Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudební výchova v alternativních mateřských školách
Název práce v češtině: Hudební výchova v alternativních mateřských školách
Název v anglickém jazyce: Music education in alternative nursery Schools
Klíčová slova: hudební výchova, hudební činnosti, reformní hnutí, alternativní směry, RVP PV, edukační realita, mateřská škola
Klíčová slova anglicky: music education, musical activities, the reform movement, alternative directions, RVP PV, the educational reality, kindergartens
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2017
Datum zadání: 23.03.2017
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Petra Slavíková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá hudební výchovou v mateřských školách alternativních směrů. Práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje hudební výchově v předškolním věku. Předkládá význam hudby pro rozvoj dítěte, popisuje vývoj hudebních schopností v předškolním věku, zabývá se obsahem hudební výchovy a jejím postavením v rámci RVP PV. Dále obsahuje základní přehled alternativních směrů ve vzdělávání, příčiny jejich vzniku a charakteristiku jednotlivých alternativ.
V rámci praktické části práce byl realizován výzkum současné edukační reality v oblasti hudební výchovy. Výzkum se zaměřuje na vybrané mateřské školy několika alternativních směrů, sleduje úroveň hudební výchovy v těchto školách a porovnává výsledky jednotlivých alternativních směrů. Základní metodou výzkumu je analýza dokumentů. Pro výzkum byly poskytnuty záznamy studentů, kteří absolvovali pedagogickou praxi v alternativních mateřských školách a sledovali podobu hudební výchovy na těchto školách. Výzkum je založen na sledování hudebních činností v mateřských školách a hodnotí, jak často a také na jaké úrovni jsou realizovány. Měřítkem kvality hudební výchovy jsou nároky RVP PV. V kvalitativní části výzkumu jsou uvedeny některé pozoruhodné části záznamů, které se vztahují k současné podobě hudební výchovy. Výzkum se zabývá jednotlivými aspekty
a souvislostmi, které dnešní podobu hudební výchovy charakterizují. V závěru jsou výsledky analyzovány a hodnoceny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My bachelor thesis deals with music education in kindergartens of alternative directions. The work includes theoretical and practical part. The theoretical part is dedicated to music education in the pre-school age. It presents the importance of music for a child development, and describes the development of musical ability in preschool. It also deals with the content of the music education and its position within the RVP PV. It also contains a basic overview of alternative directions in education, the causes of their occurrence and characteristics of each of the alternatives.
A research in the area of the present educational realities of musical education was carried out in the practical part of the work. The research focuses on selected kindergartens with a few alternative directions, monitors the level of music education in those schools, and compares the results of each alternative direction. The basic method of research is the analysis of the documents. Records of students who have received pedagogical practice in alternative kindergartens and watched form of music education at these schools were provided for the research. The research is based on the monitoring of musical activities in kindergartens and evaluated how often and at what level is implemented. A measure of the quality of music education is entitlements RVP PV. In the qualitative research there are some of the notable parts of records that are related to the current form of musical education. The research deals with the different aspects and contexts that characterize today's music education. In conclusion, the results are analyzed and evaluated.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK