Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Seznamovací online aplikace optikou teorie užití a uspokojení
Název práce v češtině: Seznamovací online aplikace optikou teorie užití a uspokojení
Název v anglickém jazyce: Online dating applications from the perspective of uses and gratifications theory
Klíčová slova: seznamovací aplikace, Tinder, seznamování přes internet, teorie užití a uspokojení, aktivní publikum, smíšený výzkum
Klíčová slova anglicky: dating applications, Tinder, online dating, uses and gratifications theory, active audience, mixed methods research
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2017
Datum zadání: 27.02.2017
Datum a čas obhajoby: 31.01.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2018
Oponenti: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
KATZ, Elihu, BLUMLER, Jay G. and Michael GUREVITCH. Uses and Gratifications Research. The Public Opinion Quarterly. Vol. 37, No. 4 (Winter, 1973-1974), pp. 509-523.

SUNDAR, S. Shyam and Anthony M. LIMPEROS: Uses and Grats 2.0: New Gratifications for New Media. Journal of Broadcasting & Electronic Media. 2013, Volume 57, Issue 4, 504–525.

HOBBS, Mitchell, OWEN, Stephen and Livia GERBER. Liquid love? Dating apps, sex, relationships and the digital transformation of intimacy. Journal of Sociology, September 2016, 1440783316662718.

DAVID, Gaby and Carolina CAMBRE. Screened Intimacies: Tinder and the Swipe Logic. Social Media+ Society, April – June 2016, 2.2: 2056305116641976.

RANZINI, Giulia and Christoph LUTZ. Love at first swipe? Explaining Tinder self-presentation and motives. Mobile Media & Communication, 2016, 2050157916664559.

SUMTER, Sindy R., VANDENBOSH, Laura and Loes LIGTENBERG. Love me Tinder: Untangling emerging adults‘ motivations for using the dating application Tinder. Telematics & Informatics. February 2017, Vol. 34 Issue 1, p. 67-78.

FINKEL, Eli J., EASTWICK, Paul W., KARNEY, Benjamin R., REIS, Harry T. and Susan SPRECHER. Online Dating: A Critical Analysis From the Perspective of Psychological Science. Psychological Science in the Public Interest, 2012, 13.1: 3–66.
Předběžná náplň práce
Seznamovací online aplikace zásadně změnily podobu online seznamování. Jsou dostupné na mobilním telefonu a jsou založené na prostorové blízkosti uživatelů a jednoduchém ovládaní. Tato diplomová práce se zaměřuje na uživatele těchto aplikací. Vychází při tom z teorie užití a uspokojení, která předpokládá, že mediální publikum je aktivní a média využívá k uspokojení svých potřeb.
Cílem práce je zjistit, jakým způsobem uživatelé používají seznamovací aplikace a jaké důvody je k používání vedou. Pro sběr dat jsem zvolila kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. Nejdříve bylo provedeno online dotazníkové šetření, následovaly polostrukturované rozhovory s uživateli aplikací. Výzkum prokázal, že důvod používání a přístup k aplikacím se u každého jedince liší a mohou se během používání měnit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Dating online applications have fundamentally changed the form of online dating. They are available on a mobile phone and are based on spatial proximity of users and ease of use. This diploma thesis focuses on users of these applications. This thesis is based on the assumptions of the uses and gratifications theory, which assumes that the media audience is active and uses the media to satisfy its needs.
The aim of this thesis is to find out how individuals use the dating applications and what their reasons for using are. To collect data, I chose a combination of quantitative and qualitative approach. First, an on-line questionnaire survey was conducted, followed by semi-structured interviews with applications users. Research has shown that the reason for using and the attitude of users varies with each individual and can change during use.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK