Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Morální usuzování dětí mladšího školního věku
Název práce v češtině: Morální usuzování dětí mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Younger school aged children and their moral judgement
Klíčová slova: Morální usuzování, sociální hry, sociální organizace, obratnost, řevnivost, lhaní, objektivní odpovědnost, subjektivní odpovědnost, nespravedlivá autorita, rovnost, autonomní morálka, heteronomní morálka
Klíčová slova anglicky: Moral judgement, social games, social organization, dexterity, lying, objective responsibility, subjective responsibility, unfair authority, equility, autonomous morality, heteronomous morality
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2017
Datum zadání: 28.02.2017
Datum a čas obhajoby: 31.05.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude obdobou DP E. Kuruczové, která ji zpracovává pod názvem „Morální usuzování dětí školního věku v případě sociálních her – spravedlnost slušnosti“. Tak jako ona se bude soustředit na orientaci dětí v morální dimenzi sociální her (vs. hry individuální, které může jedinec hrát o samotě). Také použije rozhovory o situacích volajících po uplatnění principu spravedlnost slušnosti (handicapu): o kterých Kuruczová ve své Bc práci zjistila, že pro vyvolání dětského uvažování o morální dimenzi her jsou vhodnější než Piagetovy původní rozhovory o tom, zda lze legitimně měnit pravidla hry, a o tom, co si myslí o původu pravidel hry. Rovněž použije rozhovory s variováním sociální organizace hry (závod; zápas; kolující role šikanujícího; spolupráce) – a to pro možnost diskuse s Piagetovými postřehy, dle kterých se děti v morální dimenzi některých her orientovaly dříve než v jiných: dříve v závodech v běhu než v kuličkách; dříve ve hře na schovávanou než v kuličkách. Takže zvláštní pozornost bude věnovat otázce, zda vývojové rozdíly v nárocích na chápání vyplývají spíše z různé sociální organizace her či z genderu. K triangulaci zjištění o vývoji orientace v morální dimenzi her využije Piagetovy rozhovory o nespravedlivé autoritě a o trestuhodnosti dvou druhů „lži“ (poetická nadsázka vs. záměrné klamání druhého). Organizačně bude usilovat o co nejvyšší počet oslovených dětí a jejich rovnoměrné zastoupení ve všech ročnících prvního stupně ZŠ; a o srovnatelné zastoupení dívek a chlapců.
Seznam odborné literatury
Výchozím pramenem je Bc práce E. Kuruczové: Morální usuzování dětí školního věku v případě sociálních her.
Povinnými publikacemi jsou: Piaget, J., Inhelderová, B.: Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2014 (či některé dřívější vydání); Piaget, J.: The moral judgment of the child. Glencoe: Free Press, 1948 (vydání oficiálně přístupné na internetu zdarma). Fakultativně může čerpat z knihy: Klusák, M.: Morální vývoj školáků a předškoláků. Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta. Praha: Karolinum, 2014.
Autorka rovněž provede vlastní rešerši výzkumů vývoje morálního usuzování, který by navazovaly na Piageta v jeho pojetí specifické role hraní sociálních her.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zaměřuje na morální usuzování, typy sociálních organizací, lež a nespravedlivou autoritu. Také se zaměřuje na existenci vztahu mezi úrovní orientace v sociálních hrách a věkem dětí, či který z typů sociální organizace je nejsložitější/nejjednodušší pro orientaci dětí. Pro triangulaci výzkumu byly použity příběhy o lhaní a nespravedlivé autoritě. Výzkum též zjišťuje, zda existuje vztah mezi mrální orientací v příbězích a v sociálních hrách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachalor thesis focuses on moral judgement, types of social games, lying and unfair authority. It also focuses whether there is a link between the level of orientation in social games and the age of children, or what type of game social organization is the most / least difficult for children’s orientation. Stories about lying and unfair authority were used for triangulation of research on moral judgment developmente. Research aslo finds out if there is any relationship between level of moral orientation in stories and in social games.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK