Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace a vzájemná interakce zdravotnického personálu s rodinou pacienta v prostředí intenzivní péče
Název práce v češtině: Komunikace a vzájemná interakce zdravotnického personálu s rodinou pacienta v prostředí intenzivní péče
Název v anglickém jazyce: Communication and interaction of medical personnel with patient's family in the intensive care unit
Klíčová slova: komunikace, rodina, intenzivní péče, nelékařský zdravotnický personál, lékař
Klíčová slova anglicky: communication, family, intensive care, non-medical staff
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2017
Datum zadání: 22.02.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: ÚTPO 1. LF UK, Studničkova 7
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Pavla Kordulová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce musí odpovídat Opatření děkana č.10/2010 a Manuálu pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
· BURNARD, Philip; GILL, Paul. Culture, communication, and nursing. New York: Pearson Education, 2009. 200 s. ISBN 978-0-13-232892-0.
· CYNA, Allan M., et al. Handbook of Communication in Anaesthesia and Critical Care. Apractical guide to exploring the art. Oxford: Oxford University, 2010. 288 s. ISBN 978-0-19-957728-6.
· MELLANOVÁ, Alena; ČECHOVÁ, Věra; ROZSYPALOVÁ, Marie. Speciální psychologie. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7013-559-4.
· PAGANO, Michael P. Communication case studies for health care professionals: an applied approach. New York: Springer Publishing Company, 2014. 440 s. ISBN 978-0826125170.
· POKORNÁ, Andrea. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 100 s. ISBN 978-807-0134-665.
· PTÁČEK, Radek; BARTŮNĚK, Petr. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, 2011. 528 s. ISBN 978-80-247-3976-2.
· SHAPCOTT, Iris; LUTHI, Armin; REID, Graeme. Communication in nursing and healthcare: a guide for compassionate practice. SAGE Publications, 2016. 192 s. ISBN 978-1-4739-2669-1.
· ŠPATENKOVÁ, Naděžda; KRÁLOVÁ, Jaroslava. Základní otázky komunikace: komunikace (nejen) pro sestry. Praha: Galén, 2009. 135 s. ISBN 9788072625994.
· TOMOVÁ, Šárka; KŘIVKOVÁ, Jana. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2016. 136 s. ISBN 978-80-271-0064-4.
· UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 214 s. ISBN 978-80-7478-476-7.
Předběžná náplň práce
Jednotka intenzivní péče je oddělení, kde jsou hospitalizování pacienti, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí. Je to prostředí zcela specifické a pro laickou veřejnost většinou nepředstavitelné. Hospitalizace pacienta na jednotce intenzivní péče je mnohdy nečekána a rodina pacienta je zcela zaskočena vzniklou situací. Na zdravotnickém personálu je aby pomohl rodině se se vzniklou situací vyrovnat, poskytnul jí dostatečné informace a byl jí oporou v nelehké životní situaci. Cílem této diplomové práce je zjistit profesionální připravenost sester a lékařů v oblastech komunikace a strategii přístupu k rodinám pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Dále pak zmapovat zkušenosti rodinných příslušníků pacienta s průběhem vzájemné spolupráce a interakce se zdravotnickým personálem během hospitalizace pacienta. Otázky budou zaměřeny na oblasti komunikace, prostředí, času a potřeby rodinného příslušníka. Výzkum bude proveden ve fakultní nemocnici pomocí kvantitativního a kvalitativního výzkumu, metodou polostrukturovaných interview s rodinami pacienta a strukturovaným dotazníkem se zdravotnickým personálem. Domnívám se, že výsledky výzkumu ukáží možné nedostatky, zejména v kvalitě komunikace a informovanosti rodin. Výsledky výzkumu budou použity pro vytvoření informační brožury pro rodiny pacientů hospitalizovaných ve fakultní nemocnici na jednotce intenzivní péče. Dále pak předpokládám spolupráci s odborem kvality fakultní nemocnice, která by mohla vést ke zlepšení dané situace například proškolením zdravotnického personálu v oblasti komunikace a změny prostředí ve kterém jsou informace rodinám podávány.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Intensive care unit (ICU) is an unit where patients under threat of failure of vital signs are hospitalized. It is an environment which is quite specific and mostly unimaginable to the lay public. Hospitalization of the patient in the ICU is often unexpected and patient's family is completely caught out by this new situation. It is exactly the medical staff who should help the family to deal with new situation, provide sufficient information and be a support in the difficult life situation. The aim of this thesis is to analyze professional readiness of the nurses and doctors in the sphere of communication and strategy of the approach to the families of the patients hospitalized in the ICU. Also, this thesis has to map the experience of the patient's family members with the mutual cooperation and interaction with medical staff during patient's hospitalization. Questions will be focused on the spheres of communication, environment, time and needs of the family member. Research will be done at the University Hospital with the help of quantitative and qualitative research, method of half-structured interviews with patient's families and structured questionnaire with medical staff. I assume that research results will show possible shortcomings, especially in the quality of communication and family awareness. These results will be used to create an information brochure for the families of the patients hospitalized in the ICU of the University Hospital.
I also assume cooperation with the quality department of the University Hospital, which might lead to the improvement of the situation, for example by training of the medical staff
in the sphere of communication and change of the environment where the families get the information.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK