Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o dítě s juvenilní idiopatickou artritidou
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o dítě s juvenilní idiopatickou artritidou
Název v anglickém jazyce: Nursing care of child with juvenilie idiopathic arthritis
Klíčová slova: Děti, ošetřovatelská péče, revmatologie, juvenilní idiopatická artritida, pediatrie
Klíčová slova anglicky: Children, nursing care, rheumatology, juvenile idiopathic arthritis, pediatrics
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Jeřábková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.02.2017
Datum zadání: 26.02.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: Mgr. Miluše Kulhavá
 
 
 
Konzultanti: Melánie Saifridová
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí odpovídat Opatření děkana č.10/2010 a Manuálu pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
BEUKELMAN, Timothy, Nivedita M. PATKAR, Kenneth G. SAAG, et al. 2011 American College of Rheumatology recommendations for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: Initiation and safety monitoring of therapeutic agents for the treatment of arthritis and systemic features. Arthritis Care. 2011, 63(4), 465-482. DOI: 10.1002/acr.20460. ISSN 2151464x. Dostupné také z:http://doi.wiley.com/10.1002/acr.20460
DOLEŽALOVÁ, Pavla. Současný koncept juvenilní idiopatické artritidy. Postgraduální medicína, 2015, roč. 17, č. 4, s. 354-360. ISSN: 1212-4184.
Dostupné z
http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/soucasny-koncept-juvenilni-idiopaticke-artritidy-479044
DOLEŽALOVÁ, Pavla. Revmatická onemocnění v dětském věku. In: Šance dětem: pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí [online]. Praha: Sirius,o.p.s, 2017 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z:http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/deti-s-jinym-zavaznym-zdravotnim-znevyhodnenim/revmaticka-onemocneni-v-detskem-veku.shtml#klinicke-projevy-a-jejich-hodnoceni
HAVERMAN, L., M. A. GROOTENHUIS, J. M. VAN DEN BERG, M. VAN VEENENDAAL, K. M. DOLMAN, J. F. SWART, T. W. KUIJPERS a M. A. J. VAN ROSSUM. Predictors of health-related quality of life in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis: Results from a web-based survey. Arthritis Care. 2012, 64(5), 694-703. DOI: 10.1002/acr.21609. ISSN 2151464x. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1002/acr.21609
Informace o dětských revmatických onemocněních, (Information on paediatric rheumatic diseases). Https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/CZ/intro/CZ [online]. [cit. 2017-04-20]
NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. Třetí, doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-807492-206-0.
NĚMCOVÁ, Dana, DOLEŽALOVÁ, Pavla. Biologická léčba juvenilní idiopatické artritidy. Pediatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 2, s. 80-82. ISSN: 1213-0494.
Dostupné z
http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2012/02/04.pdf
PAVELKA, Karel a Jozef ROVENSKÝ. Revmatologie: diagnostika, terapie, rehabilitace. 2., přeprac. vyd. Překlad Jan Cimala. Praha: Galén, 2010, 177 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-807-2626-885
Dostupné z http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2012/02/04.pdf
STOLL, Matthew L a Randy Q CRON. Treatment of juvenile idiopathic arthritis: a revolution in care. Pediatric Rheumatology. 2014, 12(1), 13-. DOI: 10.1186/1546-0096-12-13. ISSN 1546-0096. Dostupné také z: http://ped-rheum.biomedcentral.com/articles/10.1186/1546-0096-12-13
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude zaměřená na ošetřovatelskou péči o děti s juvenilní idiopatickou artritidou. Dané téma jsem si vybrala, protože mě osobně zajímá a měla jsem možnost se s ním setkat z pohledu rodinného příslušníka. Juvenilní idiopatická artritida je nejčastější dětskou revmatickou chorobou.
Bohužel se této problematice stále nevěnuje patřičná pozornost. Odborných a stávajících publikací na dané téma není mnoho, hlavně z hlediska ošetřovatelství. Cílem mé práce bude vytvořit edukační materiál, pro rodiče pečující o děti s tímto onemocněním. Zároveň bych ráda zvýšila povědomí zdravotnického personálu o problematice juvenilní idiopatické artritidy.
Metodou bude kvalitativní výzkum zpracovaný formou případové studie. V teoretické části shrnu poznatky o této problematice. V klinické části budu popisovat ošetřovatelskou péči u dvou dětských pacientů s daným onemocněním. Následně provedu srovnání těchto případových studií. Pacienti budou vybíraní účelově na základě odlišností u daného onemocnění nebo rozdílné sociální situace. Respondenti budou zahrnuti do výzkumu dobrovolně, se svolením zákonných zástupců a veškeré informace budou plně anonymizovány.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis will focus on nursing care of children with juvenile idiopathic arthritis. This topic was chosen because of my personal interest. I also have some experience with this desiese as a family member. Juvenile idiopathic arthritis is the most common rheumatic disease in childhood. For this reason, it is important that we become acquainted with it.
Unfortunately, this issue still does not receive the appropriate attention. There is not much professional publications on the subject, especially from the point of view of nursing. The aim of my work will be to create educational material for parents caring for children with this illness. At the same time, I would like to raise the awareness of medical staff on the issue of juvenile idiopathic arthritis.
I use the method of qualitative research done in the form of a case study. In the theoretical part, knowledge about this issue will be summarize. In the clinical section I will describe nursing care in two child patients with a given disease. Then I compare these two case studies with each other. Patients will be selected on a case-by-case base according by differences in a given disease or social situation. Respondents will be included in the survey voluntarily, with permission of parents. All information will be fully anonymized.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK