Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Tematizace bezpečnostní problematiky ve volební kampani: volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017
Název práce v češtině: Tematizace bezpečnostní problematiky ve volební kampani: volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017
Název v anglickém jazyce: Thematization of Security Issue in Election Campaign: Election to Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic 2017
Klíčová slova: bezpečnost, bezpečnostní hrozby, obsahová analýza, politické strany, teorie sekuritizace, tematizace, volební programy
Klíčová slova anglicky: security, security threats, content analysis, political parties, securitization theory, thematization, election programmes
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2017
Datum zadání: 27.02.2017
Datum a čas obhajoby: 21.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2018
Oponenti: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Tištěné zdroje

Odborná literatura:

BALABÁN, Miloš; DUCHEK, Jan; STEJSKAL, Libor (Eds.). Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2007, 428 stran. ISBN 978-80-246-1440-3.

BALABÁN, Miloš; DUCHEK, Jan; STEJSKAL, Libor (Eds.). Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2010, 430 stran. ISBN 978-80-246-1863-0.

BALÍK, Stanislav a kol. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 69-70. ISBN 978-80-7325-224-3.

BUZAN, Barry; WÆVER, Ole a Jaap de WILDE. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. Brno: Centrum strategických studií, 2005, 267 stran. ISBN: 80-093333-6-2.

EIBL, Otto. Politický prostor a témata v České republice v letech 2006-2008. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, 213 stran. ISBN 978-80-7325-262-5.

JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009, 416 stran. ISBN 978-80-7367-466-3.

JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médi a mediální komunikace. Praha: Portál, 2007, 208 stran. ISBN 978-80-7367-287-4.

KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: Od res publica po public relations. Praha: Grada, 2013, 176 stran. ISBN 978-80-247-35-36-8.

MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: nastolování agendy – masová média a veřejné mínění. Z anglického originálu přeložil Tomáš KAČER a Vlastimil NEČAS. Praha: Portál, 2009, 256 stran. ISBN 978-80-7367-591-2.

ŠARADÍN, Pavel a kol. Volby 2002: Analýza programů a výsledků ve volbách do Poslanecké sněmovny. Olomouc: Periplum, 2002, 119 stran. ISBN 80-86624-09-9.

TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, 296 stran. ISBN 978-80-7367-683-4.

Kapitola v odborných publikacích:

EIBL, Otto. Politická komunikace ve světě nových médií. In: NGUYEN, Linh (Ed.). Efektivní politická komunikace. Evropské hodnoty: Praha, 2009, strana 13-32. ISBN 978-80-904158-3-6.

EIBL, Otto. Volební programy. In: BALÍK, Stanislav a kol. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 69-96. ISBN 978-80-7325-224-3.

EICHLER, Jan. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika. In: BALABÁN, Miloš; DUCHEK, Jan; STEJSKAL, Libor (Eds.). Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2007, strana 33-45. ISBN 978-80-246-1440-3.

EICHLER, Jan. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika. In: BALABÁN, Miloš; DUCHEK, Jan; STEJSKAL, Libor (Eds.). Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2010, s. 32-46. ISBN 978-80-246-1863-0.

MATUŠKOVÁ, Anna. Politika a komunikace. In: NGUYEN, Linh (Ed.). Efektivní politická komunikace. Evropské hodnoty: Praha, 2009, strana 7-12. ISBN 978-80-904158-3-6.

MURDZA, Karol. Vliv médií na konstrukci bezpečnostní reality. In: URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef; MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada, 2011, strana 166-210. ISBN 978-80-247-3563-4.

NEČAS, Vlastimil. Tradice výzkumů agenda-setting. In: ŠKODOVÁ, Markéta (Ed.); ČERVENKA, Jan; NEČAS, Vlastimil, KALVAS, František; TABERY, Paulína; TRAMPOTA, Tomáš. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., strana 15-27. ISBN 978-80-7330-151-4.

SÍLA, Jiří. Strategické bezpečnostní dokumenty. In: BALABÁN, Miloš; DUCHEK, Jan; STEJSKAL, Libor (Eds.). Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2010, s. 77-106. ISBN 978-80-246-1863-0.

STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti. In: BALABÁN, Miloš; DUCHEK, Jan; STEJSKAL, Libor (Eds.). Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2007, strana 9-32. ISBN 978-80-246-1440-3.

Elektronické zdroje:

Webové stránky:

About. Manifesto Project. [online]. [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: https://manifesto-project.wzb.eu/.

Bryan C. Taylor. College of Media, Communication and Information – University of Colorado Boulder [online]. 2017 [cit. 2017-08-19]. Dostupné z: http://www.colorado.edu/cmci/people/communication/bryan-c-taylor.

Dropbox. [online]. 2018, [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: https://www.dropbox.com/sh/fxr3ednxeyy4g4i/AADs4E4FrW4EpXdkBnfkTno5a?dl=0.

Parlamentní volby 2017. Česká televize. [online]. [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11966400156-parlamentni-volby-2017/.

Elektronické články:

AMO. Obranná politika v programech politických stran pro sněmovní volby 2017. AMO – Asociace pro mezinárodní otázky. [online]. říjen 2017, 8 stran. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2017/10/AMO_obranna-politika-v-programech-politickych-stran-pro-snemovni-volby-2017-1.pdf.

AVERRE, Derek. The Ukraine Conflict: Russia’s Challenge to European Security Governance. Europe-Asia Studies. [online]. 2016, 68 (4), s. 699-725. [cit. 2018-04-22]. DOI: 10.1080/09668136.2016.1176993. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/09668136.2016.1176993.

BEST, Erik; ONDRÁČKA, David; ŠLERKA, Josef; VYMĚTAL, Dalibor. „Buďte punk, čtěte volební programy,“ říká Josef Šlerka. Transparency International. [online]. 19. 10. 2017. [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/budte-punk-ctete-volebni-programy-rika-josef-slerka/.

ČTK, ČT24. Migranti se Česku i loni vyhýbali, nejvíce nelegálních cizinců bylo z Ukrajiny. Česká televize. [online]. 23. 1. 2018. [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2370658-migranti-se-cesku-i-loni-vyhybali-nejvic-nelegalnich-cizincu-bylo-z-ukrajiny.

DOLINEC, Vladimír. The Role of Mass Media in the Securitization Process of International Terrorism. Politické vedy. [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010, 13(2), s. 8-32. [cit. 2017-09-03]. ISSN 1335-2741. Dostupné z: file:///C:/Users/User/Downloads/1_dolinec.pdf.

EIBL, Otto; CHYTILEK, Roman. České politické strany v politickém prostoru. Czech Sociological Review. [online]. 2011, 47(1), s. 61-68. [cit. 2018-02-20]. ISSN 0038-0288. Dostupné z: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=781f06e8-9e00-4fac-9ca5-f14372097548%40sessionmgr4009.

MAREŠ, Miroslav. Bezpečnost. In: ZEMAN, Petr (Ed.). Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. [online]. Brno: Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2002, s. 11-14. [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: file:///C:/Users/User/Downloads/zeman_p._ed._._ceska_bezpecnostni_terminologie._brno_va_uss_2003.%20(4).pdf.

MCCOMBS, Maxwell E.; SHAW, Donald L. The Agenda-Setting Function of Mass Media. The Public Opinion Quarterly. [online]. 1972, 36(2), s. 176-187. [cit. 2017-09-05]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2747787.

Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Audit národní bezpečnosti. Vláda.cz. [online]. Praha, 2016, 141 stran. [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Audit-narodni-bezpecnosti-20161201.pdf.

PROCHÁZKOVÁ, Iva; HLOUŠEK, Vít. Významnost tématu evropské integrace: obsahová analýza programů českých stran pro parlamentní volby 2006 a 2010. European Electoral Studies. [online]. 2013, 8 (2), s. 113-122. [cit. 2018-02-20]. ISSN 1801-6545. Dostupné z: http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/016/EVS_8_2_2.pdf.

SUCHÝ, Petr. Pozice bezpečnostních a strategických studií v rámci studia mezinárodních vztahů. Obrana a strategie. [online]. Brno: Ústav strategických studií VA v Brně, 2003, 3(2), s. 7-16. [cit. 2017-08-19]. ISSN: 1214-6463. Dostupné z: http://www.obranaastrategie.cz/cs/archiv/rocnik-2003/2-2003/pozice-bezpecnostnich-a-strategickych-studii-v-ramci-studia-mezinarodnich-vztahu.html#.Waz7AMhJbIU.

TAYLOR, Bryan C. ‚The movie has to go forward‘: surveying the media-security relationship. Annals of the International Communication Association [online]. 2017, 41(1), s. 46-69. [cit. 2017-08-19]. DOI: 10.1080/23808985.2017.1288069. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1080/23808985.2017.1288069.

VOLKENS, Andrea; LACEWELL, Onawa; WERNER, Annika. Manifesto Coding Instructions: 5th fully revised edition. Manifesto Project. [online]. Únor 2015, 38 stran. [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: https://manifesto-project.wzb.eu/down/papers/handbook_2014_version_5.pdf.

VOLKENS, Andrea; LEHMANN, Pola; MATTHIEß, Theres; MERZ, Nicolas; REGEL, Sven; WEßSELS, Bernhard. Manifesto Project Dataset – Codebook: Version 2017b. Manifesto Project. [online]. Berlín: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), 2017, 31 stran. [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: https://manifesto-project.wzb.eu/down/data/2017b/codebooks/codebook_MPDataset_MPDS2017b.pdf.

WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti. Kodaňská škola na křižovatce strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní vztahy. [online]. 2004, 39(3), s. 66-86. [cit. 2017-08-20]. ISSN 0323-1844. Dostupné z: https://mv.iir.cz/article/view/124.

ZEMAN, Petr (Ed.). Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. [online]. Brno: Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2002, 113 stran. [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: file:///C:/Users/User/Downloads/zeman_p._ed._._ceska_bezpecnostni_terminologie._brno_va_uss_2003.%20(4).pdf.

ZEMAN, Petr. Česká bezpečnostní terminologie, její zdroje a její stav. In: ZEMAN, Petr (Ed.). Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. [online]. Brno: Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2002, s. 7-10. [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: file:///C:/Users/User/Downloads/zeman_p._ed._._ceska_bezpecnostni_terminologie._brno_va_uss_2003.%20(4).pdf.

ZEMAN, Petr. Hrozba a riziko. In: ZEMAN, Petr (Ed.). Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. [online]. Brno: Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2002, strana 53-58. [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: file:///C:/Users/User/Downloads/zeman_p._ed._._ceska_bezpecnostni_terminologie._brno_va_uss_2003.%20(4).pdf.

Kvalifikační práce:

HÁJKOVÁ, Adéla. Úspěch Strany za nezávislost Spojeného království a významnost témat Evropské unie a imigrace ve Velké Británii. [online]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, 2015, 59 stran. Vedoucí diplomové práce Petr Kaniok. [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/u0aic/Hajkova_bc.pdf.

HUDEČKOVÁ, Zuzana. Analýza volebních programů českých politických stran u voleb do Evropského parlamentu. [online]. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2016, 86 stran. Vedoucí diplomové práce Ondřej Mocek. [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: file:///C:/Users/User/Downloads/zaverecna_prace%20(16).pdf.

ŠIMONOVÁ, Michaela. Volební programy českých politických stran pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 z pohledu konceptu druhořadých voleb. [online]. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, 2016, 86 stran. Vedoucí diplomové práce Petr Kaniok. [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/231708/fss_m/Diplomova_prace.pdf.

Volební programy a politické materiály:

Česká republika – náš bezpečný domov, naše úspěšná budoucnost.. SPD – Tomio Okamura. [online]. březen 2016, 21 stran. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf.

Dobrá země pro život – Volební program ČSSD pro volby 2017. ČSSD. [online]. 2017, 35 stran. [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf.
Silný program pro silné Česko. ODS. [online]. 2017, 19 stran. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: file:///C:/Users/User/Downloads/Program-ODS-2017-web%20(6).pdf.

Politický program SPD. SPD – Tomio Okamura. [online]. 2017. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: http://www.spd.cz/program.

Postoj České strany pirátské vlně uprchlíků. Pirátská strana. [online]. 22. 10. 2015. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/stanovisko-k-uprchlikum.html.

Program STAN 2017. Starostové a nezávislí. [online]. 2017, 82 stran. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/volby17/STAN_program_17_final.pdf.

Teď nebo nikdy – Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017. ANO. [online]. 2017, 42 stran. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf.

Volební program Černé na bílém pro volby 2017 do Poslanecké sněmovny. Pirátská strana. [online]. 2017, 18 stran. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf.

Volební program KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017. KSČM. [online]. 2017, 22 stran. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro_volby_do_ps_pcr_2017.pdf.

Volební program SPD. SPD – Tomio Okamura. [online]. 2017. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: http://www.spd.cz/program.

Volební program Zelených – Pro volební období 2017-2021. Zelení. [online]. 2017, 102 stran. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf.

Volební program 2017. TOP 09. 2017, 46 stran. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: https://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-2017-do-poslanecke-snemovny_1717.pdf.

Zahraniční politika. SPD – Tomio Okamura. [online]. 9 stran. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/zahranicni-politika.pdf.

Zodpovědně pro společný domov – Volební program KDU-ČSL pro sněmovní volby v roce 2017. KDU-ČSL. [online]. 2017, 29 stran. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Volebni-program-2017-2021.aspx.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti v předvolební kampani do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017, konkrétně ve volebních programech relevantních politických stran. V teoretické části práce je nejprve probírána bezpečnost, její koncept a základní bezpečnostní terminologie. Dále je představena sociálně-konstruktivistická teorie sekuritizace kodaňské školy, která poskytuje rovněž vhodný analytický nástroj, a také volební programy, jejich pozice v předvolební kampani a relevance pro tuto práci. Analytická část práce je rozdělena do dvou rovin. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy programů, vycházející z metodiky výzkumné skupiny Comparative Manifesto Project, ovšem značně modifikované pro účely této práce, je zmapován tematický obsah bezpečnosti, zastoupení jednotlivých témat napříč programy i kolik prostoru, a tedy i pozornosti, věnovaly jednotlivé strany daným bezpečnostním tématům. Druhá rovina obsahové analýzy je kvalitativního charakteru a optikou teorie sekuritizace nahlíží jevy a témata, která sledované politické strany ve svých programech prezentují jako bezpečnostní hrozby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the issue of security in the pre-election campaign to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic 2017, specifically in the election programmes of relevant political parties. In the theoretical part of the thesis is first discussed security, its concept, and basic security terminology. Afterward, the socio-constructivist Copenhagen school’s securitization theory is presented, which provides also a suitable analytical tool, as well as election programmes, their position in the pre-election campaign and relevance for this paper. The analytical part of the thesis is divided into two levels. Using a quantitative content analysis of programmes, based on the method of the Comparative Manifesto research group, although heavily modified for the purposes of the work, the thematic content of security is mapped, the representation of specific themes across the programmes, as well as the amount of space and, hence, the attention devoted by individual parties to security topics. The second level of the content analysis is of qualitative nature and through the lens of the securitization theory examines phenomenon and topics, which the observed political parties present in their programmes as security threats.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK