Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nuda a motivace k učení
Název práce v češtině: Nuda a motivace k učení
Název v anglickém jazyce: Boredom and Motivation to Learn
Klíčová slova: nuda, motivace k učení, flow motivace, strach
Klíčová slova anglicky: boredom, mptivation for learning,flow motivation,angst
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.02.2017
Datum zadání: 26.02.2017
Datum a čas obhajoby: 18.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Alena Škaloudová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Stručné vymezení práce a zásady pro její vypracování: Bakalářská práce se bude zaměřovat na souvislosti mezi školní nudou a motivací žáků k učení.
Teoretická část práce by se věnovala popisu teoretických modelů nudy, přehledu možností její operacionalizace a tematizace školní motivace.
Praktická část práce by převážně využívala kvantitativní metodologii. U výzkumného vzorku studentů by byla mapována tendence k zažívání nudy a pohnutky studentů k učení (motivační struktura studentů). V rámci motivační struktury u studentů se autorka zaměří především na poznávací, výkonovou a sociální motivaci, pozornost bude věnována i Flow motivaci. Výzkumný vzorek bude pravděpodobně tvořen studenty gymnázia. V bakalářské práci je uvažováno i o orientační kvalitativní sondě, která by využila kombinaci rozhovorů a dotazníkových metod u menšího vzorku studentů gymnázia
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
Pavelková, I. (2002). Motivace žáků k učení. Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Zuckerman, M. (2007). The Sensation Seeking Scale V (SSS-V): Still reliable and valid. Personality and Individual Differences.

Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Portál.

Goetz, T., & Hall, N. C. (2014). Academic Boredom. V R. Pekrun, & L. Linnenbrink-Garcia, International Handbook of Emotions in Education. Routledge.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma nudy a motivace k učení. Jejím cílem je zmapování žákovské motivace k učení v souvislosti s nudou a flow zažívané ve škole. V teoretické části jsou přiblíženy základní oblasti poskytující teoretická východiska práce. Jejím obsahem je zejména nuda, motivace k učení a flow. V empirické části je vyhodnocen kvantitativní výzkum provedený mezi žáky gymnázia všeobecného zaměření. Využita jsou dotazníková šetření zaměřená na rysovou a situační nudu (BPS a MSBS), motivaci k učení a flow. Součástí výzkumu je rovněž malá kvantitativní sonda zjišťující deskripci nudných situací v hodinách matematiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on boredom and motivation to learn. The purpose is to determine pupils motivation to learn related to flow experience and boredom experienced at school. The theoretical part is focused on the basics of the main problematics of this pursuit. The content of thesis is boredom, motivation to learn and flow experinece mostly. The empirical part is focused on quantitative research of high school pupils. Research uses questionnaire methods focused on trait and state boredom Boredom Proneness Scale and Multidimensional State Boredom Scale. This thesis contens also a qualitative research which is foscused on description of the matematical situation when pupils bored.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK