Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacientku s plicní embolií po hormonální léčbě
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacientku s plicní embolií po hormonální léčbě
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the patient with pulmonary embolism after the hormonal therapy
Klíčová slova: plicní embolie, ošetřovatelská péče, embolus, koagulace, intenzivní péče, umělé oplodnění, pacient
Klíčová slova anglicky: Pulmonary embolism, nursing care, embolus, coagulation, intensive care, artificial insemination, patient
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Hakenová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2017
Datum zadání: 22.02.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí odpovídat Opatření děkana č.10/2010 a Manuálu pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
ČEŠKA, Richard, ŠTULC, Tomáš, Vladimír TESAŘ a Milan LUKÁŠ. Interna. 2., aktualizované vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-885-6.

FLANDERS, Sonya A. a Karen ZWERNEMAN. Pulmonary embolism. Nursing Critical Care [online]. 2014, 9(6), 14-20 [cit. 2017-04-19]. DOI: 10.1097/01.CCN.0000455853.39879.c0. ISSN 1558-447x. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=01244666-201411000-00004

HENRIKSSON, Peter, WESTERLUND Eli, Hakan WALLEN, et al. Incidence of pulmonary and venous thromboembolism in pregnancies after in vitro fertilisation: cross sectional study. BMJ [online]. 2013, 346(jan15 3), e8632-e8632 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1136/bmj.e8632. ISSN 1756-1833. Dostupné z: http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.e8632


KRÁL, Aleš, BĚLOHLÁVEK, Jan, Vladimír DYTRYCH, et al. Současná léčba pacientů s akutní a subakutní plicní embolií s ohledem na nově publikovaná doporučení diagnostiky a léčby tohoto onemocnění. Cor et vasa, 2009, roč. 51, č. 11-12, s. 767-772. ISSN: 0010-8650.

NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. Třetí, doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-206-0.

Plicní embolie. Ikem [online]. Praha: Institut klinické a experimentální medicíny, ©2015-2017 [cit. 2017-03-05]. Dostupné z: https://www.ikem.cz/cs/plicni-embolie/a-445/

SOVOVÁ, Eliška. Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství pro nelékařské obory. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3133-8.

SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4823-8.

WIDIMSKÝ, Jiří a Jaroslav MALÝ. Akutní plicní embolie a žilní trombóza: patogeneze, diagnostika, léčba a prevence. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, c2011. ISBN 978-80-7387-466-7.
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky a význam tématu: Bakalářská práce bude zaměřena na případovou studii pacientky s akutní plicní embolií, kterou pacientka prodělala z důvodu hormonální přípravy na umělé oplodnění. Téma jsem si vybrala kvůli stoupajícímu počtu žen s in vitro fertilizací a s tím souvisejícím vznikem možných nebezpečných komplikací. Plicní embolie je závažné akutní kardiovaskulární onemocnění s vysokou časnou mortalitou. Jedná se o život ohrožující stav, který vzniká na podkladě obstrukce části plicního řečiště. Vzniká zanesením embolu (vmetku) krevním proudem do arteria pulmonalis (popřípadě její větve) s následnou poruchou hemodynamiky a ventilace.

Cíl práce: Hlavním cílem práce bude vytvoření plánu ošetřovatelské péče u mladé pacientky s plicní embolií, vytvoření edukační brožury (bandáže dolních končetin) a informačního letáku o základních komplikacích, které s sebou nese hormonální léčba.

Metodologie: Bakalářská práce bude zpracována pomocí kvalitativního výzkumu formou kazuistiky. Pro případovou studii jsem si vybrala pacientku, která prodělala plicní embolii z důvodu hormonální léčby. Zároveň pacientka souhlasila s poskytnutím potřebných informací. Bakalářská práce bude rozdělena na část teoretickou a klinickou. V teoretické části uplatním metodu vyhledávání aktuální odborné literatury k tématu a čerpání informací z těchto zdrojů. V klinické části se zaměřím na konkrétní případ z pohledu ošetřovatelské péče, využiji informace od pacientky a podrobné studium zdravotnické dokumentace. V průběhu bakalářské práce bude zachována anonymita pacientky i zdravotnického zařízení.

Předpokládaná implementace: Přínosem bakalářské práce bude souhrn poznatků o plicní embolii, ošetřovatelské péči o pacientky s plicní embolií, o nežádoucích účincích hormonální léčby a jejích vlivů na snadnější vytvoření trombů. Výstup práce ve formě edukační brožury správného bandážování dolních končetin bude sloužit pacientům i zdravotníkům k účinné prevenci tromboembolické nemoci. Výstupem práce bude informační materiál, který bude obsahovat základní informace o možných komplikacích hormonální léčby a jejich příznacích. Bude určen ženám, které zvažují podstoupit hormonální léčbu z důvodu umělého oplodnění, ale i ženám užívajících hormonální antikoncepci. Informační leták může být součástí gynekologických čekáren.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis will focus on a case study of the patient with an acute pulmonary embolism which the patient suffered due to the hormonal preparation for artificial insemination. This topic has been chosen because of the increasing number of women with in vitro fertilization and with these related possible dangerous complications. The pulmonary embolism is a very serious acute cardiovascular disorder with high early mortality rates. It is a life-threatening condition that develops from obstruction of the pulmonary vessels. It arises by the blockage of the pulmonary artery (or its branches) by the embolus which is carried by the blood stream and which consequently impairs hemodynamics and ventilation.
The main objective of this work is to make a plan of nursing care of the young patient with pulmonary embolism, to create an educational handout(lower limb bandages) as well as an information handout about basic complications of the hormonal therapy.
The bachelor thesis will be elaborated on the basis of the qualitative research in the case study. I have chosen the patient who suffered the pulmonary embolism due to the hormonal preparation. Moreover, the patient agreed to provide all the necessary information. The bachelor thesis will be divided into two parts – theoretical and clinical. In the theoretical part, the current literature sources related to the topic will be searched and the information will be gained from these sources. In the clinical part, one particular case from the perspective of the nursing case report will be focused on, the information provided by the patient herself and the detailed study of the medical record will be used. In the bachelor thesis, the anonymity of the patient and the hospital will be maintained.
The contribution of this bachelor thesis will be the summary of the pulmonary embolism, nursing care of the patients with pulmonary embolism, the undesirable effects of hormonal therapy and its influence on easier thrombus formation. The output of the thesis, in the form of educational handout about the lower limb bandages, will be helpful for patients and medics to effective prevention of thromboembolic disease. The output of the thesis will be the information handout containing basic information about the possible complications and symptoms of hormonal therapy. It will be available for women who are considering hormonal therapy for artificial insemination but also for women taking hormonal contraception. Information handout may be found in gynecological waiting rooms.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK