Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slavení večeře Páně s dětmi. Teologické předpoklady a současná praxe v Českobratrské církvi evangelické
Název práce v češtině: Slavení večeře Páně s dětmi. Teologické předpoklady a současná praxe v Českobratrské církvi evangelické
Název v anglickém jazyce: Children at the Lord's Supper. Theological considerations and current practice in the Evangelical Church of Czech Brethren
Klíčová slova: večeře Páně, děti, křest, konfirmace, požehnání, Českobratrská církev evangelická, praxe
Klíčová slova anglicky: Lord's Supper, children, baptism, confirmation, blessing, Evangelical Church of Czech Brethren, practice
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra praktické teologie (27-PT)
Vedoucí / školitel: doc. Tabita Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2017
Datum zadání: 24.02.2017
Datum a čas obhajoby: 19.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2017
Oponenti: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá zkoumáním účasti a přítomnosti dětí na večeři Páně. Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit, nakolik lze dnes v Českobratrské církvi evangelické najít porozumění pro přijetí dětí kolem stolu Páně, především, zda je účast dětí na večeři Páně v Českobratrské církvi evangelické dostatečně akceptovaná. Ve své první části se věnuji historickému a teologickému pozadí večeře Páně se zaměřením na dobu starozákonní a apoštolů. Tato kapitola řeší otázku: Co je večeře Páně a jaký má vůbec smysl? Druhá část se zabývá problematikou dětí a jejich účastí na večeři Páně. Věnuje se období od rané církve přes středověk k reformaci české i světové. V třetí části této diplomové práce jsou popsány různé pohledy církví nacházejících se na území České republiky. Rozebíraná a komentovaná je převážně jejich současná praxe v dané oblasti. Ve čtvrté části spolu s přílohou se nachází dotazníkové šetření, statistická a praktická data. Součástí této kapitoly je předpoklad hypotéz a jejich ověření. V dané problematice jsem analyzoval, jaká je praxe v Českobratrské církvi evangelické ohledně účasti dětí na večeři Páně. V předposlední kapitole najdeme nejrůznější argumenty současné doby pro a proti účasti dětí na večeři Páně. Na závěr v poslední kapitole je jakýsi pokus o vhodné doporučení pro Českobratrskou církev evangelickou se zaměřením na současnou praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Summary
Celebration of the Lord's Supper with children. Theological assumptions and current practice in Evangelical Church of Czech Brethren
This thesis researches the presence and participation of children at the Lord's Supper. The main aim of the thesis was to research whether also today it is possible to find understanding for the reception of children around the Lord’s Table in Evangelical Church of Czech Brethren. First of all it was the issue, whether the participation of children at the Lord's Supper is sufficiently accepted in the Evangelical Church of Czech Brethren. The first part is focused on the historical and theological background of the Lord's Supper, on the practice in the Old Testament and Apostolic times. This chapter deals with the question: What is the Lord's Supper and what is its meaning? The second part is devoted to the issue of children and their participation in the Lord's Supper. It focuses on the period from the Early Church through the Middle Ages to the Czech and World Reformation. Different views of churches in the Czech Republic are described in the third part of the thesis. I focus here mainly on their current practice. The fourth part together with the annex contains questionnaire survey, statistical and practical data. This chapter contains the hypothesis and their verification. In this issue I analyzed the current practice regarding the participation of children at the Lord's Supper. The fifth chapter deals with various arguments for and against the participation of children at the Lord's Supper. Finally, in the last chapter, there is an attempt to give an appropriate recommendation for Evangelical Church of Czech Brethren, with a focus on current practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK