Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s bipolární afektivní poruchou
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s bipolární afektivní poruchou
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the petient with bipolar disrorder
Klíčová slova: ošetřovatelská péče, bipolární porucha, psychiatrický pacient, komunikace
Klíčová slova anglicky: psychiatric nursing care, bipolar disorder, psychiatric nurse, psychiatric treatment, communication in psychiatry
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Kulířová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.03.2017
Datum zadání: 08.03.2017
Datum a čas obhajoby: 10.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Bc. Ludmila Maffei Svobodová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí odpovídat Opatření děkana č.10/2010 a Manuálu pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
HOSÁK, Ladislav, Michal HRDLIČKA a Jan LIBIGER. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2998-8
KAPCZINSKI, N. S. et al. 2016. Cognition and functioning in bipolar depression. Revista Brasileira de Psiquiatria. 38. 201-206. DOI: 10.1590/1516-4446-2014-1558
LÁTALOVÁ, Klára. Agresivita v psychiatrii. Praha: Grada Publishing, 2013. Psyché. ISBN 978-80-247-4454-4
NOVÁK, Tomáš, Dagmar BREZNOŠČÁKOVÁ a Pavla STOPKOVÁ. Jak úspěšně plout mezi mánií a depresí: příručka pro pacienty s bipolární afektivní poruchou.Praha: Maxdorf, c2008.ISBN 978-80-73451523 Dostupné také z:http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:7d303450-6a4c-11e8-8470-005056827e52
PETR, Tomáš a Eva MARKOVÁ. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014. Sestra. ISBN 978-80-247-4236-6
SOUMYA, T. P. et al., 2016. Disability and Quality of Life of Subjects with BipolarAffective Disorder in Remission. Indian Journal of Psychological Medicine. 38(4), 336-340. DOI: 10.4103/0253-7176.185941
Předběžná náplň práce
Bipolární afektivní porucha je velmi závažné duševní onemocnění, které je charakterizováno patologickými výkyvy nálad. Jedná se o onemocnění chronické, které ovlivňuje významně život pacienta, zasahuje do každodenního fungování, partnerských vztahů i do zaměstnání. Střídání manických a depresivních nálad je velmi náročné nejen pro pacienta, ale i pro ošetřující personál. Cílem bakalářské práce je zpracovat případovou studii u pacienta s bipolární poruchou. Na demonstrovaném případě bych chtěla přinést vlastní klinický vzhled a detailní popis ošetřovatelské péče se všemi specifiky pro dané onemocnění. Na základě teoretické části vytvořím podrobný rozbor onemocnění. Pro svou práci jsem zvolila formu kazuistiky. Na základě teoretické části bych chtěla vytvořit podrobný rozbor klinického případu. Metody pro získání dat budou klinická vyšetření, rozhovor a pozorování. Na podkladě této studie vytvořím edukační materiál s pravidly správné komunikace s psychiatrickým pacientem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bipolar disorder is a highly serious mental disease characterized by pathological mood swings. It is a chronic disease that significantly affects the daily life of the patient, interfering with day-to-day functioning, relationships and employment. The alternation of manic and depressive moods is exacting not only of the patient, but of the nursing staff as well. The aimof this bachelor’s thesis is to process a case study of a patient with bipolar disorder. On this demonstrative case I would like to contribute my own clinical input and a detailed description of the nursing care with all the specifics of the given illness. Based on the theoretical part, I will create a detailed analysis of the disease.
I have chosen utilize casuistry in this thesis. I would like to create a detailed analysis of the studied case based on the theoretical part. I have chosen clinical examination, interviews and observation as a method for my acquisition of data. I will create educational material concerning the rules of proper communication with a psychiatric patient based on this study.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK