Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompenzační cvičení u jednostranně zaměřených profesí. Podtitul: Zdravotník patolog.
Název práce v češtině: Kompenzační cvičení u jednostranně zaměřených profesí. Podtitul: Zdravotník patolog.
Název v anglickém jazyce: Compensation Exercise for One-sided Profession. Subtitle: Medic Pathologist.
Klíčová slova: kompenzační cvičení, pracovní zátěž, prevence, zdravotník, autoterapie
Klíčová slova anglicky: compensation exercise, one-sided profession, prevention, physician, self-therapy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Soňa Marečková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2017
Datum zadání: 05.04.2018
Datum a čas obhajoby: 15.06.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Albertov 7, Praha 2, REHAD1, Albertov 7, přízemí, knihovna
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Ing. Kristýna Plevová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce pojednává o možnosti aplikace autoterapie u vybrané skupiny pracovníků, jejichž práce je prováděna ve vynucených pozicích. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.
V teoretické části je detailněji probrána problematika patologie páteře včetně anatomie, kineziologie a ergonomie práce vsedě a vestoje. Jsou zde též uvedeny základní charakteristiky terapeutických metod, z nichž je čerpáno v praktické části.
Praktická část zahrnuje kazuistiku pacientky zastupující kategorii zdravotníků patologů, pro které byl podle zjištěných informací zhotoven cvičební plán. Po dvouměsíční terapeutické intervenci došlo ke zhodnocení aplikovatelnosti tohoto typu terapie na daný okruh pracovníků.
Cílem bakalářské práce je vytvoření edukačního materiálu k využití v rámci prevence či ke kompenzaci již vzniklých zdravotních potíží u dané skupiny zdravotníků v důsledku pracovní zátěže. Zároveň bude vytvořený materiál publikován ve fakultním bulletinu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the possibility of application of autotherapy to a selected group of workers whose work is carried out in forced positions. The thesis is divided into the theoretical and practical part.
In the theoretical part, the problems of spinal pathology including anatomy, kinesiology and ergonomics of sitting and standing are discussed. The basic characteristics of the therapeutic methods, which are used in the practical part, are also given.
The practical part includes a case report of one selected patient representing the category of physicians of pathologists, for which, according to the information provided, an exercise plan was made. After a two-month therapeutic intervention, the applicability of this type of therapy to a given range of workers was assessed.
The aim of the bachelor thesis was to create educational material for use in the prevention or to compensate for already created health problems in a given group of doctors due to workload. The next aim is to publish educational material in faculty bulletin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK