Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstituování postavy upíra v literatuře 19. a počátku 20. století
Název práce v češtině: Konstituování postavy upíra v literatuře 19. a počátku 20. století
Název v anglickém jazyce: Vampire in literature in the 19th and early 20th century: The proces of a literary type constitution
Klíčová slova: literární upír|literatura 19. století|folklorní upír|komparace|Nancy H. Traillová|typologie modů fantastiky|Mary Elizabeth Braddonová|George Gordon Byron|Arthur Conan Doyle|Erckmann-Chatrian|Joseph Sheridan Le Fanu|Eliza Lynn Lintonová|John William Polidori|Ernst Raupach
Klíčová slova anglicky: literary vampire|literatur of 19th century|folk vampire|comparation|Nancy H. Traill|typology of fantasy modes|Mary Elizabeth Braddon|George Gordon Byron|Arthur Conan Doyle|Erckmann-Chatrian|Joseph Sheridan Le Fanu|Eliza Lynn Linton|John William Polidori|Ernst Raupach
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2017
Datum zadání: 20.02.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.02.2017
Datum a čas obhajoby: 18.06.2018 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat výkladu postavy upíra v literatuře 19. a počátku 20. století, a to primárně z naratologického hlediska. Primární literaturu budou tvořit texty evropské, do jejichž rámce bude zahrnuta i literatura česká. Kromě děl prozaických vezme práce v potaz i díla básnická, v nichž se postava upíra/vampýra vyskytuje jako dílčí motiv a báseň se vyznačuje alespoň dílčím narativním charakterem. Těžiště výkladu bude spočívat v komparaci postavy upíra, tedy ve srovnání jeho vyobrazení v jednotlivých literárních textech z hlediska funkce, kterou plní v rámci celkového uspořádání příběhu. Bude se jednat o přehledovou práci, která se pokusí pomocí komparativní metody zmapovat motiv upíra v rámci evropské literatury vymezeného období. Práce bude obsahovat krátký kulturně-antropologický nástin, který poslouží jako uvedení do dané problematiky.
Narativní analýza jednotlivých literárních textů povede k zodpovězení následujících otázek: Jak se postava upíra v literatuře tohoto období proměňovala? Co u ní zůstává zamlčeno a co naopak vstupuje do popředí? V jakých rysech a vlastnostech se zobrazení upírů shodují a v čem se liší? Jak upír působí na ostatní postavy, s nimiž vstupuje do interakce? Jak se za jeho přítomnosti proměňuje prostředí? Existují vůbec některé stabilní aspekty spojené s upírem, které se pravidelně opakují? Pokud ano, je spojovníkem oněch aspektů teritoriální hledisko vzniku textů, anebo hledisko časové? Jaké postavení má upír na poli česká literatura daného období ve srovnání s letmým a překladově zprostředkovaným kontextem literatury evropské?
Seznam odborné literatury
ANTONÍN, Luboš: Upíři čili mrtví sající krev ze živých. In: Bestiář. Praha: Půdorys, 2003. s. 175-204.
BRACCINI, Tommaso: Před Draculou: Archeologie upíra. Praha: Argo, 2013.
FOŘT, Bohumil: Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008.
MAIELLO, Giuseppe: Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy. Praha: Lidové
noviny, 2005.
MALÍČKOVÁ, Michaela: Upír jako maska inakosti: Od netvora k civilizovaným ochrancom l´udskosti. Nitra: Univerzita Konštantýna Filozofa v Nitre, 2013.
TARANENKOVÁ, Ivana; JAREŠ, Michal, ed.: Strach a hrôza: Podoby hororového žánru. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011.
TRAILLOVÁ, Nancy H.: Možné světy fantastiky. Praha: Academia, 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK