Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historizující ornament v díle Josefa Mánesa
Název práce v češtině: Historizující ornament v díle Josefa Mánesa
Název v anglickém jazyce: Historicist ornamentation in the work of Josef Manes
Klíčová slova: Josef Mánes, ornament, historismus, typologie, 19. století
Klíčová slova anglicky: Josef Mánes, ornamentation, historicism, typology, 19th century
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2017
Datum zadání: 01.03.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2017
Datum a čas obhajoby: 17.01.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2018
Oponenti: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
OSNOVA

Úvod
1. Přehled literatury a pramenů k tématu
2. Základní orientace v díle Josefa Mánesa
3. Typologie historizujícího ornamentu v díle Josefa Mánesa a jeho zdroje
4. Porovnání historizujícího ornamentu Josefa Mánesa s dobovým historizujícím ornamentálním repertoárem
5. Význam Josefa Mánesa pro jeho současníky a nástupce z hlediska historizujícího ornamentu
Závěr
Obrazová příloha
Seznam použitých zkratek
Seznam použité literatury a pramenů
Seznam vyobrazení
Seznam odborné literatury
ANGER/ANGER 1998 — Josef ANGER / Miroslav ANGER: Josef Mánes-dopisy. Praha 1998
BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ 2002 — Naděžda BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ: Malířská rodina Mánesů. Praha 2002
DENK 1946 — Petr DENK: Josef Mánes, zakladatel nového českého malířství. Praha 19462
DORLEY/LEWIS — Gillian DORLEY / Philippa LEWIS: Dictionary of Ornament. London 1986
HLAVÁČEK 1988 — Luboš HLAVÁČEK: Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů. Praha 1988
HNÁTEK 1920 — Bořivoj HNÁTEK: Josef Mánes: život, utrpení a práce velkého umělce. Nymburk 1920
CHYTIL 1934 — Karel CHYTIL: Josef Mánes a jeho rod. Praha 1934
JENŠOVSKÁ 1940 — Amalie JENŠOVSKÁ: Josef Mánes a jeho sourozenci. Praha 1940
JIRÁNEK 1905 — Miloš JIRÁNEK: Josef Mánes. Praha 1905
KESNEROVÁ/SEYDLOVÁ 1972 — Gabriela KESNEROVÁ / Miloslava SEYDLOVÁ (ed.): Josef Mánes: 1820-1871 (kat. vyst.). Praha 1972
KOTALÍK 1972 — Jiří KOTALÍK: Josef Mánes 1820-1871. Praha 1972
KOŽÍK 1978 — František KOŽÍK: Cestou lásky. Praha 19783
KOŽÍK 1987 — František KOŽÍK: Josef Mánes. Praha 19876
LAMAČ 1952 — Miroslav LAMAČ: Josef Mánes. Praha 1952
LEŠEHRAD 1927 — Emanuel LEŠEHRAD: Josef Mánes: tři výjevy z jeho života. Praha 1927
MACKOVÁ 1970 — Olga MACKOVÁ: Josef Mánes. Praha 1970
MACKOVÁ 1972 — Olga MACKOVÁ (ed.): Josef Mánes: Rodina Mánesů (kat. vyst.). Plzeň 1972
MÁDL 1905 — Karel Boromejský MÁDL: Josef Mánes: jeho život a dílo. Praha 1905
MUZIKA 1940 — František MUZIKA: Mistr brevíře Jana ze Středy. Praha 1940
OTTO 1940 — Karel OTTO: Josef Mánes ve Slezsku. Moravská Ostrava 1940
PAUR 1949 — Jaroslav PAUR: Josef Mánes. Praha 1949
PEČÍRKA 1939 — Jaromír PEČÍRKA: Josef Mánes, živý pramen národní tradice. Praha 1939
PEČÍRKA 1940 — Jaromír PEČÍRKA: Josef Mánes na Hané. Prostějov 1940
REITHAROVÁ 2005 — Eva REITHAROVÁ: Josef Mánes: odkaz malířů Mánesovy rodiny. Praha 2005
SEDLÁŘ 1977 — Jaroslav SEDLÁŘ: Josef Mánes. Bratislava 1977
SKUHRAVÝ 1906 — Julius SKUHRAVÝ (ed.): Ornament: sborník slohových ozdob všech období umění: 100 tabulí s 1400 barevnými obrazy a slovným doprovodem. Praha 1906
SKUTIL po 1940 — Josef SKUTIL: Josef Mánes a české starožitnosti. Brno po 1940
SPÁČIL 1937 — Jindřich SPÁČIL: Josef Mánes v Kroměříži roku 1849. Kroměříž 1937
VACINA 1971 — Ladislav VACINA: Josef Mánes: 1820-1871: výběrová bibliografie o životě a díle. Náchod 1971
VOLAVKOVÁ 1981 — Hana VOLAVKOVÁ: Josef Mánes: malíř vzorků a ornamentu. Praha 1981
ŽÁKAVEC 1923 — František ŽÁKAVEC: Dílo Josefa Mánesa. Praha 1923
Předběžná náplň práce
Práce bude věnována problematice historizujícího ornamentu v díle Josefa Mánesa, a to za prvé z hlediska typologického (se zřetelem k vymezení zdrojů jeho inspirace). Za druhé z hlediska chronologického (sledovány budou postupné proměny jeho ornamentiky). A za třetí, z hlediska vývojového (jak v kontextu dobových historizujících ornamentů, tak s naznačením ilustrativního potenciálu Mánesovy ornamentiky pro navazující generaci, případně generace). Zmíněný třetí okruh bude zatím pouze orientačně rozpracován vzhledem k rozsahu materiálu, ale kromě shrnutí literatury k tématu se bude snažit též předpracovat východiska pro případné další navazující studium sledovaného tématu.
Základním cílem práce bude typologické vymezení jednotlivých motivů historizujících ornamentů v díle J. Mánesa s upřesněním zdrojů jejich inspirace. Kromě shrnutí literatury k tématu budou též předpracována východiska pro upřesnění významu této vrstvy tvorby J. Mánesa v širším kontextu dobové historizující ornamentiky jeho domácích i zahraničních předchůdců, současníků a pokračovatelů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The paper will be devoted to the issue of historicist ornamentation in the work of Josef Manes. Firstly in terms of typology (with respect to the delimitation of its inspiration). Secondly, in terms of chronology (gradual transformation of his ornamentation will be monitored). And thirdly, in terms of development (in the context of contemporary historicist ornamentation, and an indication of potential influence of Mánes´s ornamentation on the subsequent generation, or generations). Because of the broad range of material the mentioned third field will be yet processed tentatively. However, in addition to a summary of the literature on the topic the paper will also endeavor to compile the basis for any further follow-up study of this topic.
The main goal of the bachelor thesis is a typological definition of particular motives of historicist ornamentation in the work of Josef Manes, specifying the sources of their inspiration. In addition to a summary of the literature on the topic, the basis for defining the meaning of this area of Manes´s work will also be preprocessed in the broader context of contemporary historicist ornamentation of its domestic and foreign predecessors, contemporaries and successors.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK