Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce rodiny a školy při integraci/inkluzi dítěte
Název práce v češtině: Spolupráce rodiny a školy při integraci/inkluzi dítěte
Název v anglickém jazyce: Cooperation between the family and the school in the integration/inclusion of the child
Klíčová slova: integrace|inkluze|speciální vzdělávací potřeby|spolupráce školy a rodiny
Klíčová slova anglicky: integration|inclusion|special education resource|cooperation between family and school
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2017
Datum zadání: 03.03.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.04.2020
Datum a čas obhajoby: 16.06.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Spolupráce rodiny a školy při integraci/inkluzi dítěte“ zjišťuje kvalitu spolupráce základních škol a rodin dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a její vliv na vnímání integrace či inkluze. Zkoumá rozdíly v přístupech k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách v dané oblasti, pohled učitelů, asistentů a rodičů znevýhodněných dětí na integraci a inkluzi obecně i v konkrétních případech a aspekty spolupráce školy a rodiny znevýhodněného dítěte zařazeného ve třetím a vyšším stupni pedagogické podpory. Podle současného trendu se mohou rodiče rozhodnout pro vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné základní škole se zvýšenou péčí učitelů, případně za podpory asistenta pedagoga, většinou podle připraveného individuálního vzdělávacího plánu, protože žáci se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují při svém vzdělávání zohledňovat jejich schopnosti, pracovní tempo a dosaženou úroveň zvládnutých znalostí, které se nemusí shodovat s možnostmi ostatních žáků ve třídě. Kvalitu integrace ovlivňuje zásadním způsobem přístup učitele a asistenta pedagoga, jejich vzájemná spolupráce a spolupráce s rodinou dítěte.
Seznam odborné literatury
1.ANDERSONOVÁ, J., FISCHGRUNDOVÁ, S., LOBASCHEROVÁ. Dobrý start do školy. Praha: Portál, 1994. Vydání 2. 115 s. ISBN 80-85282-92-5
2. BENDL, Stanislav. Školní kázeň v teorii a praxi. Vydání 1. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-432-2
3.BIDDULPH, Steve. Proč jsou šťastné děti šťastné. Vydání 2. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-411-7
4.BLAŽEK, Bohuslav, OLMROVÁ, Jiřina. Světy postižených. Praha: Avicenum, 1988. Vydání 1. 179 s. 08-083-88
5.ČADOVÁ, Eva a kolektiv. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. Vydání 1. ISBN 978-80-244-3308-0
6.DOSTÁL, Antonín, OPRAVILOVÁ, Eva. Úvod do předškolní pedagogiky. Praha: SPN, 1985. Vydání 1. 256 s. 14-484-85
7.FISHER, Gary, CUMMINGS, Rhoda. Jak přežít s poruchami učení. Praha: Portál, 2012. Vydání 1. 96 s. ISBN 978-80-262-0156-4
8. FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vydání 4. 383 s. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0741-2
9.FRIEL, J. C., FRIEL, L. D. Sedm nejhorších rodičovských omylů. Praha: Euromedia Group, 2002. Vydání 1. 172 s. ISBN 80-242-0767-2
10.HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Praha: UK Praha – pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-128-1
11.HAUSER, Uli. Rodiče potřebují hranice. Dovolte dětem, aby byly dětmi. Praha: Portál, 2012. Vydání 1. 171 s. ISBN 978-80-262-0064-2
12.HAVLÍNOVÁ, Miluše. Knížka pro rodiče o dětech a čtení. Praha: Albatros, 1978. Vydání 1. 86 s. 13-868-78
13.HOUŠKA, Tomáš. Škola je hra. Praha: Tomáš Houška, 1993. Vydání 2., rozšířené. 272 s. ISBN 80-900704-9-3
14.HRADIL, Radomil. Průvodce českou anthroposofií. Hranice: Fabula, 2002. 250 s. ISBN 80-86600-00-9
15.CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007. Vydání 1. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4
16.KIM DA SILVA, DO-RI AMTMANN. Kreativní učení s kineziologickými cviky a mudrami. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2010. 84 s. ISBN 978-80-7263-622-8
17.KOCOURKOVÁ, J., KOLAŘÍKOVÁ, O. a kol. Problémy psychického vývoje a osobnosti. Praha: Academia, 1978. Vydání 1. 344 s. 21-023-78/509-21-827
18. KOLÁŘ, Zdeněk a kol. Pedagogická psychologie. Vydání 1. 220 s. Praha: SPN, 1980. 14-565-80
19.KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997. Vydání 2. ISBN 80-7178-150-9
20.KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J., NEVOLOVÁ, D., KOPŘIVOVÁ, T. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2008. Vydání 3. 286 s. ISBN 978-80-904030-0-0
21.KOŘÍNEK, Miroslav. Didaktika základní školy. Praha: SPN, 1984. Vydání 1. 176 s. 14-356-84
22.KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Praha: Avicenum, 1973. Vydání 1. 3030s. 08-080-73
23.MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1989. Vydání 2. 336 s. 08-056-89. 73521-08/31
24.MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., FELCMANOVÁ, L. a kol. Katalog podpůrných opatření. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4675-2 (elektronická verze)
25.MOJŽÍŠEK, Lubomír. Vyučovací hodina. Praha: SPN, 1984. Vydání 1. 236 s. 14-633-84
26. MUHLFEIT, Jan, NOVOTNÁ, Kateřina. Odemykání dětského potenciálu. Vydání 1. 272 s. Brno: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-562-9
27.NEIL, A. S. Summerhill. Příběh první demokratické školy na světě. Praha: People Comm, 2013. Vydání 1. 348 s. ISBN 978-80-904890-5-9
28.PATOČKA, Jan. Filosofie výchovy. Studia paedagogica 18. Praha: Pedf UK, 1997. ISSN 0862-4461
29.PÁVKOVÁ, Jiřina a kol. Pedagogika volného času. Vydání 3. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6
30.PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství – filosofie o člověku a výchově. Vydání 1. Praha: ISV nakladatelství, 2001. ISBN 80-85866-64-1
31.PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Vydání 1. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8
32. PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Vydání 1. 270 s. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-7184-569-8
33.PLAMÍNEK, Jiří. Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Praha: Argo, 1994. Vydání 1. 198 s. ISBN 80-85794-14-4
34. POKORNÁ, Věra. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Vydání 2. 303 s. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-151-7
35.PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2001. Vydání 1. 139 s. ISBN 80-7178-584-9
36.PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2006. Vydání 2., aktualizované. 271 s. ISBN 80-7178-944-5
37.ROGGE, Jan-Uwe. Děti potřebují hranice. Praha: Portál, 2009. Vydání 4. 131 s. ISBN 978-80-7367-634-6
38.SADALLA, G. a kol. Konflikt, koření života. Průvodce řešením konfliktů pro učitele a studenty středních škol. Praha: Partners Czech, 2004. Vydání 2., revidované. 170 s. ISBN 80-239-3339-6
39.SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000. Vydání 1. ISBN 80-7178-312-9
40.SIMISTER, C. J. Vaše chytré dítě. Brno: Computer Press, 2011. Vydání 1. 215 s. ISBN 978-80-251-3514-3
41.SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Praha: ISV nakladatelství, 1999. Vydání 1. 292 s. ISBN 80-85866-33-1
42.SKALKOVÁ, Jarmila. Od teorie k praxi vyučování. Praha: SPN, 1978. Vydání 1. 210 s. 14-621-78
43.SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. Vydání 1. (dotisk 3., 2010). 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3
44.SOVÁK, Miloš. Nárys speciální pedagogiky. Praha: SPN, 1977.
45.ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R., ŠALAMOUNOVÁ, Z. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012. Vydání 1. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7
46.ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání 1. 377 s. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0
47.VACÍNOVÁ, M., LANGOVÁ, M. Vybrané kapitoly z psychologie. Vydání 1. Praha: Československý spisovatel, 2011. ISBN 978-80-7459-014-6
48.VALIŠOVÁ, Alena, KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. Vydání 2. 456 s. ISBN 978-80-247-3357-9
49.ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003.
50.ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2011. Vydání 3. 207 s. ISBN 978-80-262-0044-4
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK