Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časová náročnost ošetřovatelské péče o pacienta na JIP po operaci bronchogenního karcinomu
Název práce v češtině: Časová náročnost ošetřovatelské péče o pacienta na JIP po operaci bronchogenního karcinomu
Název v anglickém jazyce: Duration of nursing care for patients in the ICU after surgery Lung Cancer
Klíčová slova: bronchogenní karcinom, operace, ošetřovatelská péče, pacient, všeobecná sestra, zdravotnický asistent
Klíčová slova anglicky: bronchogenic carcioma, general nurse, healthcare, healthcare assistant, patient, surgery
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Šárka Klokočková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2017
Datum zadání: 28.02.2017
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 13:30
Místo konání obhajoby: Studničkova 7 Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Romana Pucholtová
 
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce musí odpovídat Opatření děkana č.10/2010 a Manuálu pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
BENDIXEN, Morten, et al. Postoperative pain and quality of life after lobectomy via video-assisted thoracoscopic surgery or anterolateral thoracotomy for early stage lung cancer: a randomised controlled trial. The Lancet Oncology. 2016, 17.6: 836-844.
HOFMANN, H.-S. VATS–Technik und Indikation. Der Chirurg. 2015, 86.7: 711-721.
HYTYCH, Vladislav. VATS lobektomie krok za krokem. Praha: Maxdorf Jessenius, 2015, 218 s. ISBN 9788073454494.
HYTYCH, V.; HORAŽĎOVSKÝ, P.; VERNEROVÁ, A. Plicní operace. Causa subita. 2006, 9: 225-226.
HYTYCH, V., et al. VATS lobectomy, history, indication, contraindication and general techniques. Bratislavske lekarske listy. 2014, 116.7: 400-403.
KLEIN, Jiří. Chirurgie karcinomu plic. Praha: Grada, 2006, 220 s. ISBN 80-247-1384-5.
MCKENNA, Robert J.; HOUCK, Ward; FULLER, Clark Beeman. Video-assisted thoracic surgery lobectomy: experience with 1,100 cases. The Annals of thoracic surgery, 2006, 81.2: 421-426.
PAFKO, Pavel a Robert LISCHKE. Plicní chirurgie: operační manuál. Praha: Galén, 2010, 145 s. ISBN 978-807-2626-748.
REINERSMAN, J. Matthew; PASSERA, Eliseo; ROCCO, Gaetano. Overview of uniportal video-assisted thoracic surgery (VATS): past and present. Annals of cardiothoracic surgery, 2016, 5.2: 112.
STOLZ, Alan a Pavel PAFKO. Komplikace v plicní chirurgii. Praha: Grada, 2010, 237 s. ISBN 978-802-4735-863.
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 512 s. ISBN 978-802-4737-706
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce pojednává o časové náročnosti ošetřovatelské péče o pacienta hospitalizovaného na jednotce intenzivní péče po operaci bronchogenního karcinomu. V této práci je rovněž rozpracován popis ošetřovatelských postupů a intervencí v návaznosti na jednotlivé operační přístupy k operaci plic. Cílem diplomové práce je zjistit a zmapovat časovou osu práce u vybraných skupin nelékařských zdravotnických pracovníků v jejich pracovní době. U jednotlivých skupin nelékařských zdravotnických pracovníků je popsána jejich náplň práce dle pracovní smlouvy a jejich kompetence dle vyhlášky č.55/2011 Sb.
Empirická část je realizována formou přímého nezúčastněného pozorování nelékařských zdravotnických pracovníků v jejich pracovní době. Zaměřuje se na zkoumání pracovní vytíženosti u pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče, kterým byl diagnostikován bronchogenní karcinom. Výzkumný soubor je složen ze všeobecných sester a zdravotnických asistentů. Výsledky provedeného šetření budou prezentovány managementu kliniky tak, aby mohly sloužit jako jeden z případných materiálů pro odůvodnění počtu vybraných skupin nelékařských zdravotnických pracovníků na konkrétním pracovišti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is about time demands of health care for a patient who is hospitalized in an intensive care unit after bronchogenic carcioma surgery. The description of healthcare procedures and interventions in connection with individual operational approaches to lung surgery is also elaborated in this thesis. The objective of this thesis is to find out and describe what the work timeline of chosen groups of non-medical healthcare workers during their working hours is. The job description according to the employment contract and competencies is described for individual groups of non-medical healthcare workers in compliance with regulation No 55/2011.

The empiric part is realized by direct observation of non-medical healthcare workers during their working hours. It aims to research the workload with patients hospitalized in the intensive care unit, who were diagnosed with bronchogenic carcioma. The research group is composed of general nurses and healthcare assistants. The results of the research will be presented to the management of the clinic so as to serve as one of the means for justifying the number of chosen groups of non-medical healthcare workers in a particular work place.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK