Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium redoxních a adsorpčních vlastností žlučových kyselin na rtuťové visící kapkové elektrodě
Název práce v češtině: Studium redoxních a adsorpčních vlastností žlučových kyselin na rtuťové visící kapkové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Study of redox and adsorption features of bile acids on hanging mercury drop electrode
Klíčová slova: adsorpce, kapacitní jáma, rtuťová visící kapková elektroda, voltametrie, žlučové kyseliny
Klíčová slova anglicky: adsorption, bile acids, capacitance pit, hanging mercury drop electrode, voltammetry
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.10.2018
Datum zadání: 16.10.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Oponenti: RNDr. Július Gajdár, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: mgr Lukáš Fojt, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Steroly jsou biologicky aktivní látky, které obsahují minimálně jednu OH skupinu v poloze 3 na steroidním skeletu. Jejich detekce je výzvou pro analytické chemiky, jelikož zpravidla neobsahují chromofory či fluorofory umožnující UV/Vis či fluorescenční detekci. Stejně tak nejsou ani elektrochemické metody první volbou pro jejich stanovení. Nejcitlivější jsou metody využívající hmotnostní detekce, avšak vysoká cena těchto analýz a nároky na odbornou kvalifikaci obsluhujícího personálu limitují jejich běžné využití. Z metod využívajících hmotnostní detekci nacházejí při analýze sterolů největší uplatnění metody GC-MS a kapilární LC-MS. Před analýzou za pomoci plynové chromatografie je však třeba steroly derivatizovat. Jakékoliv rozšíření možnosti detekce těchto sloučenin je tedy praxí vysoce požadováno a vítáno. Dosáhnout přímé elektrochemické oxidace sterolů je poměrně obtížné a obyčejně je to možné pouze v nevodném prostředí, nebo za pomoci mediátorového iontu. Obecně jsou podmínky pro přímou oxidaci cholesterolu a příbuzných látek následující: Oxidace probíhá na elektrodách na bázi uhlíku (skelný uhlík a borem dopovaný diamant), jako rozpouštědlo je použit acetonitril, jako základní elektrolyt chloristan lithný. Dalším společným jmenovatelem analytického využití je ampérometrická detekce těchto látek po předchozí separaci pomocí HPLC. Cílem této práce je vývoj elektronalytických metod pro stanovení vybraných sterolů (cholesterol, žlučové kyseliny, steroly) za použití elektrod na bázi uhlíku a jejich modifikovaných variant a identifikace produktů jejich oxidace či redukce. Upřesnění tématu bude probíhat dle zájmu a oboru studia řešitele. Zájemci prosím kontaktujte: RNDr. Karolina Schwarzová (Pecková), katedra analytické chemie, místnost 102. kpeckova@natur.cuni.cz. Práce bude vypracována na katedře analytické chemie s možností studijní stáže na spolupracujících pracovištích v rámci projektu Erasmus Plus.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK