro (ed.).
Díaz Cintas, Jorge. 2001. Aspectos semióticos en la subtitulación de situaciones cómicas [Semiotic issues in the subtitling of comic situations] Vitoria: Universidad del País Vasco.
Díaz Cintas, Jorge. 2001. The Value of the Semiotic Dimension in the Subtitling of Humour. Paris: Maison du dictionnaire, 181-190.
Gottlieb, Henrik. 1997. You Got the Picture? On the Polysemiotics of Subtitling Wordplay. Manchester: St. Jerome 207-232. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/299999
Holasová, Kateřina. 2011. Amatérský překlad titulků k francouzským filmům. Diplomová práce. Praha: FF UK.
Chiaro Nocella, Delia. 2006. Verbally Expressed Humour on Screen: Reflections on Translation and Reception. Jostrans: The Journal of Specialised Translation 6, http://www.jostrans.org/
Chiaro, Delia. 2008. Between text and Image. Amsterdam: J. Benjamins.
Nedergaard-Larsen, Birgit. 1993. Culture-bound problems in subtitling. Perspectives: Studies in Translatology 2, 207-242.
Orero, Pilar (ed.). 2004. Topics in audiovisual translation. Amsterdam: J. Benjamins.
Pedersen, Jan. 2011. Subtitling norms for television. Amsterdam: J. Benjamins.
Scheer, Monica. 2000. Mission Impossible – Monty Python in Swedish?" The ATA Chronicle 29:10, 35-38
Smrčková, Tereza. 2012.Hranice překladu filmového humoru: Monty Python. Diplomová práce. Praha: FF UK.
Švelch, Jaroslav. 2011. Amatérský překlad televizních seriálů v sociálním kontextu. Diplomová práce. Praha: FF UK.
Wouters, Megan. 2014. Subtitling Miranda: Audiovisual Translation studied and applied to Best New British TV Comedy of 2011 Miranda. Faculty of Humanities Bachelor Thesis. University of Utrecht.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK