Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dialektika krotkosti a divokosti v románech Hermanna Hesseho
Název práce v češtině: Dialektika krotkosti a divokosti v románech Hermanna Hesseho
Název v anglickém jazyce: A Dialectic of Tameness and Wildness in Hermann Hesse's novels
Klíčová slova: Hesse, Nietzsche, krotkost, divokost, Freud, Jung, Demian, Stepní vlk, Narcis a Goldmund, Hra se skleněnými perlami, dialektika, dualismus
Klíčová slova anglicky: Hesse, Nietzsche, tammeness, wildness, Freud, Jung, Demian, Steppenwolf, Narcissus and Goldmund, The Glass Bead game, dialectic, dualism
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Helena Kupcová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2017
Datum zadání: 01.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2017
Datum a čas obhajoby: 22.01.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2019
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování

1) Úvod
2) Podrobný životopis Hermanna Hesseho
3) Dialektika krotkosti a divokosti: teoretické nastínění tohoto rozlišení a jeho kořeny v evropské tradici
4) Analýza románů Demian, Stepní vlk, Narcis a Goldmund a Hra se skleněnými perlami
5) Zmapování fenoménů v rámci daných románů a pokus o syntézu
6) Závěr
Seznam odborné literatury
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogie morálky: polemika. Praha: Aurora, 2002. ISBN 8072990489.

FREUD, Sigmund. Nespokojenost v kultuře. Praha: Hynek, 1998. Spektrum (Hynek). ISBN 8086202135.

HESSE, Hermann. Demian: příběh mládí Emila Sinclaira. Vyd. 3., Samost. 2. Přeložil Vratislav SLEZÁK. Praha: Argo, 2008. ISBN 978-80-7203-979-1.

HESSE, Hermann. Stepní vlk. Praha: Argo, 2006. ISBN 80-7203-758-7

HESSE, Hermann. Siddhártha: indická báseň. Praha: Argo, 2003. ISBN 80-7203-531-2.

HESSE, Hermann. Narcis a Goldmund. Samost. vyd. v Argu 2. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-531-2

HESSE, Hermann. Hra se skleněnými perlami: pokus o životopis Magistra Ludi Josefa Knechta včetně jeho spisů z pozůstalosti. Vyd. 3., V Argu 2. Přeložil Vratislav SLEZÁK. Praha: Argo, 2012. ISBN 978-80-257-0710-4.

SIRŮČEK, Jiří. \textit{Vliv Friedricha Nietzscheho na dílo Hermanna Hesseho (teze disertační práce)} [online]. Brno, 2010 [cit. 2017-02-17]. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/5345/ff_r/>. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

JUNG, Carl Gustav. Analytická psychologie: Její teorie a praxe : Tavistocké přednášky. 2.vyd. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0480-7.

NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo: předehra k filosofii budoucnosti. Praha: Aurora, 1996. ISBN 80-85974-12-6.
Předběžná náplň práce
Hlavním tématem práce je analýza fenoménů krotkosti a divokosti v jednotlivých románech Hermanna Hesseho. Dále se práce zaměří na projevy a prolínání těchto fenoménů a jejich zasazení do dobového myšlenkového rámce. Cílem práce bude chronologické mapování těchto fenoménů, jejich vývoje a proměny v jednotlivých románech a následný pokus jejich o syntézu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main topic of this thesis is an analysis of tameness and wildness phenomena in particular Hermann Hesse's novels. Thesis will aim to expressions and interpenetrations of those phenomena and their position in period mindframe. Aim will be chronological analysis of those phenomena, their evolution and change in particular novels and an attempt of their synthesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK