Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptační proces seniorů v pobytové péči
Název práce v češtině: Adaptační proces seniorů v pobytové péči
Název v anglickém jazyce: The Adaptation Process of The Seniors in Residential Care
Klíčová slova: Senior, stáří, gerontologie, adaptační proces, klíčový pracovník, pobytové sociální služby, financování sociálních služeb, domácí zdravotní péče, terénní sociální služby
Klíčová slova anglicky: Senior, Age, Gerontology, Adaptation Process, Key Worker, Residential Care, Financing of Social Services, Home Care, Social Work Activities Without Accommodation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2017
Datum zadání: 21.02.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.02.2017
Datum a čas obhajoby: 29.01.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2018
Oponenti: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Samostatnost
Spolupráce s vedoucím práce
Využití aktuálních a relevantních poznatků
Práce s aktuálními prameny
Citování pramenů podle normy ISO 960:2011
Autentičnost textu
Vlastní šetření v terénu
Samostatné vyhodnocená šetření
Shrnutí poznatků v diskuzní části
Využití strukturální metody IMRAD
Seznam odborné literatury
1. ČÁMSKÝ, P., SEMBER, J., KRUTILOVÁ, D. Sociální služby v ČR v teorii a praxi, Praha; Portál 2011, ISBN 978-80-262-0027-7
2. „Česká republika od roku 1989 v číslech“, studie na webu Českého statistického úřadu [on-line] , poslední aktualizace 17.5. 2017 [čerpáno 5.12. 2017], dostupné z WWW: <https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-od-roku-1989-v-cislech-w0i9dxmghn>
3. ČEVELA, R., KALVACH Z., ČELEDOVÁ, L. Sociální gerontologie, vyd. 1., Praha; Grada Publishing 2012, stran 263, ISBN 978-80-24739-01-4
4. ERIKSON, E. Childhood and society, vyd. 1., London: W W NORTON and CO. 1994, 446 stran, ISBN 0-393-3106-8-X,
5. HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří, vyd. 2., Praha; Havlíček Brain Team, 2010, 365 stran, ISBN 978-80-87109-19-9
6. HROZENSKÁ, M., DVOŘÁČKOVÁ D. Sociální péče o seniory, vyd. 1., Praha: Grada 2013, stran 192, ISBN 978-80-2474-139-0
7. HENDL, J. Kvalitativní výzkum, základní metody a aplikace, vyd. 2., Praha: Portál 2005, stran 408, ISBN
978-80-7367-485-4
8. JAROŠOVÁ, D. Péče o seniory, vyd. 1., Ostrava; Ostravská univerzita 2006, ISBN 80-736-8110-2.
9. KALVACH, Z. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient, vyd. 1., Praha; Grada 2008, 336 stran, EAN 24770215
10. KRÁLOVÁ, J., RÁŽOVÁ, E. Sociální služby a příspěvek na péči. Vyd. 2., Ostrava: Anag 2008, 374, ISBN 978-80-7263-462-0.
11. MARTIN, K. The Omaha System, A Key to practise, Documentiaton and Information management, vyd. 2., Omaha; Health Connecticut Press 2009, ISBN 978-0721661261
12. MOŽNÝ, I. Rodina a společnost, vyd. 1., Praha: SLON 2008, stran 324, ISBN 978-80-8642-987-8
13. PRŮŠA, L., BUREŠ, P, HOLUB. M, ŠLAPÁK. M, Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování, vyd. 1., Praha; VÚPSV 2015, 137 stran, ISBN 978-80-7416-234-3
14. Populační prognóza ČR do roku 2050, Český statistický úřad [on-line], publikováno 30. 6. 2004 [čerpáno 5.11.2017], dostupné z WWW: <https://www.czso.cz/csu/czso/populacni-prognoza-cr-do-r2050-n-g9kah2fe2x>
15. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2016-2016, Magistrát hl. m. Prahy [on-line] , odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, Příloha č. 1 k usnesení zastupitelstva HMP č 12/7 ze dne 17.12.2015, [čerpáno 10.12.2017], dostupné z WWW: <http://socialni.praha.eu/public/f4/43/a9/2128398_634544_Strednedoby_plan_rozvoje_socialnich_sluzeb_na_uzemi_hl._m._Prahy_na_obdobi_2016____2018.pdf >
16. The Omaha System Listserv [on-line], poslední aktualizace 9.10.2017 [čerpáno 10.12.2017], dostupné z WWW: <http://www.omahasystem.org/listserv.html>
17. ROHR, R. Stát se moudrým mužem, vyd. 1., Brno: Cesta 2007, stran 170, ISBN 978-80-7295-097-3
18. ROHR, R. Na prahu proměny, vyd. 1., Praha; Vyšehrad 2017, stran 400, ISBN 978-80-7429-543-0
19. TOPINKOVÁ, E. Geriatrie pro praxi, vyd. 1, Praha: Galén 2005, 270 stran, ISBN 80-7262-365-6
20. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II., vyd. 1., Praha: Karolinum 2007, 461 stran, ISBN 978-80-246-1318-5
21. Zákon 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo práce a sociálních věcí [on-line], poslední aktualizace 3.8.2017 [čerpáno 6.12.2017], dostupné z WWW: <https://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z155_1995o>
22. Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo práce a sociálních věcí [on-line], poslední aktualizace 1.9.2017 [čerpáno 6.12.2017], dostupné z WWW:https://www.mpsv.cz/cs/7334
23. Zákon 505/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo práce a sociálních věcí [on-line], poslední aktualizace 24.5. 2004 [čerpáno 6.12.2017], dostupné z WWW <https://www.mpsv.cz/files/clanky/1505/z500_2004.pdf>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK