Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vertikalizace pacientů s periferním ECMO z pohledu ošetřovatelské péče
Název práce v češtině: Vertikalizace pacientů s periferním ECMO z pohledu ošetřovatelské péče
Název v anglickém jazyce: Verticalization of patients with peripheral ECMO in terms of nursing care
Klíčová slova: ECMO (extrakorporální membránová oxygenace), imobilizační syndrom, ošetřovatelská péče, vertikalizace
Klíčová slova anglicky: ECMO (extracorporealmembraneoxygenation), immobilisation syndrome, mobilisation, nursing care
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Vrábelová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2017
Datum zadání: 22.02.2017
Datum a čas obhajoby: 05.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Zuzana Pražáková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce musí odpovídat Opatření děkana č. 10/2010 a Manuálu pro vytvořená závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
1. ABRAMS, Darryl et al. Early mobilization of patiens receiving extracorporeal membrane oxygenation: a retrospective cohort study. Critical Care [online]. 2014, 18(1), R38- [cit. 2017-04-08]. ISSN 1364-8535. Dostupné z:http://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc13746

2. ANNICH, Gail. ECMO: Extracorporeal Cardiopulmonary Support in Critical Care, Red Book. 4th ed. Ann Arbor: Extracorporeal Life Support Organization, 2012. ISBN 0965675645.

3. BĚLOHLÁVEK, Jan et al. Profil pacientů léčených extrakorporální membránovou oxygenací (ECMO). Intervenční a akutní kardiologie [online]. 2010, 9(3), 121-128 [cit. 2017-04-08]. ISSN 1803-5302. Dostupné z:http://www.iakardiologie.cz/pdfs/kar/2010/03/02.pdf

4. CORMICAN, Daniel et al. Cannulation Strategies in AdultVeno‑arterial and Veno‑venous Extracorporeal Membrane Oxygenation: Techniques, Limitations, and Special Considerations. Annals of Cardiac Anaesthesia [online]. 2017, 20(1), 11-18 [cit. 2017-04-08]. ISSN 0974-5181. Dostupné z:http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c9fb9a19-2790-4bed-9556-61ffa3ee76a6%40sessionmgr4010&vid=1&hid=4107

5. KAPOOR, PoonamMalhotra. Manual of Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) in the ICU. New Delhi: JaypeeBrothersMedicalPublishers, 2014. ISBN 9789350906330.

6. KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

7. MOSSADEGH, Chirine a Alain COMBES. Nursing Care and ECMO. Switzerland: Springer International Publishing, 2017. ISBN 978-3-319-20100-9.

8. OŠŤÁDAL, Petr a Jan BĚLOHLÁVEK. ECMO: extrakorporální membránová oxygenace : manuál pro použití u dospělých. Praha: Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-7345-365-7.

9. PEEK, Giles, Jo-anne FOWLES, Daniel BRODIE, Alain COMBES a Alain VUYLSTEKE. ECMO in the Adult Patient. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. ISBN 9781139088251.

10. PRUIJSTEN, Ralph et al. Mobilization of patients on venovenous extracorporeal membrane oxygenation support using an ECMO helmet. Intensive Care Medicine [online]. 2014, 40(10), 1595-1597 [cit. 2017-04-08]. ISSN 1432-1238. Dostupné z:http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c19468dc-05bd-4a7d-a6df-dfa14dd1e398%40sessionmgr4009&vid=10&hid=4107
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky a význam tématu: Diplomová práce se zabývá postojem ošetřovatelského personálu k vertikalizaci pacientů s periferně zavedenou extrakorporální membránovou oxygenací (ECMO). Systém ECMO je stále rozšířenější metodou léčby, používanou u pacientů s těžkým respiračním nebo oběhovým selháním. Léčba je často spojená s významnou imobilizací pacienta, která může trvat až několik týdnů. Proto jsem se ve své práci zaměřila na možnosti vertikalizace těchto pacientů a jejich realizaci v praxi.
Cíl práce a výzkumné otázky: Cílem práce je získat informace o zkušenostech sester s vertikalizací pacientů léčených metodou extrakorporální membránové oxygenace a zhodnotit výskyt nejčastějších bariér, které jim ve vertikalizaci brání a tím zvyšují riziko komplikací spojených s imobilizačním syndromem.
Výzkumné otázky: Jaké faktory ovlivňují vertikalizaci nemocných na ECMO?
Metodologie (metoda, výzkumný vzorek): Pro své výzkumné šetření jsem zvolila kvantitativní metodu, formou dotazníku vlastní tvorby. Výzkumný vzorek budou tvořit všeobecné sestry, pracující na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačních odděleních, kardiocenter v České republice, kde je metoda systému ECMO využívána. Zároveň bych chtěla v empirické části zhodnotit rozlíly v postoji sester k této problematice mezi jednotlivými oslovenými pracovišti. Předpokládaný počet otázek 15. V práci budou zajištěny a respektovány etické aspekty. Průzkum bude probíhat v období od 1.9.2017 do 31.12.2017.
Předpokládaná implementace: Výstupem diplomové práce je vytvoření informačního materiálu, určený pro nově příchozí všeobecné sestry.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction and mportance of the topic: The main topic of this thesis deals with an attitude of nurses to mobilization of patients with peripherally inserted extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). ECMO has recently becomewidely used type of treatment for patients with severe respiratory or cardiac failure. This treatment is commonly associated with significant lack of mobilization of a patientand this immobilization can take up to several weeks. Therefore, I focused on possible methods of mobilization of these patients and theirs application in a clinical area.
A goal of the thesis and research questions: The aim of this thesis is to collect information about experience of nurses with mobilisation of patients with ECMO and evaluate incidence of most common barriers preventing nurses from mobilising and thus increasing risk of complications related to immobilization syndrome.
Research questions: Which factors have impact on mobilisation of patients on ECMO?
Methodology (method, research sample):For my research I chose a quantitative survey method using questionnaire created by myself. The research sample is going to include registered nurses working in intensive care units within cardiocentres in Czech republic where is an ECMO support employed. At the same time I would like to assess differences in nurses‘ attitude to this topic between departments included in the research. There is expected amount of 15 questions. All ethical aspects will be maintain and respected. The research will take place from 1st of September until 31st of December 2017.
Expected implementation: The final outcome of the tesis will be creation of a handout with guidelines designed for newly incoming registered nurses.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK