Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání znalostí všeobecných sester a praktických sester o prevenci a léčbě dekubitů
Název práce v češtině: Srovnání znalostí všeobecných sester a praktických sester o prevenci a léčbě dekubitů
Název v anglickém jazyce: Comparison of knowledge of nurses and practrical nurses about the prevention and treatment of decubitus
Klíčová slova: Dekubity, imobilita, prevence, ošetřovatelská péče, hodnotící škály, výživa
Klíčová slova anglicky: Decubius, immobility, prevention, nursing care, assessment scales, nutrition
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavla Kordulová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.03.2017
Datum zadání: 03.03.2017
Datum a čas obhajoby: 13.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Miluše Kulhavá
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí odpovídat Opatření děkana č.10/2010 a Manuálu pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
Cambridge Media on behalf of National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance All. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. (2). Australia: Cambridge Media: Perth. Retrieved from:http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2010/10/Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf

Cooper, K. (2013). Evidence-Based Prevention of Pressure Ulcers in the Intensive Care Unit. Critical Care Nurse, 33(6), pp. 57-66. DOI: 10.4037/ccn2013985.

Jarošová, D., & Zeleníková, R. (2014). Ošetřovatelství založené na důkazech: Evidence Based Nursing. (1. vyd., 136 s.) Praha: Grada.

Koutná, M., & Pokorná, A. (2013). Hojení ran v intenzivní péči IV. Hojení ran, 7(1), pp. 3-10. Retrieved from:http://www.prolekare.cz/hojeni-ran-clanek/hojeni-ran-v-intenzivni-peci-iv-40732
Pokorná, A., & Mrázová, R. (2012). Kompendium hojení ran pro sestry. (1. vyd., 191 s., 8 s. obr. příl.) Praha: Grada.

Pokorná, A. (2012). Úvod do wound managementu: příručka pro hojení chronických ran pro studenty nelékařských oborů. (1. vyd., 112 s.) Brno: Masarykova univerzita
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky a význam tématu:
Dekubitus je závažnou komplikací, která postihuje všechny věkové skupiny pacientů a snižuje jejich kvalitu života. Výskyt dekubitů patří mezi základní indikátory kvality léčebné a ošetřovatelské péče a je pečlivě monitorován. Nicméně vznikají i navzdory kvalitní a profesionální péči ošetřovatelského personálu, neboť existují faktory, které při vzniku dekubitu ovlivnit nedokážeme. Ve fázi, kdy tedy již došlo ke vzniku dekubitu, přichází na řadu léčba. Stejně jako dnes již není možné pojímat dekubitus jako samostatný problém, tak i jeho léčba musí být pojata komplexně. Na prevenci i léčbu proleženin jsou ročně vynakládány nemalé finanční částky. Nejefektivněji vynaložené finanční prostředky jsou na prevenci, která cíleně chrání pacienty před poškozením jejich zdraví.

Cíl práce a výzkumné otázky:
Hlavním záměrem bakalářské práce je zhodnotit znalosti všeobecných a praktických sester (zdravotnických asistentů) z jednoho zdravotnického nestátního zařízení v oblasti prevence a léčby dekubitů založené na současných a na důkazech založených poznatcích. Dalším cílem je prozkoumat metodické pokyny a standardy péče v tomto zařízení.
Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):
Kvantitativní sběr dat pomocí strukturovaného dotazníkového šetření, který zjišťuje znalosti všeobecných a praktických sester (zdravotnických asistentů) z oblasti prevence dekubitů, současných trendů léčby dekubitů, užívání hodnotících škál, polohovacích pomůcek, a také osobní potřebu získávání informací o této problematice v rámci celoživotního vzdělávání. Distribuce dotazníků bude provedena v jednom nestátním zdravotnickém zařízení, na oddělení dlouhodobé intenzivní péče, následné intenzivní péče, multioborové jednotky intenzivní péče a na interním oddělení. Všechny všeobecné a praktické sestry (bývalí zdravotničtí asistenti) těchto oddělení budou informovány o tomto výzkumu a dostanou dotazník. Účast ve výzkumu bude dobrovolná a anonymní. Vyplněné dotazníky budou respondenti vhazovat do uzavřené schránky. Předem bude získáno povolení managementu zařízení k provedení tohoto výzkumu.

Předpokládaná implementace:
Bakalářská práce se zabývá doporučenými postupy a novinkami v prevenci péči o dekubity a zjištěním znalostí v oblasti prevence dekubitů u vybraných nelékařských pracovníků. Zcela anonymní závěry tohoto výzkumného šetření mohou být použity jako zpětná vazba managementu nemocnice, který je může využít ke zlepšení celoživotního vzdělávání personálu v oblasti prevence a léčby dekubitů, případně k úpravě stávajících standardů péče.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

Introduction to the topic and importance of the topic:
Dekubitus is a serious complication that affects all age groups of patients and reduces their quality of life. Occurrence of decubitus is one of the basic indicators of quality of treatment and nursing care and is carefully monitored. Nevertheless, despite the quality and professional care of nursing staff, they arise, as there are factors that can not affect the occurrence of pressure decay. At the stage when there is already a decubitus, treatment is coming. Just as today it is no longer possible to treat the decubitus as a separate problem, so its treatment must be conceived in a comprehensive way. There are a large amount of money spent on prevention and treatment of bed sores. The most effective money spent is on prevention that deliberately protects patients from harming their health.
Job Objective and Research Questions:
The main aim of the bachelor thesis is to evaluate the knowledge of general and practical nurses (health care assistants) from one medical non-governmental establishment in the field of prevention and treatment of decubitus based on current and evidence-based knowledge. Another goal is to explore methodical guidelines and care standards in this facility.
Methodology (method, research sample):
Quantitative data collection using a structured questionnaire survey that examines the knowledge of general and nursing practitioners in the field of prevention of decubitus, current trends in treatment of decubitus, the use of assessment scales, positioning aids, as well as the personal need to obtain information on this issue in the context of lifelong learning. The distribution of the questionnaires will be done in a non-governmental health facility, in the department of long-term intensive care, follow-up intensive care, multidisciplinary intensive care units and in the internal department. All general and practical nurses (former health assistants) of these departments will be informed about this research and will receive a questionnaire. Participation in the research will be voluntary and anonymous. Filled questionnaires will be fed by respondents to a closed mailbox. Prior permission will be given to the facility management to carry out this research.
Expected implementation:
This bachelor thesis deals with recommended practices and novelties in the prevention of the treatment of decubitus and knowledge of the prevention of decubitus in selected non-medical workers. The entirely anonymous conclusions of this research can be used as a feedback to hospital management, which can be used to improve lifelong training of staff in the field of prevention and treatment of decubitus, or to adapt existing standards of care.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK